Uusimmat viitteet

 • Sisäisen viestinnän kehittäminen asiakaspalveluyksikössä 

  Mattila-Tiainen, Katri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kehittämistyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää kiinteistöalan kohdeorganisaation asiakaspalveluyksikön sisäistä viestintää. Kehittämistyössä lähestyttiin sisäisen viestinnän ongelmia kartoittamalla sen nykytilaa ...
 • Sisältömarkkinoinnin ja natiivimainonnan kehittäminen Satakunnan Kansassa 

  Lehto, Kimmo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mainosmarkkinoiden murros on kuluvan vuosikymmenen aikana johtanut siihen, että perinteisten mediatalojen mainostulot ovat kääntyneet laskuun. Yhdeksi keskeiseksi kasvun mahdollisuudeksi mainosmarkkinoilla kuitenkin on ...
 • PUOLUSTUSVOIMIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMINEN SUOMEN RAJOJEN YLI 

  Kataja, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia vaarallisten aineiden kansainvälisiin kuljetuksiin ja erityisesti vaarallisten aineiden lähettämiseen liittyviä ongelmia. Tavoitteena oli luoda Puolustusvoimien logistiikkalaitokselle ...
 • Konseptoidun toimintamallin implementointi kohdeyrityksessä 

  Lehmus, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli uuden toimintamallin implementointi kohdeyrityksessä muutosjohtamisen näkökulmasta. Kohdeyritys on noin 1000 henkilöä työllistävä yk-sityisen terveydenhuollon organisaatio. Kehittämistehtävän ...
 • Palautteenannon kehittäminen esimiestyössä 

  Krannila, Annika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia esimiesten palautteenannon nykytilaa Yrityksen X eräässä toimipisteessä ja kartoittaa palautteenannossa esiintyviä puutteita. Tavoitteena oli luoda tutkimuksen tulosten pohjalta ...
 • Kirjallinen toimeksiantosopimus- osa tilitoimiston riskienhallintaa 

  Männistö, Tuija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni selvitin mitä liiketaloudellisia ja oikeudellisia riskejä tilitoimiston toimeksiantosopimuksiin liittyy ja miten kirjallisella sopimuksella voidaan niitä pienentää.Tämän kehittämistehtävän tarkoitus oli ...
 • GLOBAALI PALKKAHALLINTO : CASE: Yritys Oy 

  Salo, Paula (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistyössä tutkittiin globaalia palkkahallintoa, sen käsitettä, vaatimuksia ja globaalin palkkahallinnon käyttöönottoa kansainvälisesti toimivassa yrityksessä. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla kohdeyritys pääsee ...
 • Hallinnon kehittäminen osuuskunnassa 

  Kankkio, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin osuuskuntamuotoisen pankin hallintoa kehittämisen ja koulutuksen näkökulmasta. Pankin hallinto koostuu erilaisista päätöselimistä, joista tässä työssä käsiteltiin hallintoneuvostoa. Hallintoneuvoston ...
 • Valmentavan johtamisajattelun tukeminen kohdeyrityksessä 

  Peltola, Henna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli valmentavan johtajuuden tukeminen noin 800 henkeä työllistävässä konsultti- ja suunnittelualan yrityksessä. Kohdeorganisaatiossa haluttiin selvittää, minkälainen lähtötaso esimiehillä oli valmentavan ...
 • TUOTANNON KEHITTÄMINEN TUOTTAVAN KUNNOSSAPIDON JA SUORITUSJOHTAMISEN AVULLA 

  Leppijoki, Tony (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Luvata Porin OF-valimon kokonaisvaltaisen tuottavan kunnossapitoprosessin suorituskyvyn kehitys ja nykytila. Tavoitteena oli luoda kunnossapidolle mittarit sen suorituskyvyn mittaamiseen. ...
 • Ulosottovalituksia koskeva tutkimus ja analysointi 

  Mäki, Katja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli kerätä, tutkia ja analysoida Varsinais-Suomen ulosottovirastoon tulleet 433 ulosottovalitusta. Ulosottovalitukset koskevat kihlakunnanvoudin ja kihlakunnanulosottomiehen lainkäyttöä, ja he vastaavat ...
 • Myyntiprosessin kehittäminen kohdeorganisaatiossa 

  Korkiakangas, Jari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli löytää parannuskohteita kohdeorganisaation myyntiprosessiin. Kehittämällä myyntiprosessia oli ajatuksena tehostaa myyntityötä. Kun prosessit ovat kunnossa, saadaan enemmän myyntiä ...
 • Tehokas ja toimiva palkkarakenne 

  Marttala, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää vaatimukset palkkarakenteelle sekä luoda suunnitelma ja suositukset vaatimusten täyttämiselle. Kohdeorganisaation kasvun takia oli tarpeen saada selville, mitä muutoksia nykyiseen ...
 • Yritysasiakkaan ylivertainen asiakaskokemus monikanavaisessa palveluympäristössä - case Satakunnan Osuuspankki 

  Vallimäki, Leena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten pankin yritysasiakkaat kokevat ylivertaisen asiakaskokemuksen Satakunnan Osuuspankissa. Tarkoituksena oli tutkia miten yritysasiakkaat käyttävät Satakunnan Osuuspankin eri ...
 • Etätyön kehittäminen Luonnonvarakeskuksessa 

  Vanhanen, Irma (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa Luonnonvarakeskuksen etätyön kehittämismahdollisuudet ja tuottaa suositus etätyön kehittämiseen. Tutkimuksellista kehittämistyötä lähestyttiin selvittämällä Luken ydintoiminnon eli ...

Näytä lisää