Uusimmat viitteet

 • Lämpötilan vaikutus spodumeenivaahdotukseen 

  Pirttimäki, Markus (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä perehdyttiin lämpötilan vaikutukseen saannin ja pitoisuuden osalta. Samalla tehtiin muita mahdollisia havaintoja vaahdotuskokeiden aikana. Materiaalin murskaus, jauhatus ja seulonta suoritettiin Centria-ammattikor ...
 • Litiumin talteenotto happamien sulfaattimaiden vesistä 

  Sjöblom, Sebastian (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Litium on kevyt ja reaktiivinen alkalimetalleihin kuuluva alkuaine. Sitä hyödynnetään monessa kemiallisessa tuotteessa: metalliseoksissa, lasissa, lääkkeissä ja akuissa. Malmista louhimisen lisäksi litiumia on mahdollista ...
 • Dynaaminen käyttöohjejärjestelmä : Käytön ohjeistaminen ja järjestelmän päivittäminen 

  Korkiala, Mika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö suoritettiin yhteistyössä toimeksiantaja UPM Pietarsaaren kanssa. Työssä perehdyttiin UPM Pietarsaaren sellutehtaan dynaamiseen käyttöohjejärjestelmään. Tavoitteena oli tutustua järjestelmään, testata järjestelmän ...
 • SOPs for quality control in small size breweries 

  Holm, Sandra (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The commissioner of the work was Kahakka Brewery, which is a small sized brewery located in Kokkola, Finland. The company did not yet have complete methods on how to ensure good quality of their products, which was the ...
 • FTIR-spektroskooppimallin luominen turve- ja juurinäytteille 

  Keikko, Anna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssäni mitattiin FTIR-spektrofotometrillä spektrejä turve- ja juurinäytteille. Tarkoituksena oli luoda malli, jonka avulla juuria ja turvetta ei enää tarvitsisi erottaa toisistaan. Tämä säästää aikaa ja rahaa. Työni ...
 • Baryytin vaahdotus Pyhäsalmen kaivoksen prosessijätteestä 

  Ferhatovic, Haris; Ferhatovic, Azra (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pyhäsalmen kaivoksen jätealtaissa olevasta rikastushiekasta haluttiin rikastaa eli vaahdottaa bariumsulfaattia eli baryyttia. Rikastusta oli tutkittu jo kauan ja se osoittautui kannattavaksi. Opinnäytetyö erosi aiemmista ...
 • Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutusohjelmasta valmistuneiden sijoittuminen työelämään 

  Latomaa, Milla (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Centria-ammattikorkeakoulusta, kemiantekniikan koulutusohjelmasta valmistuneiden työllisyyttä. Eritoten tarkoituksena oli selvittää, minne he ovat sijoittuneet valmistuttuaan. Lisäksi selvitettiin ...
 • Metalli-ilmapäästömittaukset prosessiteollisuudessa 

  Karhukorpi, Tomi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Freeport Cobalt Oy. Työn tavoitteena oli perehtyä ilmapäästömittausten suorittamiseen sekä niihin liittyviin standardeihin, lainsäädäntöön ja lupa-asioihin. Työn avulla saatiin ...
 • VAARALLISTEN ENERGIOIDEN HALLINTA JA EROTTAMINEN 

  Alatalo, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa ja kehittää Freeport Cobalt Oy:n laitekohtaista erotuskorttia. Tämän lisäksi opinnäytetyöprosessin aikana etsittiin kohteita ja työmenetelmiä, joilla yrityksen työturvallisuutta ...
 • KÄYMISKELPOISTA SOKERIA HYÖTYJÄTTEISTÄ 

  Aspegren, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sahanpurun sekä perunankuorimassan hyödyntämistä käymiskelpoisen sokerin tuotannossa. Kumpaakin hyötyjätettä yhdistävät niiden roolit tuotantoprosessissa, sillä molemmat voidaan mieltää ...
 • Putkiston riskiperusteinen tarkastus 

  Nurminen, Maria (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on riskiperusteinen putkistotarkastus sekä kyseisen menetelmän hyödyntäminen putkistotarkastusten laajuuden suunnittelussa ja optimoinnissa. Työn toimeksiantajana toimi Neste Oyj ja työ toteutettiin ...
 • Pantaliitoksen laadun varmistaminen 

  Myllymäki , Antti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Neste Porvoon tuotantolinja 4 sisältää noin 3300 kpl avattavia Grayloc-pantaliitoksia. Liitokset sijait-sevat putkistoissa ja painelaitteissa. Iso osa pantaliitoksista luetaan kriittisiksi. Kriittisyys velvoittaa, että ...
 • SO2-KAASUN KÄSITTELY JA ILMAPÄÄSTÖMITTAUSTEN VAATIMUSTENMUKAISUUS : Boliden Kokkola rikkihappotehdas 

  Heikura, Olli-Pekka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Boliden Kokkola Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä kiinteiden ja muiden epäorgaanisten peruskemikaalien parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevassa BAT-vertailuasiakirjassa ...
 • Litiumin vaahdotus Rokanol L3A:lla ja Berol 050:lla 

  Kiviniemi, Tiia (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe saatiin Keliber Oy:ltä, ja työn kokeellinen osio tehtiin Centria-ammattikorkeakoulussa ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuskeskuksessa. Opinnäytetyössä tutkittiin kahta eri vaahdotuskemikaalia, joiden ...
 • Raekokojakauman muutokset hydrosykloneilla 

  Simonen, Osmo (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Centria-ammattikorkeakoululle, ja työn toimeksiantaja oli Yara Suomi Oy Siilinjärvi. Siilinjärven kaivoksella louhitaan ja rikastetaan apatiittimalmia Särkijärven ja Saarisen louhoksista. ...

Näytä lisää