• Suomen alkoholijärjestelmän kehitys 1920 -luvulta nykypäivään 

   Jaskari, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää miten Suomen alkoholijärjestelmä on ra-kentunut 1920 -luvulta lähtien. Työssäni seuraan valtion alkoholiliikkeen matkaa kieltolain kumoamisesta 1.4.1932 nykypäivään. Tutkimusmenetelminä ...
  • Kiinteistöalan pk-yrityksen kannattavuus 

   Leskinen, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työssäni käsittelin kiinteistöalan pk-yrityksen rahoituksellista tilannetta tunnuslukuanalyysin menetelmin ja yrityksen kolmen eri toimialan kannattavuutta katetuottolaskentaa hyväksi käyttäen. Tavoitteenani oli antaa ...
  • Reklamaatiotiedon kerääminen ja käsittely 

   Maskulin, Jaana (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Reklamaatioiden hoito on yksi haasteellisimmista osa-alueista ja tutkimuksia tästä aiheesta on tehty vähän. Huonosti hoidettu asiakaspalaute tuo yritykselle negatiivista mainetta. Reklamaatio voi tapahtua missä tahansa ...
  • Kaupan omien tuotemerkkien tuntemus kuluttajien keskuudessa 

   Puputti, Johannes (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä tutkimus on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyönä. Työn tavoitteena on selvittää kuinka hyvin suomalaiset kuluttajat tuntevat kaupan omia tuotemerkkejä. Tutkimuksen avulla ...
  • Taantuman vaikutuksia Oulun seudulla 

   Kauppila, Hanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää taantuman vaikutuksia Oulun seudulla ja tämän alueen yrityksissä. Työssä tutkittiin, mitä taantuma merkitsee ja kuinka se on viimeisen vuoden aikana tullut näkyviin pääasiassa ...
  • Itä-Euroopan tuonnin aloittaminen : Case Vacon Oyj 

   Ketola, Susanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimustyön tarkoituksena on selvittää Itä-Euroopan tuontia ja kuljetuskustannuksia. Tutkimuksen kohdemaiksi on valittu Unkari, Tšekki, Slovenia, Slovakia, Romania ja Bulgaria. Tavoitteena on selvittää kannattaako ...
  • Ylimittaisen kappaleen laivaus 

   Alatorvinen, Katja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee ylimittaisten kappaleiden merikuljetusta etenkin huolitsijan näkökulmasta. Ylimittaisen kappaleen laivaukseen liittyy useita erityispiirteitä, joita tässä opinnäytetyössä on pyritty kattavasti ...
  • Pankki- ja vahinkovakuutuspalvelujen yhdistäminen. Case OP-Pohjola. 

   Mäntykoski, Jenni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen lähtökohtana oli OP-Pohjola-ryhmän synnyttänyt yrityskauppa, joka oli yksi Suomen historian suurimmista kaupoista. Yhdistymisen myötä myös Osuuspankin ja Pohjolan konttoreita yhdistettiin, jolloin syntyivät ...
  • Mikroyritysten hallinnollinen taakka 

   Ylikärppä, Julia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena oli selvittää, mikä aiheuttaa mikroyrityksille eniten hallinnollista taakkaa sekä miten paljon mikroyritykset käyttävät sähköisiä palveluja hyväkseen. Mikroyritysten näkökulmaa asiaan selvitettiin siksi, ...
  • KANGASTUKKUYRITYSTEN TALOUDELLINEN TILA TAANTUMAN ALLA 

   Savola, Salla (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia case-yrityksen ja kolmen kilpailevan yrityksen maksuvalmiutta, vakavaraisuutta, kannattavuutta ja konkurssiin joutumisen uhkaa tilikausina 2006–2008. Selvitin millainen case-yrityksen ...
  • Myyntityö ja Markkinointimateriaali, Case ABB Oy Sähkönjakeluautomaatio 

   Arhio, Antti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena on ollut selvittää, mikä on myyntihenkilön vaikutus ostopäätökseen ja kuinka markkinointimateriaali toimii. Tutkimusaineisto kerättiin asiakkailta sähköpostikyselyllä. Tutkimuslomake toteutettiin avoimena ...
  • Jäsentyytyväisyystutkimus Vaasan Liikekeskusta ry:lle 

   Puska, Tiina-Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Vaasan Liikekeskusta ry:n jäsenten tyytyväisyyttä yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin. Tavoitteena oli tutkia miten yhdistys voisi kehittää ja parantaa jäsentensä tyytyväisyyttä yhdistyksen ...
  • Lainhuuto, kiinnitys ja kiinteistön panttaus 

   Koivisto, Hanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä lukijalle kirjaamisasioita, joita ovat lainhuuto ja kiinnitys, käyttäen lähdeaineistona voimassa olevaa lainsäädäntöä, kirjallisuutta sekä opinnäytetyön tekijän omaa työkokemusta ...
  • Vaarallisten aineiden kuljettaminen 

   Eskola, Jonna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vaarallisten aineiden kuljettamista eri peruskuljetusmuodoilla. Tarkoituksena on selvittää, miten vaarallisten aineiden kuljetukset ja tavalliset rahtikuljetukset poikkeavat ...
  • Sähköinen taloushallinto pk-yrityksissä : Case Suomen Toimialapalvelu Oy 

   Sundqvist, Lotta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee sähköistä taloushallintoa pk-yrityksissä. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia etuja ja säästöjä sähköisellä taloushallinnolla voidaan saavuttaa. Tarkoituksena oli myös selvittää, mitä sähköisen ...
  • Naisten ja miesten välinen tasa-arvo työelämässä 

   Nevamäki, Sarita (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä työelämään ja erityisesti tasa-arvoon liittyvät lainsäädökset ja tutkia niiden toteutumista käytännössä. Rajasin aiheen koskemaan ainoastaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Työn ...
  • Eettinen sijoittaminen ja ahneuden aika : miten ettiset sijoitusrahastot ovat selvinneet taantumassa 

   Suikkanen, Sinikka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Suomeen rekisteröidyt eettiset sijoitusrahastot ovat selviytyneet maailmanlaajuisen taloustaantuman aikana heinäkuusta 2007 syyskuuhun 2009. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisesti ...
  • Päivittäispankkipalveluiden tarve ja toimivuus : Case Nordea Pankki Vaasa 

   Kujala, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän työn toimeksiantajana oli Nordea Pankki Vaasa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Vaasan Alatorin konttorissa asioivien asiakkaiden päivittäispalveluiden tarvetta ja palveluiden toimivuutta. Tutkin syitä palvelun ...
  • Future Environmental Legislation in the South Pacific 

   Tarvonen, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This thesis concentrates on future environmental legislation in the South Pacific, more specifically; Australia, New Zealand, Papua New-Guinea, Fiji Islands, Solomon Islands, Vanuatu, Marshall Islands, The Federated States ...
  • Perehdytysopas kuljetusalan yrittäjille ja työntekijöille 

   Kauppila, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kuljetusalan säännökset ja määräykset muuttuvat jatkuvasti. Opinnäytetyön tavoitteena on ollut selventää tämänhetkistä lainsäädäntöä ja muuta kuljetusyrittäjien ja työntekijöiden kannalta tarpeellista tietoa. Työssä on ...