• 360°-arviointi kehittämisen tukena : Case Yritys X 

   Toivonen, Kaija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nykyisessä länsimaalaisessa yhteiskunnassa jatkuva kehittyminen, uuden oppiminen ja sen soveltaminen ovat elinehtoja menestymiselle. Työpaikoilla osaamista kehitetään useasti monenlaisin keinoin ja välinein. Yksi osaamisen ...
  • Ahvenanmaan itsehallinnon uudistaminen 

   Jokelainen, Tytti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia Ahvenanmaan itsehallinnon uudistushanketta ja näin selvittää, mitä muutoksia uusi itsehallintolaki sisältää. Työssä tutkittiin myös, miten uusi itsehallintolaki tulee käytännön tasolla ...
  • Aikuiskoulutuksen mainonta : Case Vaasan ammattikorkeakoulu 

   Huhmarsalo, Ulla (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Mainonnan ja sen kanavien avulla voidaan pyrkiä kiinnittämään valitun segmentin huomio ja markkinoida tuotteita ja palveluita. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitkä Vaasan ammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta ...
  • AJASTA JA PAIKASTA RIIPPUMATON ASIAKASPALVELU : Case: Ylihärmän Säästöpankki 

   Hannu, Aliina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimus kertoo toimeksiantajayrityksen Ylihärmän Säästöpankin Ajasta ja paikasta riippumattomasta asiakaspalveluhankkeesta. Hankkeeseen kuuluu Säästöpankin verkkosivuilla toimiva chat-keskustelukanava, verkkoneuvottelu ...
  • Ajokorttien voimassaoloaikojen muutokset : Ajokorttidirektiivin seurauksena 

   Walldén, Riikka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   19. tammikuuta 2013 astui voimaan uusi ajokorttilaki, jonka myötä Suomessa otettiin käyttöön voimassaoloajaltaan määräaikaiset ajokortit. Ajokorttilain uudistus sai alkunsa Euroopan parlamentin ja neuvoston antamasta ...
  • Alaikäisen asema perinnönjaossa 

   Lehmus, Heli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimus käsittelee lapsen asemaa perinnönjaossa ja sitä, kuinka prosessi muuttuu, kun mukana on alaikäisiä pesänosakkaita. Tarkoituksena on saada lukija ymmärtämään perinnönjakoprosessi alusta loppuun yleisesti sekä ...
  • Alaikäisten sopimukset 

   Finni, Serena (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan alaikäisten eli alle 18-vuotiaiden mahdollisuuksia solmia sopimuksia. Opinnäytetyössä selvitetään, minkälaisia sopimuksia ala-ikäiset voivat tehdä ja mitä sopimuksen solmiminen vaatii. ...
  • Alkoholi työsuhteen päättymisen perusteena 

   Koivisto, Annastiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee alkoholin väärinkäyttöä työsuhteen päättymisen perusteena. Aiheen pitäisi olla ajankohtainen jokaisella työpaikalla siinä mielessä, että toimintasuunnitelma olisi laadittuna tilanteen osuessa ...
  • Alkuperätodistusten sähköistyminen Suomen näkökulmasta 

   Ojala, Amanda (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin alkuperätodistusten käsittelyn sähköistymisen vaikutuksia Suomessa. Aihe on ajankohtainen, sillä digitalisaatio on vaikuttanut viime vuosien aikana jokaiseen toimialaan tuoden mukanaan ...
  • Alustoimitukset Euroopan unionin alueella 

   Tynjälä, Tomi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää alustoimituksissa huomioitavia asioita Euroopan alueella. Toisena tarkoituksena oli luoda alustoimittamisen kannalta yleishyödyllinen tietopaketti yrityksien käyttöön. ...
  • AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN TYÖELÄMÄVALMIUDET VAIHTO-OPINTOJEN JÄLKEEN 

   Hiipakka, Mikko-Oskari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, miten vaihto-opinnot kehittävät opiskelijan kansainvälisen työelämän edellyttämiä taitoja. Suoritin vaihto-opintoja keväällä 2013, ja koin niiden opettaneen minulle työelämässä ...
  • Ammattikorkeakoulut Facebookissa. Yhteisöllisyyttä vai markkinointia. 

   Lehtipää, Jenna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on selvitys Facebookista ja sen mahdollisuuksista markkinoin-tiviestinnän välineenä. Tarkoituksena on selvittää Facebookin hyödyntämistä yh-teisöllisestä ja markkinoinnillisesta näkökulmasta ja tarjota ...
  • Ammattiyhdistystoiminta Suomessa kansainvälisestä näkökulmasta 

   Kivioja, Anna-Kaisa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on ammattiyhdistystoiminta Suomessa kansainvälisestä näkökulmasta. Suomessa ammattiyhdistystoiminnan merkitys on tärkeässä roolissa. Tämä on harvinaisen poikkeavaa siihen nähden, että tänäkin päivänä ...
  • Ampuma-aselain uudistukset 

   Pöyry, Milla (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia muutoksia ampuma-aselakiin tuli 13.6.2011 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, millaisia muutoksia uudistettu ampuma-aselaki toi ...
  • Ampuma-aseluvan peruuttaminen 

   Kaisla, Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli ampuma-aselupien peruuttaminen. Tutkimuson-gelmana oli selvittää, millä kaikilla perusteilla ampuma-aselupia voidaan peruuttaa. Halusin selvittää, voidaanko ampuma-aselupa peruuttaa väärin ...
  • Anonyymi rekrytointi julkisella sektorilla 

   Yli-Kivistö, Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tutkii anonyymin rekrytointiprosessin käyttöä ja niistä saatuja kokemuksia Suomen 20 suurimmassa kaupungissa. Anonyymissa työnhaussa työhakemuksesta on poistettu kaikki henkilöön viittaava tieto, jonka ...
  • ANONYYMI TODISTELU : Poikkeuksellinen ja viimesijainen keino suojella todistajaa 

   Laakkonen, Emilia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee anonyymia todistelua, joka säädettiin Suomessa mahdolliseksi 2016 vuoden alusta. Anonyymi todistelu tarkoittaa todistajan henkilöllisyyden salaamista sekä uhan aiheuttavalta asianosaiselta että ...
  • APTEEKKIALA MUUTOKSESSA : Lainsäädännön uudistukset ja niiden vaikutukset alaan 

   Marttila, Pirjoriitta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuksessa kuvataan lainsäädännöstä johtuvia toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä apteekkialalla. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää apteekkialaan liittyvien lainsäädäntömuutosten perusteet ja niiden tarpeellisuus, ...
  • Arvojohtaminen palvelualan yrityksessä 

   Ilter, Sevil (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kohdeyrityksen arvot näkyvät päivittäisessä työssä ja minkälaiset olosuhteet saattavat olla esteenä arvojen toteutumiselle. Tutkimuksessa on käsitelty arvoja ja niiden ...
  • Arvopaperimarkkinoiden virallissääntely Suomessa : Markkinoiden väärinkäyttö vuosina 2013–2017 

   Virkkala, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimus käsittelee arvopaperimarkkinoiden virallissääntelyä ja markkinaväärinkäytöksiä Suomessa vuosien 2013–2017 aikana. Arvopaperimarkkinoiden vakiinnuttua vasta viimeisten vuosikymmenten aikana yhdeksi merkittäväksi ...