Viitteet 4055-4074 / 4147

  • Yhdistyksen luottamushenkiöiden vastuu 

   Liimatainen, Laura (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimuksen tarkoituksena on vastata kysymykseen, mitä tarkoitetaan yhdistyksen luottamushenkilön vastuulla. Lisäksi tutkimuksessa pyritään kertomaan, miten vastuu käytännössä toteutuu yhdistyksen toiminnassa. Työssä ...
  • Yhdistyksen taloushallinnon opas : Case: SB Vaasa ry 

   Järvinen, Jyri (2019)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selventää yhdistyksen taloushallintoa. Toimeksiantajana toimii vaasalainen salibandyseura SB Vaasa ry. Tutkimuksessa on perehdytty yleishyödyllisen yhdistyksen toimintaan ja lainalaisuuksiin. ...
  • Yhdysvaltalaisten sisustustavaroiden tuonti huonekaluteollisuuden tueksi 

   Viljanmaa, Mika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössäni tutkin toimeksiantajayritykselle sisustustavaroiden tuontiprosessia Yhdysvalloista Suomeen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tuontiprosessin kulkukaavio ja mitä haasteita siihen liittyy. Tutkimuksen ...
  • Yhteiskuntavastuu ja -raportointi : Tarkastelussa suomalaiset pk-yritykset 

   Sui, Matias (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, missä määrin yhteiskuntavastuu ja -raportointi näkyvät suomalaisten pk-yritysten arjessa. Tavoitteena oli saada tietoon, mitkä yhteiskuntavastuun osa-alueet ovat yrityksillä ...
  • Yhteiskuntavastuu pk-yrityksissä 

   Katila, Tuomas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla, miten pienet ja keskisuuret yritykset suhtautuvat yrityksen yhteiskuntavastuuseen ja sen sisältämiin osa-alueisiin omassa toiminnassaan. Lisäksi työn tavoitteena oli ...
  • Yhteiskuntavastuun johtaminen ja raportointi : Vaasan energiaklusteri 

   Vuollet, Nina-Riikka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Vaasan energiaklusteriin kuuluvat yritykset johtavat yhteiskuntavastuutaan ja nähdäänkö yhteiskuntavastuu strategisena. Tutkimuksessa selvitettiin myös yritysten ...
  • Yhteistyöllä lisää tietoa ja tukea potilaille ja heidän omaisilleen : Informaatiopäivän mallin kehittäminen 

   Barkholt, Inge-Brit (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö oli toimintatutkimuksen keinoin toteutettu alkuselvitystyö Vaasan Seudun Yhdistykset ry:n yhdistysten näkökulmasta heidän mahdollisuudestaan olla ensitietoprosessin osana, informaatiopäivän toteuttajan ...
  • Yhteistyön tehostaminen viestinnän keinoin : Case Ingman Ice Cream 

   Peltonen, Mira (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on tehostaa Ingman Ice Creamin yhteistyötä eri tahojen kanssa viestinnän keinoin. Aihe on jaettu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Ulkoisen viestinnän kohderyhmänä ovat Vaasan alueen vähittäiskaupat ...
  • Yhteistyörobotin käyttöönotto testaussolussa 

   Haapala, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käyttöönottaa UR10-yhteistyörobotti tes-taussolussa Suomessa toimivalle Ampner Oy yritykselle. Tavoitteena oli automati-soida piirilevyn asennus ja sen poistaminen testauslaitteelta ...
  • Yhteistyörobotin käyttöönotto testaussolussa 

   Koivisto, Lassi (2019)
   Tämä opinnäytetyö on tehty vaasalaiselle Ampner Oylle. Työn tarkoituksena oli suunnitella ja luoda konseptimalli yhteistyörobotilla automatisoidusta piirilevyjen testaussolusta. Tavoitteena oli, että valmiin mallin pohjalta ...
  • Yhteistyöstä strategiseen liiketoimintaan 

   Kaunisto, Mervi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kehittämistyön tarkoituksena oli Kalliojärven viihdekeskuksen alueen yrittäjien yhteistyön jäntevöittäminen ja kehittäminen strategisilla käytännön ratkaisuilla ja toimintatavoilla. Tässä työssä ei pyritty saamaan yleistettävää ...
  • YHTEISTYÖTÄ LAPSEN PARHAAKSI : Tyytyväisyyskysely Nummen koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille ja heidän vanhemmilleen 

   Somppi, Sanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäyteyön tavoitteena oli selvittää nimettömän kyselylomakkeen avulla vanhempien ja lasten tyytyväisyyttä Nummen koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan. Mielipiteiden avulla saatiin selville mikä toiminnassa on hyvin ja ...
  • Yhteisöhoito oikeuspsykiatrisilla osastoilla 

   Latikka, Marika; Hauhia, Jutta; Erkkonen, Hanne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla, kuinka yhteisöhoito toteutuu potilaiden hoidossa oikeuspsykiatrisilla osastoilla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen osaaminen hoitohenkilökunnalla ...
  • Yhtenäistetty vikatiedon keruu suojareleiltä käytöntukijärjestelmään 

   Laikola, Raine (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä on tutkittu vianpaikannukseen liittyviä osatekijöitä ja luotu järjestelmien konfigurointia helpottava toiminnallisuus. Työ yhtenäistää vianpaikannukseen liittyvät osatekijät yhdeksi kokonaisuudeksi. Työssä ...
  • Yhtiöittämisen vaikutukset verotukseen, taloushallintoon ja toimintaan 

   Ranta-aho, Emma (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Osakeyhtiöt maataloudessa ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan ja kasvun uskotaan jatkuvan. Syitä yhtiöittämiselle voi olla monia, usein syyt ovat kuitenkin taloudellisia. Verotus näillä kahdella yhtiömuodolla ...
  • Yhtiömuodon vaikutus pk-yrityksen verotukseen 

   Metsälä, Kimmo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, mikä yhtiömuoto on paras pk-yrittäjän kannalta verotuksellisesti. Huomioon lopullisessa tarkastelussa otettiin toki muitakin seikkoja, mutta pääpaino oli selvittää verotuksellisesti paras ...
  • Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen sisätautien osastolla 

   Yli-Rahnasto, Tuomas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hoitajien kokemuksia yksilövastuisesta hoitotyöstä ja sen toteutumisesta Seinäjoen keskussairaalan eräällä sisätautien osastolla. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ...
  • Yksityisautoilun tulevaisuus Vaasassa : Hiilineutraali Vaasa 2035 

   Heinämäki, Manu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Vaasan kaupunkikehitysyksikön kanssa osana hiilineutraali Vaasa 2035 hanketta. Vaasalla on tavoitteena olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2035. Työn tarkoituksena oli selvittää skenaariotutkimuksen ...
  • Yksityisyyden suoja sosiaalisen median palveluissa yksityishenkilön kannalta 

   Niemi, Milla (2019)
   Tämä tutkimus käsittelee yksityisyyden suojaa sosiaalisen median palveluissa yksityishenkilön kannalta. Sosiaaliseen mediaan pääsy on helppoa ja se on pyritty pitämään vapaana liiallisesta sääntelystä. Tutkimuksen tavoite ...
  • Yksivuotias lapsi neuvolassa : Opetus-dvd terveydenhoitajaopiskelijoille 

   Mero, Anna; Laurila, Heidi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetuskäyttöön soveltuva dvd yksivuotiaan lapsen terveystarkastuksesta. Opinnäytetyö tehtiin tilaustyönä Vaasan ammattikorkeakoululle, jossa aikaisemmin ei ole ...