Kajaanin ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

    • Factors Affecting Customer Intention to Visit a Football Event: Case FC KTP 

      Goncharenko, Nikita (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
      The research provides comprehensive analysis on topic that originates in-between two major spheres: Sports Marketing and Psychology. From the sports marketing side, the research concentrates on attraction of higher number ...
    • Factors Affecting Employees' Motivation to Use E-learning for Training 

      Kemppainen, Elisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
      Employee training is an important operation in each organization as employees need to have efficient skills in order to perform the job well. Employees can be trained traditionally or through e-learning, which is a modern ...
    • Failover Cluster – Microsoftin vaihtoehto korkean saatavuuden palveluihin 

      Savelius, Miikka (2020)
      Työn tarkoituksena on sisäistää klusteroinnin tarkoitukset ja hyödyt. Lisäksi työssä tarkastellaan syvällisemmin Microsoftin tarjoamaa vaihtoehtoa klusterointiin. Klusteri on ryhmä tietokoneita, jotka toimivat yhdessä, ...
    • Fantasiamaailman suunnittelu pöytäroolipeliin 

      Huohvanainen, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tentaika on fiktiivinen maailma fantasia miljöössä. Tämä miljöö on osa Mundus pöytäroolipeliä. Tentaika jakaa monia yhtenäisyyksiä keskiaikaisen Japanin kanssa.Tentaikan sekä sitä ympäröivä maailma ei kuitenkaan ole suora ...
    • Fazer Leipomo Oy:n uuden palvelukonseptin kartoittaminen 

      Kurttila, Sara (2019)
      Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa kuluttajien kiinnostusta Fazer Leipomoiden uutta palve-lukonseptia kohtaan. Tarkoituksena oli kerätä tietoa kuluttajilta kyselytutkimuksen avulla. Ta-voitteena oli saada käsitys, ...
    • FC Wimman fyysisen harjoittelun suunnittelu ja toteutus sekä opas oheisharjoitelun tueksi 

      Piispa, Markus; Laiho, Mikko; Härkönen, Simo (2019)
      Tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa talvikauden oheisharjoittelusta kehittävä kokonaisuus, jonka pohjalta tuotimme harjoitusoppaan seuran käyttöön. Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimi kajaanilainen naisjalkapallojoukkue ...
    • Feasibility Study : Case: Sup Online Rental Service 

      Kurepin, Mikhail (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
      The main idea of the bachelor’s thesis was to conduct a feasibility research for a start-up enterprise «SUP Online Rental Service». Chosen business activity will be stablished in South of Finland in the town near the ...
    • FENNIAN JA HANDELSBANKENIN YHTEISTYÖ : Fennian henkilökunnan näkökulmasta 

      Arkivuo, Sanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Fennian henkilökunnan näkemyksiä vinkittämisestä ja yhteistyöstä Handelsbankenin kanssa. Tavoitteena oli tuottaa Fennialle tietoa siitä, millaisia ongelmia yhteistyössä ...
    • Ferrokromitehtaan palarikasteen käsittely ja sen pölynpoiston kehittäminen 

      Härkönen, Santtu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyö suoritettiin Outokumpu Chrome Oy:lle. Ferrokromitehtaalla raaka-aineena käytetyt palarikaste ja hienorikaste ovat erittäin pölyävää materiaalia ja aiheuttavat työhygieenisiä ja hävikkiongelmia. Käytössä olevat ...
    • Fibromyalgia - ratsastusterapia tehokkain kivunlievittäjä 

      Moilanen, Tarja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytteeni tarkoitus oli kuvailla fibromyalgiapotilaan kokemuksia fibromyalgiasta ja ratsastusterapiasta. Opinnäytteeni tavoite oli lisätä sairaanhoitajien tietoa fibromyalgiasta ja ratsastusterapiasta fibromyalgiaoireiden ...
    • The Fight for Customers’ Attention: YouTube as an Advertising Platform 

      Zaitceva, Elizaveta (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
      The purpose of this research was to understand how to create successful video advertising on YouTube platform, as well as implement the key tools into practice. At first, advertising techniques were created for traditional ...
    • Filttereiden tarkistuslaitteen suunnittelu 

      Suutari, Heikki (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
      Insinöörityön aiheena oli suunnitella Sartorius Biohit Liquid Handling Oy:n nesteannostelutuotteisiin kuuluvien pipettien kertakäyttökärjissä käytettävien filttereiden tarkistuslaite. Filttereiden tarkistuslaitteen tavoitteena ...
    • Finnish Students’ Adoption of Smartphones and Tablets to Study Programming Online Using Technology Acceptance Model 

      Nguyen Thi Thien, An (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
      The use of mobile devices like smartphones and tablets has been applied into diverse domains. In the fast pace of technology, smartphones and tablets are supposed to be efficient tools for education, typical online learning ...
    • Finntastisch: Kehittämistyö suomalaisten joulukylien markkinointiin 

      Pyykkönen, Essi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämä opinnäytetyö on markkinoinnin kehittämistyö kansainvälisesti toimivalle yritykselle Kalevala Spiritille. Kalevala Spirit järjestää suomalaisia joulukyliä joulutoreilla Keski-Euroopassa. Suomalaisissa joulukylissä ...
    • FMS- solun kokoonpano 

      Eskelinen, Jari-Pekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
      Tämän insinöörityön aiheena oli rakentaa FMC-linjastoon ruuvaussolu. Työhön kuuluu myös tutustuminen lineaariliikkujiin, pneumaattisiin komponentteihin ja ohjelmoitaviin logiikoihin. Kajaanin ammattikorkeakoululla on jo ...
    • FMS-solun jatkokehittäminen 

      Kemppainen, Perttu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
      Kajaanin ammattikorkeakoulu on suuntaamassa opetustaan elektroniikan tuotannosta koneautomaation opetukseen. Uusi opetussuunnitelma vaatii uusia laitteita. Uusia laitteita tullaan hankkimaan automaatiolaboratorioon. Insinöörityön ...
    • Fortek Oy:n epäkurantit nimikkeet tavararyhmässä vaihteet. 

      Komulainen, Pentti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2006)
      Tässä työssä etsittiin Fortek Oy:n Oulun liiketoimintayksikön varastoista epäkurantit nimikkeet, jotka voitaisiin romuttaa tai poistaa varastotasolta SAP-tietojärjestelmästä. Lisäksi varastoitavien nimikkeiden joukosta ...
    • Fotogrammetria apuna suurten peliobjektien luonnissa 

      Kuivalainen, Niko (2020)
      Fotogrammetria on valokuvausta hyödyntävä 3D-mallinnusmenetelmä, jossa luodaan ohjelmallisesti 3Dmalli kuvatusta kohteesta. Perinteisesti fotogrammetriamalleja on luotu pienistä objekteista, ja kuvausvälineenä on käytetty ...
    • Fotogrammetria peliassettien luonnissa 

      Korhonen, Veli-Matti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
      Tämä opinnäytetyö käsittelee fotogrammetriaa osana pelien kolmiulotteista mallinnustyötä. Työn tavoite on kuvata ja mallintaa objekteja kirjastoon, sekä tutustua tätä kautta fotogrammetriaan peliassettien luonnissa. Aluksi ...
    • Fotogrammetrian laskeminen konesalissa 

      Immonen, Mikael (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyössä tutkitaan ja vertaillaan fotogrammetrian laskentaa paikallisella työasemalla ja virtuaalisella tietokoneella konesalissa. Työssä käydään läpi sekä fotogrammetrian että näyttöohjaimen hyödyntämistä, ...