KoulutusalaMatkailu

  • Asiakaslähtöinen teematapahtuma ja sen markkinointiviestinnän keinot Case: Kehräämön Ehtootori 

   Avikainen, Senni; Jokinen, Katariina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä käsitellään asiakaslähtöistä teematapahtumaa ja sen markkinointiviestinnän keinoja. Työn toimeksiantajana olivat Forssan Kehräämön alueen toimijat ja työn kohteena oli heidän järjestämä Kehräämön Ehtootori. ...
  • Asiakastyytyväisyys Turun Silakkamarkkinoilla 2010 

   Vainio, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Turun Silakkamarkkinoiden 2010 asiakastyytyväisyyttä, jonka pohjalta on mahdollista kehittää tulevia markkinoita. Tutkimuksessa selvitettiin myös markkinoiden vaikutusta Turun ...
  • Forssan imago matkailukaupunkina venäläismatkailijoiden silmin 

   Vuorinen, Olga (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä keskityttiin selvittämään vapaa-ajanmatkailijoiden saapumista Venäjältä Suomeen. Tässä työssä tarkastellaan vuosina 2009–2010 Forssassa vierailleiden venäläisten matkailijoiden suhtautumista Forssaan ...
  • Hotellien varausjärjestelmät : case Room Today 

   Marjaniemi, Saara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on naantalilainen majoitusyritys Palon Vierashuone.Palon Vierashuone lanseerasi vuonna 2007 markkinoille mobiilipalvelun,Room Today. Room Today -palvelun on tarkoitus tarjota majoitusta vailla ...
  • Imago- ja tunnettuustutkimus Matka-Viitalalle 

   Lahtela, Hanne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää matkatoimisto Matka-Viitalan imagoa ja tunnettuutta Loimaalla ja sen lähikunnissa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, joka auttaa toimeksiantajaa kehittämään markkinointiaan ja ...
  • Kannattavan matkailuyrityksen perustaminen 

   Hyttinen, Kira (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on kannattavan matkailuyrityksen perustaminen. Työn tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajille matkailuyrityksen kannattavuuteen vaikuttavia asioita, kuten mikä on paras sijainti yritykselle ...
  • Kestävän luontomatkailun periaatteiden toteutuminen Saaristomeren kansallispuistossa toimivissa yrityksissä 

   Mäenanttila, Sini (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kestävää luontomatkailua ja sen mahdollisuuksia luonnonsuojelualueella toimiville yrittäjille. Kestävä matkailu on tullut yhdeksi merkittäväksi matkailuelinkeinon toimintaa ohjaavaksi ...
  • Kulttuurien vaikutus taiteilijaidentiteettiin : Tutkimus nykytaiteilijoiden työskentelyn muutoksista 

   Kemppi, Hilkka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö keskittyy kansainvälisiin nykytaiteilijoihin Meksikon ja Suomen välillä. Opinnäytetyössä tarkkaillaan taiteilijaidentiteetin muutoksia monikulttuurisessa ympäristössä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 15 ...
  • Leirikouluun maaseudulle? : Case Kanniston kotieläintila 

   Jäntti, Aura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä selvitettiin tekijän kiinnostuksen kohteen pohjalta, miksi luokat lähtevät leirikouluun maaseudulle. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Kanniston kotieläintilan kanssa, joten työ rajautui Kanniston kotieläintilan ...
  • Liiketoimintasuunnitelma matkailuyritykselle : Case: Oman kahvilan ideointi 

   Keinänen, Helena; Fälden, Karoliina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön taustalla oli mielenkiinto suunnitella omannäköinen kahvila ja halu selvittää idean kannattavuus. Tästä lähtökohdasta varsinaiseksi opinnäytetyön aiheeksi muotoutui liiketoimintasuunnitelman tekeminen ...
  • Lopen alueen matkailupalveluyritysten tunnettuuden kehittämiskeinoja 

   Brofeldt, Riikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia keinoja, joilla voidaan lisätä Lopen alueen matkailupalveluyritysten tunnettuutta sekä lisätä alueen matkailupalveluyrittäjien tietoisuutta siitä, mitä asiakkaat odottavat tänä ...
  • Luonnonkatastrofien vaikutukset suomalaisten matkailutottumuksiin 

   Valtanen, Satu; Lindroth, Sirpa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön taustalla oli kiinnostus luonnonkatastrofien vaikutuksiin matkailussa. Luonnonkatastrofien määrä on vuosien saatossa lisääntynyt ja ne ovat myös voimakkaampia, joten aihe on hyvin ajankohtainen. Työn ...
  • Markkinointitutkimus Tanhuanpään tilalle : tehokkaimman markkinointikeinon valitseminen 

   Niemi, Henna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa tehokkaita markkinointikeinoja. Työn toimeksiantaja oli Tanhuanpään tila. Idea syntyi toimeksiantajan toiveesta kehittää omaa markkinointiaan ja kartoittaa mahdollisuutensa ...
  • Pintaa syvemmältä : Rantasipi Oy Aulangon kylpylän asiakastyytyväisyyskysely 

   Karlsson, Nina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten Hämeenlinnassa sijaitseva Rantasipi Oy Aulangon kylpylä ja sen tarjonta vastasivat asiakkaidensa tarpeisiin, toiveisiin ja odotuksiin. Samalla valotettiin, mihin asioihin kylpylän ...
  • Ravintola Ometan asiakastyytyväisyys- ja kehittämiskysely 

   Aro, Henna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Jokioisilla sijaitsevan Ravintola Ometan asiakastyytyväisyyttä ja kyselyn avulla kehittää sen toimintaa. Työn teoreettinen viitekehys pohjautuu hyvän asiakaspalvelun, laadun ja ...
  • Sauvon Elopäivät 2010 : Kävijätutkimus ja kehittämissuunnitelma 

   Peltola, Tapio (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Sauvon kunnalla on menossa 675-juhlavuosi, joten Elopäivät ovat kuluvana vuonna tärkeä tapahtuma. Tavoitteena on selvittää Elopäivien yleisön rakenne ja kehitysideat. Tämä opinnäytetyö aloitettiin maaliskuussa 2010 ...
  • Seinäjoen lentoaseman tunnettuuden ja palvelujen kartoitus lähimaakunnissa 

   Muotio, Salla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tarkoituksena oli selvittää lentoaseman tunnettuutta lähimaakunnissa. Tulosten perusteella tavoitteena oli selventää, tuntevatko pääsääntöisesti lähimaakuntien asukkaat Seinäjoen lentoaseman ja sen tarjoamat palvelut ...
  • Suomalainen urheilumatkailukulttuuri : Lentopallomatkailijoiden motiivit ja kokemukset 

   Mikkola, Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui urheilumatkailu tekijän kiinnostuksen ja koulutuksen pohjalta. Työn toimeksiantajana toimi Suomen Lentopalloliitto. Työn tavoitteena oli tutkia urheilumatkailua kulttuurisena ja sosiaalisena ...
  • Suomalaisten vaellustallien varustetaso 

   Honkanen, Anu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on suomalaisten hevosvaellustallien varustetaso. Tutkimusongelmana oli selvittää miten vaellustallit ovat varautuneet lainamaan asiakkailleen varusteita ja millaisia varusteita heillä on ...
  • Toiminnallinen virkistyspäivä ryhmälle 

   Saarelainen, Reija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö sai alkunsa ajatuksesta työllistyä ohjelmapalveluiden pariin. Toiminnallinen virkistyspäivä ryhmälle on tutkimus, joka yrittää selvittää järjestetyn virkistyspäivän kautta, onko ohjelmapalveluilla kysyntää ...