Uusimmat viitteet

 • Metsänomistajien digitaaliset valmiudet 

  Virtanen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metsänomistajat ovat suomalaisen metsäteollisuuden kulmakivi, sillä valtaosa metsäteollisuuden käyttämästä puusta on peräisin yksityisiltä metsänomistajilta. Elämme digitalisaation aikakautta, minkä seurauksena yhä enemmän ...
 • Maatalousyhtymä Yli-Matoniemen metsätalouden toimintasuunnitelma ja kannattavuus 

  Välimäki, Heli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia metsänomistajien tavoitteiden mukainen metsätalouden toimintasuunnitelma vuosille 2018‒2032 ja tarkastella metsätalouden kannattavuutta tällä ajanjaksolla. Työn tilaajana oli ...
 • Nuorten metsänomistajien palvelutarve ja välineet 

  Juote, Jere (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Salon seudun alueella asuvien alle 35 -vuotiaiden metsänomistajien palvelutarvetta ja välineitä. Tavoitteena oli selvittää, mitä välineitä käyttäen nuoret metsänomistajat haluavat saada ...
 • Suomalaisten metsästäjien suhtautuminen riistametsänhoitoon 

  Bomberg, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suomalaisten metsästäjien suhtautuminen riistametsänhoitoon. Työn tavoitteena oli tutkia sekä tuottaa ajantasaista tietoa metsästäjien suhtautumisesta, kokemuksista ja mielipiteistä ...
 • Valkohäntäpeuran metsästys jousi- ja ruutiaseella 

  Syrjätie, Santeri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin valkohäntäpeuran metsästyksen eroja metsästysjousen ja kiväärin välillä. Työn tavoitteena oli selvittää, miten valkohäntäpeuraa metsästetään Suomessa jousella ja kiväärillä. Idea tähän aiheeseen ...
 • Kuusentaimien kasvuulähtö ensimmäisen kasvukauden aikana 

  Hakala, Anni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö oli tutkimus kuusentaimien kasvuunlähdöstä ensimmäisen kasvukauden aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, kuinka hyvin keväällä 2017 istutetut ruotsalaiset kuusentaimet (Picea Abies) ovat lähteneet ...
 • Avointen aineistojen hyödynnettävyys pienen metsätilan arvonmäärityksessä sekä sukupolvenvaihdoksen suunnittelu 

  Hannonen, Sauli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli selvittää, voiko maksutta saatavilla olevia metsävaratietoja hyödyntää pienen metsätilan arvonmäärityksessä ja tehdä samalla laskelmat sukupolvenvaihdosta varten. Varsinaista tilaajaa työllä ei ollut, ...
 • Hakkurinkuljettajan ja hakeauton kuljettajan vaikutusmahdollisuudet hakkeen ja kantomurskeen laatuun 

  Arminen, Karri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Elenia Lämpö Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli selvittää, voidaanko logistiikalla vaikuttaa puupolttoaineen laatuun. Lisäksi tämän opinnäytetyön varasto- ja kuormatiedot toimivat taustatietoina ...
 • Miehittämättömän ilma-aluksen käyttökohteet Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toiminnassa ja toimintakäsikirjan laadinta 

  Mäkinen, Jukka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilasi Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä erilaisia sovelluskohteita RPA-laitteille Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimintaa varten. Työn ...
 • Metsäalan työehtosopimuksen koekäyttösopimuksen toimivuus 

  Kolehmainen, Juho; Silpola, Miikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa selvitettiin Metsäalan työehtosopimuksen koekäyttösopimuksen soveltuvuutta käytäntöön sekä sen mahdollisia parannuksia verrattuna voimassaolevaan Metsäalan työehtosopimukseen. Selvitystä tehtiin myös mahdollisista ...
 • Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet 

  Kanerva, Marika; Turtiainen, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin keskeisimpiä metsänomistajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Työ on toiminnallinen opinnäytetyö. Raportin lisäksi on tehty toiminnallinen osuus, blogi. Blogiin kirjoitettiin 13:sta metsänomis-tajaa ...
 • Puuston pituuden ja toimenpidetarpeiden kartoitus RPAS-järjestelmällä 

  Luumi, Juhani; Anttiroiko, Joonas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus selvittää miehittämättömän ilma-aluksen käyttömahdollisuuksia metsätaloudessa. Tarkoituksena oli saada selkeä kuva edullisen järjestelmän mahdollisuuksista puuston pituuden ja toimenpidetarpeen ...
 • Myrskytuhovakuutusten käytänteet ja vertailu eri vakuutusyhtiöiden välillä 

  Nokelainen, Rasmus (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kattava vertailu, jossa keskitytään vakuutusyhtiöiden tarjoamien myrskytuhovakuutusten ehtoihin, käytänteisiin ja arvioinnin suorittamisen vaatimiin taitoihin. Työn tar-kastelunäkökulmaa ...
 • Metsälahjavähennys metsätilan sukupolvenvaihdoksessa 

  Valjus, Heikki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yksityisten ihmisten omistusosuus on noin 60 prosenttia tuottavasta metsämaasta Suomessa. Yksityisten metsänomistajien omistamat metsät siirtyvät sukupolvelta toiselle aina tavalla tai toisella. Maassamme on noin 632 000 ...
 • Yksityistieosaamisen kasvattaminen ammattikorkeakoulujen opetuksessa 

  Pisto, Timo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yksityistieosaamisen ympärille rakentunut opinnäytetyön aihe syntyi heti opiskelujen alkuvaiheessa pitkälti omien intressien kautta. Työskentely yksityistieasioiden parissa ja siellä tehdyt havainnot osaamisen tason ...

Näytä lisää