KoulutusalaLiikenneala

  • 6–14-vuotiaiden vakavat liikenneonnettomuudet ja liikennekasvatus vuosiluokilla 1–6 

   Heikkilä, Heidi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko peruskoulun liikennekasvatuksella ja 6–14-vuotiaille tapahtuneilla vakavilla liikenneonnettomuuksilla yhteisiä piirteitä. Esimerkiksi onko käytetty liikennekasvatusmateriaali ...
  • Ajoneuvoliikenteen automaattinen videolaskenta 

   Alkila, Heikki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Trafix Oy, jossa työn ohjaajana toimi Juha Lappeteläinen (ins. AMK). Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia liikenteen määriin ja sujuvuuteen liittyviä tietotarpeita sekä testata ...
  • Ajosimulaattorin soveltuvuus ja mahdollisuudet liikennesuunnittelun työvälineenä 

   Pekkala, Roni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ajosimulaattorien mahdollisuuksia liikennesuunnittelun apuvälineenä. Työssä käytettiin ajosimulaattorina Eepsoft-ohjelmaa, suunnitteluvaiheessa sekä rakennusvaiheessa olevan Lahden ...
  • Ajotavan vaikutus polttoaineen kulutukseen ja liikenneturvallisuuteen 

   Taavitsainen, Raimo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   TIIVISTELMÄ Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kuljettajien ajotavan vaikutuksia polttoaineenkulutuksen ja liikenneturvallisuuden osalta valtakunnallisesti, mutta Helsingistä johdettuna toimivan Kovanen Yhtiöt ...
  • Ajouramallien luotettavuusselvitys : Linja-autojen ajourien vertailu kenttäkokeiden ja tietokonemallinnusten välillä 

   Nguyen, Tu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö pohjautuu HSL:n teettämään selvitykseen, jonka tavoitteena oli tutkia ajouramallinnusohjelmalla (AutoTURN) luotuja ajouria ja vertailla niitä kenttäkokeissa saatuihin mittaustuloksiin, jotka saatiin ...
  • Ajouratarkastelujen ohjeistus Helsingissä 

   Vesala, Jonna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Helsingin kaupungille ohjeistus ajouramallien laatimiseen AutoTURN-ohjelmalla. Ajouramallien laatimi-sessa on ollut käytössä monia erilaisia toimintatapoja, joiden yhtenäistä-miseksi ...
  • Ankkurin Ruoriniemen pysäköintiselvitys 

   Tiittanen, Riku (2019)
   Opinnäytetyön aihe tuli Lahden kaupungin tarpeesta selvittää pysäköinnin ongelmia Ankkurin-Ruoriniemen alueella. Alue on kerros- ja rivitalovaltaista asuinaluetta, joka on rakennettu pääosin 1990-luvun ja 2000-luvun aikana. ...
  • AULANGON ULKOILUREITTIEN SAAVUTETTAVUUS JA SEN KEHITYS 

   Sillman, Jarmo (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Aulangon ulkoilureittien saavutettavuuden nykytilanne ja pohtia keinoja, miten saavutettavuutta voisi kehittää niin, että se olisi useamman ulkoilusta kiinnostuneen kohderyhmän ...
  • Authority planning in public transport 

   Toivanen, Olli-Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   The theme of this thesis was authority planning in public transport in Finland, Sweden and Denmark. The thesis was commissioned by INIT GmbH. The primary aim of this thesis was to figure out what kind of possibilities and ...
  • Autoliikenteen mallin luominen Imatran kaupungille 

   Alppisara, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli Imatran kaupungin alueen kattava autoliikenteenmallin luominen. Työn on tilannut Ramboll Finland Oy:ltä Imatran kaupunki. Tilaajan edustajan työn toimeksiantajana toimi Imatran kaupungin ...
  • Automaattiajamiseen varautuminen valtion tieverkolla 

   Suursalmi, Riku (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty Liikennevirastolle ja työssä esitetyt toimenpideehdotukset koskettavat maanteiden suunnittelu- ja toteutusprosessia. Työssä tarkastellaan automaattiajamista ja siihen liittyvää tekniikkaa sekä kuvataan ...
  • Automaattinen liikennevalvonta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella 

   Forsell, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkitaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueen siirreltävän automaattisen liikennevalvonnan tuloksia. Alueisiin kuuluu Hyvinkää, Mäntsälä, Porvoo, Tuusula ja Vantaa. Jokaiselta alueelta on valittu kaksi ...
  • Aviapoliksen suuralueen soveltuvuus automaattibusseille 

   Tarnanen, Otto (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää automaattibussien soveltuvuus Aviapoliksen alueelle liikenneinfrastruktuurin puolesta. Tämän lisäksi opinnäytetyössä mitattiin automaattibussien kilpailukykyä ja arvioitiin, ...
  • Avoimen datan hyödynnettävyys julkisin varoin tuetussa henkilöliikenteessä Tampereella 

   Hautala, Teppo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa digitaalisen tiedon nykytila Tampereen kaupungin tukemien henkilökuljetusten osalta. Nykytilan kartoituksen tulosten perusteella myös toimenpidesuositusten ja -ehdotusten ...
  • Avorahastaminen bussiliikenteessä 

   Vasiljev, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni keskeisin tavoite on tutkia avorahastamisen laadullisia vaikutuksia bussiliikenteessä. Työssä tarkastellaan avorahastamisen vaikutusta tilaajan laatuun, ja sitä millaista vaikutus on sekä miten avorahastus ...
  • Beaconit Helsingin seudun liikenteessä 

   Leminen, Markku (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Joukkoliikenteen matkustajalaskennassa ongelmana edelleen on se, että täysin tyhjentävää tietoa matkustajan liikkumisesta ja käyttäytymisestä ei saada niin Helsingin seudulla kuin muuallakaan maailmassa. Tässä työssä ...
  • Biohajoavien materiaalien toiminnallinen ja taloudellinen käyttö Lahden keskusta -kaupunkialueurakassa 

   Taavitsainen, Raimo (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia biohajoavien materiaalien optimaalista toiminnallista ja taloudellista käyttöä Lahden kaupungin ja EU:n päätöksien pohjalta. Työn tavoitteena on ollut selvittää biohajoavien ...
  • Bottom-up – Tarkastelu Suomen tiekuljetusten energiatehok-kuuden kehityksestä 

   Kouhia, Pasi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Suomen maanteiden tavaraliiken-teen energiatehokkuutta ja sen kehitystä vuosina 2009–2012, sekä arvioida PIHI-seurantajärjestelmän tietojen luotettavuutta. PIHI on Motiva Oy:n ...
  • Digitaalisten ajoseurantalaitteiden hyödynnettävyys nuorten liikenneturvallisuudessa 

   Törmä, Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuksen tavoite oli selvittää digitaalisten ajoseurantalaitteiden hyödynnettävyyttä nuorten liikenneturvallisuudessa. Tutkimukseen osallistuneiden asenteita ajonopeuksia ja digitaalista ajoseurantamenetelmää kohtaan ...
  • DSV:n rahditusperusteiden tarkastelu 

   Alakotila, Niina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rahdituspainojen oikeelli-suus DSV-yhtiössä. Rahdituspainojen oikeellisuudella on suora vaikutus kuljetuspalvelun oikeelliseen hinnoitteluun ja kannattavuuteen. Tutkimuk-sessa ...