Viitteet 2447-2466 / 4147

  • Pakolaisten mielenterveystyön edistäminen - Kirjallisuuskatsaus 

   Moilanen, Jemina; Eskelinen, Julia (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata pakolaisten mielenterveystyötä edistäviä tekijöitä hoitohenkilökunnan näkökulmasta kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten pakolaisten mielenterveystyötä ...
  • Pakurikäävän vienti Japaniin : Case Suomen Pakuri Oy 

   Kultti, Essi-Maarit (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on pakurikäävän vienti Japaniin. Tarkoituksena tässä opinnäytetyössä oli tutkia asioita, joita tulee ottaa huomioon pakurikäävän viennis-sä Japaniin, löytyykö pakurikäävälle tällä hetkellä ...
  • PALAUTETUTKIMUS IHMISKAUPPAAN LIITTYVILTÄ VAASAN RIKOSUHRIPÄIVYSTYKSEN ASIAKKAILTA 

   Taavila, Susanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada palautetta siitä tuesta ja avusta, jota Vaasan Rikosuhripäivystys on tarjonnut ihmiskaupasta tai sen kaltaisista rikoksista kärsineille asiakkailleen. Tavoitteena on, että Vaasan ...
  • PALKKAMODUULIN KÄYTTÖÖNOTTO 

   Vornanen, Maiju (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella tilitoimisto Accountor Oy:n uuden palkkamoduulin käyttöönottoa asiakkaille kahden pilottitoimiston avulla. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena.
  • Palokatkojen kustannusten hallinta 

   Kuivinen, Mika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin, koska palokatkojen kustannukset ovat ylittäneet tavoitteen lähes joka kohteessa. Työssä käydään läpi keskeisiä palokatkojen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Työssä on käytetty lähteenä ...
  • Palosaaren Yrityskeskus Oy Saneeratun teollisuuskiinteistön sähköpiirustukset 

   Volama, Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tavoitteena oli tehdä Palosaaren Yrityskeskus Oy:lle rakennuksen F2 kol-mannen kerroksen sähköpiirustukset. Kohteen saneeraus valmistui vuonna 1998. Saneerauskohde on pinta-alaltaan noin 1000m2. Kohde sisältää ...
  • Paloturvallisuuden merkitys ikääntyneiden kotona asumisessa 

   Miekka, Jaana (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa mitä kodin paloturvallisuusasioita ikääntyvät pitävät tärkeitä ja edesauttaako paloturvallisuusasioiden lisääminen, että kotona asuttaisiin pidempään. Tutkimuksessa saatua tietoa ...
  • Palovammat. Koulutus Vaasan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen hoitajille 

   Gräsbeck, Ekaterina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa palovammakoulutus sekä uusille että kokeneemmille Vaasan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen hoitajille. Koulutuksen tavoite oli lisätä Vaasan ...
  • Palvelujen tarve asukkaiden näkökulmasta keskustan alueen palveluasumisessa 

   Järvinen, Sari; Palokangas, Sari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksessa tarkastellaan keskustan alueen palveluasumisen, Kirkkopuistikon palvelutalon ja Vuorikodin asukkaiden tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin sekä palvelujen tarvetta. Tarkoituksena on selvittää saavatko asukkaat ...
  • Palvelukoti Castrénin päivätoiminta 

   Häggman, Anna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Palvelukoti Castrén on Mikeva Oyn alaisena toimiva mielenterveyskuntoutujien palvelukoti Pietarsaaressa. Palvelukodilla on omaa päivätoimintaa, joka sijaitsee erillisessä talossa palvelukodin vieressä. Opinnäytetyön ...
  • Palvelumallit työpaikoilla : Kokemuksia palvelualan työpaikoilta 

   Nätkinniemi, Marja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Palvelumuotoilua käytetään 2010-luvulla lähes kaikilla palvelualan työpaikoilla liiketoiminnan parantamisen ja palvelun laadun kehittämisen välineenä. Onnistuneesti toteutettu palvelumalli parantaa työn sujuvuutta ja ...
  • Palvelun ja hoidon toteutuminen potilaan äidinkielellä Vaasan keskussairaalassa 

   Finne, Lotta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena kohderyhmänään Vaasan keskussairaalan asiakkaat ja potilaat. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää palvelun ja hoidon saannin toteutumista potilaan äidinkielellä ...
  • Palvelun laadun ja imagon tutkimus : Case: Fysioterapia Oy 

   Kanerva, Mikaela (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Fysioterapia MediAskel Oy:lle, joka on erityisesti podiatriaan eli alaraaja-fysioterapiaan erikoistunut yritys. Yrityksen liiketoiminta perustuu pitkälti palvelun, eli fysioterapian ...
  • Palvelun laatu ja Imago. Case Vaasa Day Spa. 

   Karra, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Vaasa Day Span asiakkaiden tyytyväisyyttä span palveluihin. Pitävätkö asiakkaat palveluita laadukkaina ja millainen mielikuva asiakkailla on yrityksestä. Tavoitteena oli saada selville omistajalle ...
  • Palveluohjaus vammaispalveluissa : Kokemuksia vammaisten henkilöiden palveluohjauksen tarpeesta ja kehittämiskohteista 

   Saunamäki, Heidi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää valtakunnallisen Vammaispalveluhankkeen Eskoon osahankkeessa toteutetun intensiivisen palveluohjauksen pilotin kautta kokemuksia palveluohjauksesta. Tutkimuksessa selvitettiin ...
  • Palveluohjaus Viola-Kotiyhdistyksessä: Palveluohjauksen yhtenäistäminen Viola-Kotiyhdistyksen toimipisteissä 

   Jokinen, Anna-Kaisa (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää palveluohjauksen kehittymistä Viola-kotiyhdistyksessä. Tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia palveluohjaajilla on palveluohjauksesta tällä hetkellä sekä kirkastaa palveluohjausta ...
  • Palvelut ja yksityinen hoivasektori 

   Lehtimäki, Kaisa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Palvelu voi tarkoittaa sekä henkilökohtaista palvelua että palvelua tuotteena. Palveluilla on tärkeä merkitys jokaisen ihmisen toiminnassa sekä arjessa että juhlassa. Melkein mistä tahansa tuotteesta voi tehdä palvelun, ...
  • Palvelutuoteen laadun johtaminen : Case Radisson BLU Royal Hotel Vaasa 

   Norrgrann, Claus (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Palvelun laadusta on muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana tullut yrityksille tärkeä kilpailutekijä. Laatujohtamisessa on kyse organisaation osaamisvarantojen hyödyntämisestä ja kehittämisestä ja sillä on tärkeä merkitys ...
  • PALVELUTUOTTEEN HINNOITTELUN KEHITTÄMINEN 

   Järvinen, Wiwik (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on palvelutuotteen hinnoittelun kehittäminen. Tutkimuksen kohteena on Tili- ja isännöitsijätoimisto Ky. Tili- ja isännöitsijätoimisto Ky on Vaasassa toimiva tili- ja isännöintitoimisto, joka ...
  • Palvelutuotteiden kehittämisestä kilpailuetuun : Case Hiekkasärkkien Majoituspalvelut Oy 

   Hurnasti, Tiia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Nykyajan kova kilpailu lähes jokaisella alalla laittaa useimmille yrityksille haastetta myös panostaa entistä enemmän omiin tuotteisiin ja palveluihin. Jatkuvasti kehittyvä teknologia sekä trendit ovat haaste, joiden mukana ...