Uusimmat viitteet

 • Suositus Kymen Vesi Oy:n uudeksi hulevesimaksuksi 

  Leinonen, Miikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Työn tavoitteena oli laatia suositus Kymen Vesi Oy:lle uudesta hulevesimaksusta. Maksusuosituksen lähtökohtana oli parantaa aiheuttamisperiaatteen toteuttamista hulevesimaksussa. Työn kirjallisuus- ja teoriaosuudessa ...
 • EKOKOMPASSIN VALTAKUNNALLISEN AUDITOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN 

  Paukkonen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaus oli Suomen Luonnonsuojeluliiton tarve auditointijärjestelmän kehittämistyölle, sillä PK-yrityksille tarkoitettu ISO 14001:2015 standardista kevennetty ympäristöjärjestelmä Ekokompassin koordinointivastuu ...
 • Aktiivihiilipilotin rakentaminen ja testaus orgaanisen aineen poistoon 

  Heikkinen, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kuopion Vesi Liikelaitoksen vedentuotanto-yksikölle, joka vastaa toimialueellaan hyvälaatuisen veden toimittamisesta asiakkailleen. Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa hiekkasuodatuksen periaatetta ...
 • Kierrätysmateriaalien testaaminen täytekappalekolonnireaktoriteknologian kasvualustana 

  Kettunen, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opetus- ja tutkimuslaboratoriossa For-tum-apurahatutkimusprojektille. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, voidaanko biokaasun tuotannossa käyttää ...
 • Rakennusautomaation etäseuranta energiatehokkuuden työkaluna 

  Jäntti, Teemu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusten lämmitykseen kuluu 40 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Kiinteistöhuollolla on rajallinen aika ja ymmärrys LVI- ja RAU-prosesseista sekä toimenpiteiden vaikutuksista olosuhteisiin ja energiankulutukseen. ...
 • Kiviainestuotannon laadunvalvonnan dokumentointi palveluksi 

  Matero, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia mallipohjat pienten- ja keskisuurten kiviainestuottajien sisäiseen laadunvalvontaan tarvittavia dokumentteja varten. Lisäksi tavoitteena oli selvittää puhelinhaastattelun avulla, onko ...
 • Rakennustiiviysmittalaitteiston kalibrointimenettely 

  Hyvönen, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusten energiatehokkuus on osa tämän päivän rakentamista ja tiiviysmittaus on yksi tärkeä osa energiatehokkuuden todentamista. Rakennusmääräyksissä vaaditaan nykyään energiatodistus, jota tehtäessä tulee olla selvillä ...
 • Suomen kaivostoiminnan kiviainesten testaustarpeiden selvitys 

  Hottola, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kuopiossa toimivalle Savonia-ammattikorkeakoulun rakennustekniikan laboratoriolle, joka tarjoaa betonin ja kiven testauspalveluita, sekä tekee rakennusfysikaalisia mittauksia. Opinnäytetyön ...
 • Suomen kaivostoiminnan kaivosvesien testaustarpeiden selvitys 

  Luostarinen, Jukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön tilauksesta. Työn tarkoituksena oli selvittää ja raportoida suomalaisten kaivosyritysten tutkimus- ja vedenkäsittelytarpeita. ...
 • Peruskorjattavan liikekiinteistön energiatarkastelu 

  Mäkinen, Emmi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä peruskorjattavan liikekiinteistön energiatarkastelu. Tarkastelussa selvitettiin LVI-peruskorjauksen tarpeessa olevan liikekiinteistön energiansäästötoimenpiteiden vaikutusta ...
 • Iin vesiliikelaitoksen toiminta-alueen määrittäminen ja maastomittaussuunnitelma 

  Rytkönen, Aku-Petteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuoden 2017 alussa Kuivaniemen Vesi Oy:n toiminnot liitettiin Iin vesiliikelaitokseen, ja vanha toiminta-aluekartta täytyi päivittää. Vuonna 2014 vesihuoltolakiin tehtyjen muutosten mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartan ...
 • Sikopuron altaan muutostöiden laadunvarmistus ja työmaavalvonta 

  Stranius, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suoritettiin laadunvarmistusta ja työmaan valvontaa Sikopuron altaan muutostöissä. Muutostöiden tarkoituksena oli parantaa käsiteltävien vesien virtaamista altaiden sisällä ja parantaa vesien purkureittiä. ...
 • Adsorption of Phosphorus from Aquatic Environment onto Wood-Based Fly Ash 

  Chen, Wanqing (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lake eutrophication is a water pollution phenomenon caused by the excessive content of nitrogen and phosphorus and is a serious environmental problem, both in Finland and China. Therefore, fundamental aspects related to ...
 • Treatment of phosphorus-rich water by fly-ash material 

  Zhang, Wenqi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The excessive amount of nutrients – nitrogen and phosphorus, in the aquatic environment can lead to the rapid growth of plants and algae. As a consequence, the eutrophication of the water body can occur, which is an ageing ...
 • Phosphorus Removal From Water Using Aluminum Based Water Treatment Residual Material 

  Wang, Xinyue (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The problem of lake eutrophication is a phenomenon observed around the World. A large number of nutrients enter water body due to both natural environmental factors and human activities, and gradually changing water lakes ...

Näytä lisää