• 3D-Layoutin luominen 

   Ylihärsilä, Topi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin Prima Powerin layout-suunnitteluun Kauhavalle. Työn tuloksena syntyi ohje 3D-layoutien luomiseen suunnittelijoille. Yrityksellä on käynnissä projekti, jonka tavoitteena on päivittää kaksiulotteisten ...
  • 3D-mallien muokkaus 3D-tulostamista varten CAD-ohjelmilla 

   Lehtimäki, Jarmo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössäni käsitellään 3D-mallien tulostamista ja erityisesti 3D-mallien mallintamista niin, että kappaleiden valmistaminen 3D-tulostimella onnistuisi mahdollisimman hyvin. Työ tehtiin Prohoc Oy:lle, joka sijaitsee ...
  • 3D-MALLIN LUONTI PELIMAAILMAAN : Case Taikasauvan 3D-mallinnus 

   Rinta-Nikkola, Santtu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä kehittävässä opinnäytetyössä käsitellään 3D-mallinnuksen itseopiskelua ja valmiin mallin liittämistä pelimaailmaan. Valitsin tämän aiheen, koska 3D-mallinnuksen perusteet kurssi oli minulle vapaanvalintainen ja se ...
  • 3D-MALLINNUKSEN OPPIMISTEHTÄVIEN KEHITTÄMNEN 

   Laakso, Milo; Kaistinen, Ville (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Vaasan ammattikorkeakoulun 3D-mallinnuskurssilla käytettävät oppimistehtävät videomuotoiseksi. Työn toi-meksiantajana toimi Vaasan ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn ...
  • 3D-mallinnuksen oppimistehtävien tuottaminen 

   Syrjälä, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tarkoituksena on selvittää, mitä vaaditaan hyvältä oppimateriaalilta ja miten sitä käytännössä tuotetaan 3D-mallinukselle. Tehdään näiden havaintojen ja opittujen asioiden perusteella kolme eri oppimistehtävää, jotka ...
  • 3D-mallinnuksen oppimistehtävät 

   Lepistö, Timo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena on selvittää miten luodaan selkeitä ja yksinkertaisia tehtäviä 3D-mallinnuksen opiskeluun. Näiden asioiden perusteella tehdään kolme erilaista oppimistehtävää 3D-mallinnuksen opiskeluun. Taustana on oma ...
  • 3D-mittakoneen käytön tehostaminen 

   Rantamarkkula, Tomi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää sähkömoottorin rungon geometristen toleranssien käyttämistä valmistuksessa, suunnittelussa ja mittaamisessa. Lisäksi työssä otetaan kantaa tarkastajan työergonomiaan ja sen ...
  • 3D-pelin toteuttaminen Unity-kehitysympäristössä 

   Niemistö, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutustua 3D-pelikehitykseen aloittelevan pelikehittäjän näkökulmasta. Kehitysympäristöksi valittiin Unity, jota on käytetty pelimoottorina muun muassa Pokémon Go ja Angry Birds 2 -peleissä. ...
  • 3D-poimintaprojekti 

   Kujanpää, Joel; Pentinmäki, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä tutkielma-aiheinen työ konenäöstä sekä koulun laboratorioon hankittavasta 3D-konenäköjärjestelmästä, joka kommunikoi ja työskentelee teollisuusrobotin kanssa. Tavoitteena myös tehdä ...
  • 3D-tulostaminen & 3D-tulostimet 

   Hakala, Jesse (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä 3D-tulostamista ja sen potentiaalia. Opinnäytetyössä käsitellään 3D-tulostamista ja sen tarkoituksena on tuottaa lukijalle perustietoa 3D-tulostuksesta. 3D-tulostuksen tarkastelun ...
  • 3–5-vuotiaiden lasten liikuntatuokioiden opetustyylit varhaiskasvatuksessa 

   Virtanen, Siiri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä tutkimuksessa tutkittiin 3–5-vuotiaiden lasten liikuntatuokioiden opetustyylejä varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin millaisilla opetustyyleillä lasten liikuntatuokioita ohjattiin ja kuinka monipuolisesti ...
  • 4K-teknik och 4K-kamerateknik 

   Strandberg, Pontus; Westerlund, Anton (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Ett slutarbete om 4K och 4K kamerateknik.
  • 5S -käyttöönotto ajoneuvokorjaamolla 

   Vedenjuoksu, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli Lean 5S –työkalun esittely ja käyttöönotto Autoliike Viescar Oy:ssä. Tavoitteena oli saada yhdelle työpisteelle rakennettua toimiva kokonaisuus, jota voidaan soveltaa myöhemmin muille ...
  • 5S-Menetelmän käyttöönotto 

   Viertola, Henry (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa työn tuottavuutta standardisoi-malla ja organisoimalla työympäristö toimivaksi kokonaisuudeksi 5S-menetelmän keinoin JV Nortech Metal Oy:n tuotantotilassa. Lean-ajattelumalliin ...
  • 5–6-vuotiaiden lasten kiusaamiskokemukset päiväkodissa 

   Sandvik, Emilia; Ikola, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 5–6-vuotiaiden lasten kiusaamiskokemuksia päiväkodissa lasten, vanhempien ja työntekijöiden näkökulmasta. Lisäksi haluttiin selvittää, miten kiusaamistilanteisiin puututaan ...
  • 8-luokkalaisten nuorten liikuntatottumukset, itsetunto sekä liikunnan vaikutukset itsetuntoon ja terveyteen 

   Hautamäki, Hanna-Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten liikuntatottumuksia, nuorten itsetuntoa ja liikunnan vaikutuksia nuorten terveyteen ja itsetuntoon. Lisäksi tutkittiin onko tyttöjen ja poikien välillä eroja edellä mainituissa ...
  • 8.-luokkalaisten ravitsemus ja siihen vaikuttavat tekijät 

   Pohjola, Laura; Rantala, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa yläkouluikäisten nuorten ravitsemustottumuksista sekä selvittää, mitä nuoret tietävät terveellisestä ravinnosta ja kuinka se näkyy heidän jokapäiväisissä ...
  • 8.-LUOKKALAISTEN UNITOTTUMUKSET JA NUKAHTAMISTA HÄIRITSEVÄT TEKIJÄT 

   Vesterlund, Juulia; Hanhineva, Saara (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 8.-luokkalaisten nuorten unitottumuksia ja selvittää nukkuvatko nuoret omasta mielestään riittävästi ja mitkä tekijät mahdollisesti häiritsevät heidän nukahtamistaan. ...
  • 802.1 X Authentications and Authorization in Wired Network 

   Yang, Qian (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   This project is mainly to build a port-based authentication and authorization in wired network system. Here I took HP switch as the authenticator; VAMK’s NPS as authentication server; and Window XP PC as a client. The ...
  • 9.-luokkalaisten käsityksiä seksuaalikasvatustunnin aiheista 

   Siltakorpi, Roosa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 9.-luokkalaisten käsityksiä mielenkiintoisista ja ei-mielenkiintoisista aiheista seksuaalikasvatustunnilla. Tutkimuksen tavoitteena oli, että tuotettua tietoa voidaan hyödyntää ...