Viitteet 2407-2426 / 4147

  • Osaamisen johtamisella vaikuttavuutta työterveyshuoltoon 

   Kuivasmäki, Kaija; Paavola, Eila
   Other Publications C6 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työterveyshuollon tehtäväalue on laajentunut viime vuosina johtuen työelämässä tapahtuvista muutoksista ja tätä kautta työterveyshuoltoon kohdistuvista vaatimuksista. Muutosten myötä myös työterveyshuollon osaamistarpeet ...
  • Osaamisen jäljillä : Juonneopetuksen suunnittelusta käytännön toteutukseen 

   Pihlaja, Mira
   Other Publications C11 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Osaamisen kartoittaminen apteekissa : Case Isonkyrön apteekki 

   Hakala, Päivi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli hyödyntää osaamiskartoitusta apteekkityössä. Projekti alkoi tarvittavien osaamisten määrittelyllä Isonkyrön apteekin henkilökunnan (=farmaseutit, proviisorit ja tekninen henkilöstö) kanssa ...
  • Osaamiskartta. : Työväline osaamisen johtamiseen koti- ja laitoshoidon osastolla 

   Lindholm, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kehittämistehtävän tavoitteena oli selvittää osaston henkilökunnan osaamisen tilaa tällä hetkellä sekä sitä osaamista, mitä he omasta mielestään tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa. Kehittämistehtävässä haluttiin selvittää ...
  • Osakasremontin valvonta asunto-osakeyhtiössä 

   Sivula, Robert (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä yleisesti osakasremonttia sekä erityisesti osakasremontin valvontaan liittyviä asioita. Uusittu asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1.7.2010, jossa osakasremontin osapuolien ...
  • Osakesalkun hajautus 

   Muhebullah, Wasima (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Hajautus on suosittu tapa pienentää sijoitusten yhteisvaihtelun riskiä. Osakemarkkinoiden kansainvälistymisen takia osakkeiden hajauttaminen eri toimialoille on tehokkaampaa kuin maantieteellinen hajautus. Tutkimuksen ...
  • Osakeyhtiön purkaminen vapaaehtoisen selvitysmenettelyn avulla : A Oy:n erityiskysymykset 

   Bergendahl, Linda (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni aiheena on osakeyhtiön purkaminen. Kerron työssäni eri purkumenetelmistä. Erityisesti keskityn vapaaehtoiseen selvitysmenettelyyn ja esimerkkiyritykseni A Oy:n erityiskysymyksiin. Työni tavoitteena on tutkia ...
  • Osakkeenomistajan oikeudet ja velvollisuudet asunto-osakeyhtiössä 

   Sarkanen, Veera (2019)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään asunto-osakeyhtiölakia (L 22.12.2009/1599) osakkeenomistajan oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta. Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, millaisia oikeuksia ja ...
  • Osakkeiden kurssimuutokset tulosjulkistusten yhteydessä 

   Ijäs, Lari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Osakekursseilla on taipumus heilahdella normaalia rajummin yritysten tulosjulkistusten yhteydessä. Usein vaikuttaa siltä, että pörssikurssit ylireagoivat ja rajuille heilahteluille on vaikea löytää järkiperäisiä syitä. ...
  • Osallistava strategiatyö : Toimintatutkimus psykososiaalisten palvelujen strategian rakentumisesta 

   Einola-Uuro, Suvi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän tutkimuksen päätehtävänä on Vaasan kaupungin psykososiaalisten palveluiden strategian rakentaminen henkilökuntaa, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita osallistaen. Kuntakentän murroksessa kunnan menestyminen sekä ...
  • Osallistavan suunnitteluprosessin vaikutus työmaan onnistumiseen 

   Jääskeläinen, Jesse (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten voidaan osallistaa eri osapuolia suunnitteluprosessiin sekä miten hyvin osallistava suunnitteluprosessi vaikuttaa hankkeen onnistumiseen. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli rakennusyhtiö ...
  • Osallistavan toimintamallin luominen ja kehittäminen vaikeimmin kehitysvammaisten päivätoimintaan 

   Laakso, Satu; Kesti, Anne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä tutkimuksessa luotiin osallistava toimintamalli vaikeimmin kehitysvammaisten päivätoimintaan ja kehitettiin vaikeimmin kehitysvammaisille henkilöille henkilökohtainen päivätoimintasuunnitelmalomake HEPSU. Lisäksi ...
  • Osatuloutus projektiliiketoiminnassa, Case Jucat Oy 

   Yli-Rantala, Ville (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jucat Oy, jolla kirjanpidollisena ongelmana omassa projektiliiketoiminnassaan olivat käyttökatteen suuret kuukausittaiset vaihtelut. Ongelmaan lähdettiin hakemaan ratkaisua osatulouttamisesta ...
  • Osingon irtoamispäiväilmiö Helsingin pörssissä vuosina 2006 - 2014 

   Ranta-aho, Antti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Pörssiyhtiöiden osinkojen irtoamiseen liittyvän teorian mukaan osakekurssin tulisi pudota jaettavan osingon määrällä osingon irtoamista edeltävän pörssipäivän ja osingon irtoamispäivän välillä. Tämä perustuu siihen, että ...
  • Ostolaskujen käsittelyn harmonisointi : Case X 

   Rantakokko, Jenni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sain opinnäytetyöni aiheen Yritys X:ltä, joka oli silloinen työnantajani. Aiheena ostolaskujen käsittelyn harmonisointi on ajankohtainen, sillä yrityksen yhtenä tavoitteena on saada harmonisoitua sen taloushallintoa. Yritys ...
  • Ostolaskujen käsittelyn tehostamisprojekti 

   Vähäkoski, Mika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tein opinnäytetyön yrityksessä X tehdystä projektista, jossa pyrittiin tehostamaan ostolaskujen käsittelyyn tulevien ostolaskujen esitiliöintiä. Yritys X itse tarvitsi tällaista projektia ostolaskujen käsittelyn tehostamiseksi. ...
  • Ostolaskujen sähköisen käsittelyjärjestelmän päivitysprojekti : Case Seinäjoen kaupunki 

   Hakala, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia Seinäjoen kaupungin ostolaskujen käsittelijöiden suhtautumista ja mielipiteitä 1.1.2013 käyttöönotetusta ostolaskujen sähköisestä käsittelyjärjestelmästä. Tavoitteena oli kuvata uuden ...
  • Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät kiinteistönvälityksessä, Case HK-Kiinteistökeskus 

   Niinivehmas, Osmo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona kiinteistönvälitysyritykselle HK-Kiinteistökeskukselle. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaiset asiat vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen, kun hän tekee valintaa eri palveluiden ...
  • "Otetaan muut huomioon" : Muksuopin soveltaminen 5-vuotiaille päiväkodissa 

   Kainu, Riikka; Hyvärinen, Helena (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli soveltaa Ben Furmanin (2003) kehittämää Muksuoppi-työmenetelmää 5-vuotiaiden lasten kanssa päiväkodissa. Muksuoppi on yksinkertainen työmenetelmä, jossa nähdään ongelmien ...
  • Ottelutapahtuman kehittäminen : Case Valkeakosken Haka 

   Haataja, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen toimeksiantajana on Valkeakosken Haka, joka on Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, Ykkösessä, pelaava jalkapalloseura. Haka tunnetaan eräänä Suomen perinteikkäimmistä sekä menestyneimmistä jalkapalloseuroista. ...