• PC(POLYCARBONATE) VALOJOHTEEN VALMISTUSPROSESSIN OPTIMOINTI 

   Pitkänen, Samuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Nanocomp Oy Ltd:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli tutkia PC-valojohteen valmistusprosessin eri vaiheita, sekä tehdä Excel-taulukko, jossa pystyttiin viikkovalmistusmäärien kautta optimoimaan ...
  • Tuotekehitysprosessin alkupään kehitysehdotus : Case: Meriteollisuuden tuotetoimittaja 

   Ruuskanen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä keskityttiin erään meriteollisuuden tuotetoimijan tuotekehitysprosessin alkupään tutkimukseen ja kehitykseen. Tuotekehitysprosessin alkupää on ensimmäinen vaihe innovaatioprosessia, johon kuuluu ...
  • Uusien autojen myyntivarusteluprosessin kehittäminen 

   Hiltunen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yksinkertainen toimintaohjeistus Autotalo Hartikaisen Kuopion toimipisteen automyynnin sekä jälkimarkkinointiosaston välille. Aiemmin toimintaa on harjoitettu tavoin, joista kaikki ...
  • Konepajan sisäisen logistiikan kehittäminen : Var-Met Oy 

   Koponen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty Var-Met Oy:lle, joka on kuopiolainen konepaja. Savonia-ammattikorkeakoulu on tehnyt yhteistyössä Var-Met Oy:n kanssa HitWerk-hankkeessa hitsauksen laatukäsikirjan kartoitustyön. Hankkeessa saaduilla ...
  • Projektinhallintaohjelmiston valinta yritykselle : MaNiTek Oy 

   Pylkkänen, Kalle (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin kuopiolaiselle MaNiTek Oy:lle. Opinnäytetyön tavoite oli löytää yritykselle sopiva projek-tinhallintaohjelmisto, jonka avulla yritys voisi hallita asiakasprojektejaan ja niihin liittyviä yksityiskohtia. ...
  • Hitsausportaalin kappaleenkääntölaitteen suunnittelu : Var-Met Oy 

   Salomäki, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kappaleenkääntölaite hitsausportaalin yhteyteen Var-Met Oy:n käyttöön. Kääntölaitteessa hitsattava kappale on pitkä palkin kaltainen paalutuskoneen osa. Opinnäytetyö toteutettiin ...
  • Tuotannon apuvälineiden dokumentointi 

   Koskinen, Joel (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin Vieremäläiselle Ratesteel Oy:lle ja sen aiheena on tuotannon apuvälineiden dokumentointi. Dokumentointi keskittyy pääsääntöisesti tuotannon työntekijöiden valmistamiin hitsaustyössä tarvittaviin ...
  • Sahakoneen runkolohkon soveltuvuus robottihitsaukseen 

   Leppänen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018댊)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Veisto Oy:n R200 A.1 -sahakoneen runkolohkon soveltuvuutta robotisoituun hitsaukseen. Työssä selvitettiin tarvittavat muutokset lohkon rakenteeseen robottihitsattavuuden parantamiseksi, ...
  • Robottihitsattavat tuotteet alihankintakonepajassa : Kospirt Oy 

   Petäjämäki, Miro (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyö tehtiin Haukivuorella sijaitsevalle tilauskonepaja Kospirt Oy:lle. Yritys on pohtinut keinoja tehostamaan tuotannon läpimenoaikoja ja laatua. Tähän tavoitteeseen etsittiin ratkaisua nykyaikaistamalla ...
  • Alustadynamometrin kehittäminen 

   Laitinen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja rakentaa ensisijaisesti henkilöautojen suorituskyvyn mittaukseen soveltuva alustadynamometri, joka kertoo moottorin suorituskykyarvot graafisessa muodossa kierrosnopeuden ...
  • Painelaitteiden koeponnistuksissa käytettävät paineet ja apuosat 

   Jalo, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli kerätä yhteen Sumitomo SHI FW:n tekemät linjaukset koepaineiden määrittämisestä ja koeponnistuksissa käytettävien apuosien mitoituksessa. Työn tavoite oli käsitellä koepaineiden määrittämistä ...
  • Painelaiteteräsputken supistus puristamalla : HögforsGST Oy 

   Jalkanen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia painelaiteteräsputken supistamista puristamalla ja siinä syntyviä jännityksiä sekä muutoksia materiaalissa. Myös menetelmän kustannustehokkuus oli selvitettävä. Työ aloitettiin ...
  • Manufacturing performance metrics : Junttan Oy 

   Ollikainen, Ilkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   The goal of this thesis was to define and implement metrics in ERP system for measuring the performance of client organization’s internal manufacturing unit. It was known beforehand that not all metrics could be necessarily ...
  • Varastotoiminnan kehittäminen : Yara Siilinjärvi 

   Meski, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on osa Yaran varastotoiminnan kehittämistä. Yaralla on ollut käynnissä Yara Productivity Sys-tem-projekti käynnissä 10/2017 lähtien. YPS:n tarkoitus on kehittää kaikkia Yaran toimintoja hyödyntäen ...
  • Täyttöosaston ennakoivien kunnossapitotoimien kehittäminen 

   Virkkunen, Eetu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Olvi Oyj:n täyttöosaston ennakoivaan kunnossapitoon liit-tyvien asioiden tasoa. Kunnossapito kehittyy jatkuvasti, joten oli tärkeää selvittää kunnossapidon taso Olvilla. ...
  • Hydraulisilla vetokiristys- ja momenttityökaluilla työskentelevän asentajan pätevyyden varmistaminen 

   Koponen, Samuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Standardi SFS EN 1591-4 asettaa vaatimukset laippaliitosasentajan pätevyydelle. Neste Oyj käyttää osittain kyseisen standardin mukaista menettelyä laippaliitosasentajan pätevyyden varmistamiseen. Standardi on jaettu 11 ...
  • Kalustoriskien arviointi 

   Kauppinen, Jarkko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tavoitteena oli luoda Delete Finlandille riskien arviointimenetelmä sekä tehdä riskien arviointi yrityksen kolmen eri toimipisteen kalustolle, Siilinjärvelle, Jyväskylään ja Äänekoskelle. Arvioitava laitteisto voidaan ...
  • 5S- toimintamallin käyttöönotto konekorjaamolla : Yara Suomi Oy 

   Flang, Jeremias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan toimeksiannosta. Yara on maailmanlaajuinen kemianteollisuuden yritys, joka tunnetaan asiantintijapalveluista, tuotteista ja ratkaisuista, joiden avulla sen ...
  • Sahalinjan pinontalaitteen muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden asiakastarpeita 

   Seppälä, Matias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja kehittää sahalinjan pinontalaitteen konsepteja, jotka kykenevät pinoamaan TG2-pontattua vanerilevyä rinnakkain pinonta-aseman lokeroihin. Työ tehtiin Metsä Wood Suolahden vaneritehtaille, ...
  • WELLO2 HENGITYSHARJOITUSLAITTEEN MYYNTISTRATEGIA - SEGMENTTINÄ URHEILIJAT 

   Ruuskanen, Niko; Mustonen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön toimeksiantajana oli kuopiolainen Hapella Oy, ja tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia myyntistrategia yrityksen Wello2 hengitysharjoituslaitteelle. Myyntistrategian kohderyhmäksi ...