Uusimmat viitteet

 • Omakotitalon maalämmön ja lisälämmöneristyksen kustannusvertailu 

  Kokki, Olli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli vertailla maalämmön ja lisälämmöneristyksen kustannuksia omakotitalossa. Tavoitteena oli selvittää kummankin edut ja haitat sekä selvittää kustannukset 25 vuoden ajalle, jotta tilaaja ...
 • Omakotitalon kuntoarvio ja korjaustarve 

  Pulkkinen, Vili-Veikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tilaajille arvio Pieksämäellä sijaitsevan omakotitalon kunnosta sekä arvioida kohteen korjaustarve. Lisäksi opinnäytetyön teoriaosiossa perehdyttiin kuntoarvioon liittyviin ...
 • Rantasaunan korjaussuunnitelma 

  Taskinen, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli vuonna 1954 tehdyn Viitasaarella Kotvalan kylässä sijaitsevan savottalaiskämpän ran-tasaunan korjaus. Kohteen alkuperäinen omistaja on ollut Metsähallitus. Opinnäytetyön tilaajana oli kiinteistön ...
 • Rakennustöiden toteutus käytössä olevissa tiloissa 

  Pöyhönen, Tatu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää rakennustöiden toteutusta käytössä olevissa tiloissa. Opinnäytetyössä tarkas-teltiin asioita, jotka on otettava huomioon käytettävien tilojen rakennustöissä. Näitä ovat mm. tiedottaminen, ...
 • Trimble Connectin käyttö sillanrakentamisessa 

  Härkönen, Aino (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erään projektipankin toimivuutta sillanrakentamisessa ja antaa ohjei-ta projektipankin käyttöön työmaan näkökulmasta. Tutkittavana projektipankkina oli Trimble Connect , joka on ...
 • Työmenetelmien kustannusvertailu maanpaineseinissä 

  Hirvelä, Erkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma/Tutkinto-ohjelma Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma Työn tekijä(t) Erkka Hirvelä Työn nimi Työmenetelmien ...
 • P1-puhtausluokka saneerauskohteessa 

  Patronen, Karri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä P1-puhtausluokkaan sekä laatia siitä tilaajalle pienimuotoinen P1-käsikirja. Käsikirjan tarkoitus on helpoittaa työmaamestarin työtä P1-puhtausluokan osalta. Opinnäytetyön ...
 • Viestinnän kehittäminen yrityksessä 

  Tervahauta, Emilia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja kehittää yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää. Yrityksessä oli huomattavia puutteita sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Opinnäytetyössä tutkittiin yrityksen toimintatapoja ...
 • Sisäilmasto-ohje 

  Rautiainen, Asta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Suomen Controlteam Oy:lle Sisäilmasto-ohje, joka sisältää keskeisimmät asiat sisäilmastoon liittyen rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. Sisäilmasto-ohjeen pääasiallisin käyttötarkoitus ...
 • Vesivahingon korjaussuunnitelma 

  Harjumäki, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia korjaussuunnitelma omakotitaloon, jossa oli havaittu vesivahinko kesällä 2018. Vesivahinko oli saanut alkunsa vuonna 2015 viemäreiden sukituksen yhteydessä. Kosteusvaurio oli ehtinyt ...
 • Vesivahinkoremontti 

  Kokkonen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä oli tavoitteena kuvata vesivahinkoremontti omakotitalossa työvaiheittain, kustannuksineen ja aikatauluineen. Tämän lisäksi oli tavoitteena kertoa tilaajan ja vakuutusyhtiön menettelystä ...
 • Vesihuoltoverkoston rakentamisen laadunvarmistus 

  Pehkonen, jyri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli perehtyä vesihuoltoverkoston rakentamiseen liittyviin vaatimuksiin ja erityisesti rakentamisen laadun seurantamenetelmiin. Vesihuollon rakentamista Suomessa ohjaa infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset ...
 • Sääsuojan edut ja haitat työnjohdon näkökulmasta 

  Räsänen, Jukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli rakennuksen sääsuoja ja siihen liittyvät keskeiset ja huomioon otettavat asiat, kuten työturvallisuus, sääsuojan pystytyksen oikea-aikaisuus ja sääsuojan rungon käyttäminen esim. ...
 • Metroaseman lippuhallin palotekninen toteutus 

  Miettinen, Eetu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli metroaseman lippuhallin palotekninen toteutus. Kohteena toimi Helsingissä sijaitseva Ha-kaniemen metroaseman lippuhalli. Opinnäytetyön tavoitteena oli kertoa, kuinka kohteen palotekninen toteutus ...
 • Rantasaunan ja talousrakennuksen lupapiirustukset 

  Muona, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa rantasaunan ja talousrakennuksen pääpiirustukset yksityishenkilöille rakennusluvan hakemista varten. Kohteen rakennuspaikkana on Nilsiän Tiirinlahdessa ...

Näytä lisää