Uusimmat viitteet

 • Huomaa minut, kuuntele minua! : Lasten osallisuus vanhempien eroprosessissa 

  Siekkinen, Sini (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee erolapsia ja eroperheitä. Opinnäytetyön tarkoituksena on saada erolasten ääni kuuluviin sekä saada heidät osallisiksi eroprosessissa. Tavoitteena on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen työntekijöille ...
 • Eläinavusteinen työskentely Taitokodeilla : Kohti suunnitelmallista, tavoitteellista ja laadukasta työskentelyä 

  Kröger, Tarja; Korhonen, Maarit (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Eläinavusteista työskentelyä voidaan käyttää tukemaan erilaisten asiakasryhmien kuntoutusprosessia. Eläinavusteisilla työmenetelmillä pyritään edistämään ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua. Sosiaali- ja ...
 • Lasten osallisuuden tukeminen kuvavalintataulujen avulla 

  Mustonen, Anna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli tuottaa kuvavalintataulu leikkiin Kuopion Perheentalolle. Sen tavoitteena oli lisätä lasten osallisuuden mahdollisuuksia ja vahvistaa lasten päätöksentekoa Perheentalon arjessa. ...
 • Huoltajien osallisuus päiväkoti PikkuKengurun Kodissa : Huoltajien kokemuksia osallisuudesta 

  Hepo-oja, Annemari; Huotari, Sini; Kärkkäinen, Linda (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, miten huoltajien osallisuus toteutuu päiväkoti PikkuKengurun Kodissa ja mitä siinä voitaisiin mahdollisesti kehittää. Tutkimuksessa selvitettiin huoltajien kokemuksia heidän osallisuudes ...
 • Kieltä kehittämään : Opas 3-6-vuotiaiden lasten kielen kehityksen tukemiseen 

  Ronkainen, Susanna; Väyrynen, Henna-Karolina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Puheen ja kielen kehityksen häiriöt ovat suhteellisen yleisiä ja erilaisten selvitysten mukaan noin 3–7% lapsista kärsii ainakin lievistä puheen ja kielen kehityksen häiriöistä. Tällaisia häiriöitä ovat muun muassa erilaiset ...
 • Kuntouttava arviointijakso Varkauden kotihoidossa : Asiakkaiden kokemuksia kuntouttavasta arviointijaksosta 

  Juvonen, Tanja; Karhunen, Sanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Varkauden kotihoidossa toteutettavan arviointijakson asiakkaiden kokemuksia arviointijaksosta kotihoidon näkökulmasta. Toimeksiantajana oli Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus, kotiin annettavat ...
 • Lasten huomioiminen vanhemman sairastuttua psyykkisesti 

  Jäntti-Mähönen, Mari; Kaskinen, Milla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin alle seitsemän vuotiaiden lasten huomioimista vanhemman sairastuttua psyykkisesti. Tavoitteena oli selvittää, mitä työkäytäntöjä aikuispsykiatriassa ja lastenneuvolassa on lasten osallisuuden ...
 • Kokemuksia perheen tuen tarpeen vastaamisesta Perheentalolla 

  Kaikkonen, Sara; Kumpulainen, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena on kerätä kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden tarpeisiin vastaamisesta Kuopion Perheentalolla ja selvittää, vastaako Perheentalo tällä hetkellä erityistä tukea tarvitsevan ...
 • KUNTOUTUKSEEN TULEVIEN LASTEN JA NUORTEN SOPEUTUMISEN TUKEMINEN : Vaalijalan kuntayhtymä 

  Lindell, Hanne; Lappalainen, Anna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö oli toiminnallinen kehittämistyö, josta muodostui samalla tuotteistamisprosessi. Prosessissa kehitettiin sähköinen opas tukimateriaaliksi lasten ja nuorten sopeutumisen tukemiseen tähtäävään toimintaan Vaalijalan ...
 • Mielenterveyspalvelujen toimivuus Kuopiossa ja lähialueilla 

  Mäntylä, Maria; Muona, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakaskokemuksia mielenterveyspalvelujen toimivuudesta ja saatavuudesta Kuopiossa ja lähialueilla. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa opinnäytetyön toimeksiantajalle, ...
 • Lasten osallisuuden mahdollistaminen : Kohti osallisuutta! – menetelmäopas Lapinlahden kunnan varhaiskasvatukseen 

  Suhonen, Niina; Sirvio, Tuulia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme aiheena käsiteltiin varhaiskasvatusikäisten lasten osallisuutta. Tavoitteena oli mahdollistaa lasten osallisuuden toteutuminen varhaiskasvatuksessa ja tarjota varhaiskasvattajille keinoja siihen, kuinka ...
 • QR-koodit osaksi mediakasvatusta sosiaali- ja varhaiskasvatusalalla 

  Eloranta, Petra; Ala-Hiiro, Marjaana; Koskimies, Saara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä ja toimeksiantaja oli iisalmelainen Päiväkoti Hepokatti Oy. Työn tavoitteena oli kehittää varhaiskasvattajille opas QR-koodien käytöstä, jossa on selkeä ohjeistus koodien tekemiseen ...
 • Tunnetaitojen tukeminen päiväkodissa 

  Kauppinen, Mirja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkittiin valmiin tunteisiin liittyvän materiaalin soveltuvuutta päiväkodissa. Tavoitteena oli löytää tietoa, miten tunnekasvatukseen liittyvää tuen tarvetta pystytään tunnistamaan ja havaitsemaan ...
 • NAVI - Nuorten ammatillinen palvelu 

  Peurajärvi, Jenni; Tikkanen, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Lapinlahden kunnan tulottomien nuorten työryhmää ja sitä, miten työryhmää voisi kehittää. Opinnäytetössä selvitettiin, millainen merkitys työryhmällä on Lapinlahden kunnan nuorille. ...
 • Starttipaja-nuorten kokemuksia sosiaalisesta kuntoutuksesta 

  Kauppinen, Sara; Hilliaho, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönä tuotettiin tietoa Starttipaja-nuorten kokemuksista sosiaalisesta kuntoutuksesta ja muista nuorille suunnatuista palveluista. Opinnäytetyössä selvitettiin nuorten kokemuksia palveluohjauksesta, palveluissa ...

Näytä lisää