Uusimmat viitteet

 • Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet rakennustyömaalla 

  Saranpää, Amanda (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan rakennustyömaan energian kulutusta ja mahdollisuuksia uusiutuvan energian hyödyntämiseen rakennusvaiheessa. Tietoa kerättiin eri uusiutuvan energian muodoista, jonka jälkeen niistä valittiin ...
 • JULKISEN HANKINTATOIMEN KEHITTÄMINEN : Rakennushankintojen strateginen suunnittelu ja johtaminen 

  Pietilä, Matias (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hankinnat ovat merkittävässä asemassa yrityksien ja organisaatioiden tuotavuuden tavoittelussa. Julkisin varoin toteutettavat hankinnat ovat pitkälti säännöstelty hankintalain toimesta varmistamaan kilpailutilanne sekä ...
 • Kerrostalon märkätilojen laadunhallinta 

  Doubitski, Dimitri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia märkätilojen toteutusta ja verrata sitä yleisiin laatuvaatimuksiin, sekä etsiä kehittämismahdol- lisuuksia. Esimerkkikohteena toimi Lemminkäisen ja YIT Talon omaa ...
 • Platforms, Walkways, Stairs, Ladders and Railings - Design Handbook 

  Leskinen, Heidi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Companies develop different handbooks for different subjects giving thus strict guidelines within employees design. The client of the thesis Citec Oy Ab did not have an updated guide for safety standards and therefore ...
 • Nykypäivän hirsirakentaminen 

  Kouri, Sakari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena selvittää hirsirakentamisen tilannetta tänä päivänä Suomessa ja sen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Työssä käytiin läpi hirsirakentamisen historiaa ja sen tulevaisuuden ...
 • Omakotitalon kuntotutkimus 

  Ahonen, Kasperi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kuntotutkimus Vaasan Vestervikissä sijaitsevaan vuonna 2003 valmistuneeseen omakotitaloon. Tarkoituksena oli löytää mahdollisia ongelmia saada selvyyttä energiakustannuksiin. Sekä ...
 • Hirsitalon kuntotutkimus ja korjaussuunnitelma 

  Sahlgren, Reetta-Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin 1800-luvulla rakennettua hirsitaloa perehtyen sen raken-teisiin sekä tekemällä siihen kuntotarkastus ja korjausselvitys. Rakennus on siirret-ty nykyiselle paikalle 1940-luvulla samasta kylästä, ...
 • Maaperätutkimusten kairaustulosten tulkinta 

  Harsunen, Tuukka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli oppia tulkitsemaan maaperätutkimusten kairausnäytteiden tuloksia ja miten tulkittua tietoa voidaan käyttää sähköasemarakentamisen geoteknisessä suunnittelussa. Työssä esitellään ...
 • Urakoitsijan riskienhallintatyökalu kaavoitukseen 

  Törmä, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni alkoi rakennusyhtiö Lemminkäisen tarpeesta riskienhallintatyökalulle kaavoituksen tueksi. Keskusteltaessa Lemminkäisen edustajan kanssa aiheesta, nousi kaavoituksen riskien merkitys vahvasti esille ...
 • Betonirakennuksen jäykistysjärjestelmät ja -mitoitus 

  Korpelainen, Petteri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali sen hyvän puristuslujuuden ja muokattavuuden ansiosta. Tässä opinnäytetyössä esittelen betonirakennuksen jäykistysjärjestelmät, sekä jäykistysmitoituksen kulun. Vertaan myös ...
 • Rintamamiestalon kuntoarvio ja PTS 

  Kuusela, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kuntoarvio 1950-luvulla rakennet-tuun rintamamiestaloon. Kuntoarvion pohjalta tehtiin PTS eli pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelma, johon arvioitiin myös kunnossapidon ...
 • Kemikaaliturvallisuus Tampereen Tilapalvelut Oy:ssä 

  Heinonen, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Tampereen Tilapalvelut Oy, joka toimii kiinteistö- ja rakennuttamispalveluyhtiönä. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä kemikaaliturvallisuutta Tampereen Tilapalvelut Oy:ssä. Tarkoituksena ...
 • Tiekäyttäjien palautteiden ja odotuksien vertaaminen Ely-keskuksen talvihoidon laatuvaatimuksiin. 

  Turpeinen, Eetu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville, odottavatko tienkäyttäjät tutkitta-vilta teiltä korkeampaa hoitoluokkaa, kuin Ely-keskus on niille asettanut. Tavoit-teena oli myös selvittää, tulisiko urakoitsija tehostaa ...
 • Asuinkerrostalon runkojärjestelmän ja elementtidetaljien vertailu Suomen ja Norjan välillä 

  Siltamäki, Samuli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Sweco Rakennetekniikalle Helsinkiin. He tarvitsivat tietoa asuinkerrostalon runkorakenneratkaisuista Norjassa ja Suomessa. Heille oli tärkeää myös, että työhön otetaan mukaan elementtidetaljivertailua. ...
 • Huoneistojen välinen kaksoisrunkoseinä yhtenä elementtinä 

  Ruuska, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää talotehtaalle ääniteknisesti toimiva huoneistojen välinen seinäelementti, joka soveltuisi toimeksiantajan työskentelytapoihin. Tällä hetkellä tehdas valmistaa huoneistojen väliset ...

Näytä lisää