- Selaus syöttöajan mukaan Hämeen ammattikorkeakoulu

  • Asiakaskäyttöliittymän saavutettavuuden arviointi 

   Otava, Sirpa (2021)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n (MTLH) asiakaskäyttöliittymän saavutettavuus ja siihen liittyvät kehittämistarpeet. Tavoitteena oli saada MTLH:n nykyinen asiakaskäyttöliittymä ...
  • Oppimisympäristöt leikin tukena varhaiskasvatuksessa : Varhaiskasvatuksen työntekijöiden näkemyksiä 

   Laine, Niina (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisena varhaiskasvatuksen työntekijät kokevat leikin Janakkalan kunnan päiväkodeissa 1–5- vuotiaiden ryhmissä, minkälainen on hyvä leikin fyysinen oppimisympäristö työntekijöiden ...
  • Websovellus tietokannan käyttöön 

   Niemelä, Iiro (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli saada toimeksiantajalle ohjelma johon voi tallentaa simulaattoreiden kokoonpanotiedot ja tarkastella niitä. Ongelma työn aloitusvaiheessa oli tietojen tallennus taulukkoon. Tätä taulukkoa tuli ...
  • Terveyskeskussairaalan palvelulupauksen tavoitteena potilaiden hyvä hoito 

   Pohjamies, Terhi; Berg, Petra (2021)
   Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona eteläsuomalaiselle terveyskeskussairaalan akuutti- ja kuntoutusosastoille. Organisaatio on tehnyt palvelulupauksen potilaille ja opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselyn ...
  • Sokeriruokomelassin käymisprosessin optimointi 

   Stylman, Iida (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli sokeriruokomelassista valmistettavan rommin käymisprosessin optimointi. Työn tilaajana oli Oy Authors´ Distillery Ltd. Käymisprosessiin vaikuttavia tekijöitä on useita, joista keskityttiin ...
  • Nuorten kokemuksia MES®-ryhmäprosessista 

   Höglund, Taija (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten kokemuksia Neljä Astetta Oy:n nuorten MES®-ohjelman läpikäynnistä auttaen näin yritystä kehittämään nuorten ryhmätoimintaa kyselyistä saatujen palautteiden avulla ...
  • Työntekijäymmärrys johtamisen strategisena välineenä vahvassa yrityskulttuurissa 

   Laiho, Susanna (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli teorian ja tutkimusten avulla syventyä nykypäivän ja tulevaisuuden työntekijälähtöiseen johtamiseen vahvassa yrityskulttuurissa, jossa työntekijäymmärrystä strategisesti hyödynnetään yrityksen ...
  • Low-code -sovelluskehitys pk-yrityksen liiketoiminnassa 

   Ruotsalainen, Laura (2021)
   Digitalisoituvan maailman alati kiihtyvään sovellustarpeeseen vastaaminen on haaste varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille perinteisen ohjelmoinnin hitauden ja hintavuuden vuoksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Vaahtolasin käyttö kerrostalorakentamisessa 

   Kilponen, Marko (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia vaahtolasin käyttöä lämmöneristeenä kerrostalorakentamisessa, sen hyötyjä ja haittoja tavanomaisesti käytettyihin rakennusmateriaaleihin nähden. Lisäksi tavoitteena oli, selvittää ...
  • Markkinointitutkimus Kanta-Hämeen hevosmatkailusta 

   Valtonen, Johanna (2021)
   Tämän työn tarkoituksena on selvittää Kanta-Hämeen matkailusta kiinnostuneiden ihmisten mielikuvia hevosmatkailusta. Tarkoituksena on myös löytää keinoja, joilla voidaan paremmin markkinoida hevosmatkailuyrityksiä, sekä ...
  • REAK-kouluttajien toimintamenetelmät 

   Kaunisto, Seppo (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Liikenneturvan kouluttamia raskaan liikenteen ennakoivan ajon kouluttajien, eli REAK-kouluttajien eri toimintamenetelmiä. Tutkimuksen toimeksiantajana on Liikenneturva ja tarkoituksena ...
  • Pk-yrityksen henkilöstötietojärjestelmän vaatimusmäärittelyprosessi 

   Harimo, Kirsi (2021)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee pk-yrityksen henkilöstötietojärjestelmän hankintaprosessia vaatimusmäärittelyyn asti. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sen toimeksiantajan vaatimukset, ehdot sekä rajoitteet hankittavalle ...
  • Esiopetuksen osallistumistietojen prosessikuvaus : Case: Koski-palvelu 

   Lehtinen, Susanna (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajan asiakastietojärjestelmästä kansalliseen Koski-palveluun siirrettävien esiopetuksen osallistumistietojen prosessit ja tuottaa prosessikuvaus nykytilasta. Tavoitteena ...
  • Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus kyläyhdistykselle 

   Rantala, Katja (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa saavutettava ja helppokäyttöinen virtuaalinen kyläopas verkkosivusto Pyhtään Kirkonkylän historiallisesti kiinnostavista kohteista. Verkkosivuston avulla on myös ...
  • Psykososiaalisen työn merkitys päihdekuntoutuksessa 

   Sangi, Johanna (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää psykososiaalisen työn merkitystä päihdekuntoutuksessa työntekijöiden kertomana. Tavoitteena oli tuoda päihdekuntoutuksessa käytettäviä psykososiaalisia auttamismenetelmiä näkyvimmiksi ...
  • Saavutettavuus pk-yrityksen verkkosivuilla 

   Luoma-aho, Lia (2021)
   Opinnäytetyössä tutkittiin digitaalista saavutettavuutta pk-yrityksen verkkosivuilla. Työn tavoitteena oli antaa toimeksiantajalle selkeä kuvaus verkkosivujen saavutettavuuden nykytilasta ja luoda raportti, jonka avulla ...
  • Power Appsin käytön aloittaminen 

   Lehto, Petri (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä asioita uuden tai aloittelevan käyttäjän kannattaa opetella Power Apps -ohjelmasta ensimmäisenä. Power Appsin käyttö on yleistymässä ja moni henkilö opettelee sen käyttöä. ...
  • Application of Unmanned Sales Supermarkets in Helsinki 

   Ma, Wanquan (2021)
   The author is studying whether there is a potential market for the implementation of unmanned supermarkets in Helsinki Finland. Combined with the research question, the author introduced the topic background, what the ...
  • Koru miesten solmiona 

   Vainio, Sari (2021)
   TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön tavoitteena oli ideoida ja suunnitella yksilöllinen miesten kaulakoru, joka toimisi myös solmion korvaajana tilanteissa, joissa perinteisesti on totuttu käyttämään solmiota. Kerätyn taustatiedon ...
  • Employability of international graduates with an African background from university of applied sciences in Finland 

   Aideloje Azaka, Wilson (2021)
   This thesis focuses on the different nationalities that travel many miles to the university of applied sciences in Finland to study and after study life, what is their employability upon graduation? Are they employed with ...