Kajaanin ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1275-1294 / 3170

  • Laadun ylläpitäminen ja kehittäminen matkailualan yrityksessä 

   Kaarineva, Nanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Laadun merkitys on yritysten kilpailutekijänä suuri. Sen merkitys korostuu aloilla, joissa kilpaillaan samoilla tuotteilla ja palveluilla. Nykypäivänä asiakkaiden vaatimukset ovat lisääntyneet yhä enemmän ja yhä nopeammin. ...
  • Laadunhallintajärjestelmä Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle 

   Ahoniemi, Pasi (2019)
   Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli laatia laadunhallintajärjestelmä Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle. Kehittämistyön teoreettinen viitekehys rakentuu laadun ja laadunhallinnan käsitteiden esittelystä. Laatu ...
  • Laajakaistapalvelujen tarjonta ja tulevaisuus Kuhmossa 

   Polvinen, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Valokuituyhteyksien voimakkaamman rakentamisen Suomessa käynnisti valtioneuvoston päätös vuonna 2012 valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta. Hankkeen tavoitteen on, että vuonna 2015 lähes kaikki vakinaiset asunnot sekä ...
  • LAAJOJEN RIITA-ASIOIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA 

   Heikkinen, Laura (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten laajojen riita-asioiden käsittely käräjäoikeudessa etenee sekä millainen on tuomarien ja asianajajien rooli juttujen käsittelyssä. Lisäksi työssä selvitettiin, kuinka ...
  • Laatua ikäihmisen hoitotyöhön-Vaalan palvelutalo Suopursun palveluopas 

   Seppänen, Anne; Soikkeli, Päivi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Väestön ikärakenne muuttuu. Ikääntyvän väestön osuus koko väestöstä kasvaa, ja samalla avun ja hoivan tarvitsijoiden määrä lisääntyy. Myös ikääntyneiden ohjauksen ja tiedon tarve kasvaa. Opinnäytetyömme on tuotteistettu ...
  • Laatujärjestelmän kehittäminen Saneeraustekniikka Sartek Oy:lle 

   Korhonen, Miia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä työ on tehty Saneeraustekniikka Sartek Oy:lle. Työn tavoitteena oli perehtyä laatuun yrityksen toiminnassa, käynnistää yrityksen laadun kehittäminen sekä tehdä yritykselle laatukäsikirja. Tässä työssä käsitellään ...
  • Laatukoulutuksen kehittäminen Evox Rifa Oy:n Suomussalmen tehtaalla 

   Uimonen, Tanja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2004)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toimeksiantajan, Evox Rifa Oy:n Suomussalmen tehtaan laatukoulutusmateriaalin päivittäminen ja kehittäminen. Aikaisemmassa laatukoulutusmateriaalissa käytetyt graafiset pohjat olivat muuttuneet ...
  • Laatukäsikirja Rakennus NIS-KA Ky:lle 

   Hämäläinen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä insinöörityö tehtiin Rakennus NIS-KA Ky:lle keväällä 2014. Työn tavoitteena oli kehittää yrityksen toiminnan laatua ja laadunhallintaa perehtymällä yrityksen laatuasioihin ja luomalla alustava laatukäsikirja. Yrityksen ...
  • Laatukäsikirjan laatiminen Kylpylähotelli Sani Oy:lle 

   Anias, Sari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Kylpylähotelli Sani Oy. Opinnäytetyö käsittelee laatukäsikirjan tekoa. Tarkoitus on, että laatukäsikirja toimisi pohjana ja innoittajana Kypylähotelli Sanin laatujärjestelmän ...
  • Laatunäkökulma ja Kuhmo Oy:n taloushallinnon prosessien kuvaukset toiminnan kehittämisen välineinä 

   Mikkonen, Anita (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata toimeksiantajan, Kuhmo Oy:n, taloushallinnon prosessien kulut ja tehdä kehittämisehdotuksia tulevalle toiminnalle. Yhtiö toteuttaa sahatavaran tuotannossaan ISO 9002 -laatujärjestelmän ...
  • Laatuongelmien kartoitus ja ratkaiseminen Kuhmo Oy:llä 

   Kilponen, Antero (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Insinöörityön tavoitteena oli selvittää Kuhmo Oy:n tuotantoon ja toimintaan liittyviä laatuongelmia. Ongelmia selvitettiin henkilöstökyselyllä, haastattelemalla laatutyöntekijöitä ja reklamaatioiden syiden pohjalta. ...
  • LAATUPROJEKTI KAJAANIN KAUPUNGIN ELINKEINOKESKUKSELLE 

   Tolonen, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Laatujärjestelmän suunnittelu projektina Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa laatujärjestelmän runko Kajaanin kaupungin elinkeinokeskukselle. Elinkeinokeskus muutti uusiin tiloihin keväällä 2001. Tällöin ...
  • Laatuprojektin käynnistäminen kohdeyrityksessä 

   Tapio, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatuprojektin käynnistäminen kohdeyrityksessä. Aihe sisältää tuotannon prosessien kuvaamista, sovittu määrä työohjeiden laatimista ja kohdeyrityksen laatukäsikirjan yhden luvun tekemisen ...
  • Laatusuositusten toteutuminen Kajaanin ammattikorkeakoulun terveydenhoitaja- ja insinööriopiskelijoiden opinnäytetyöprosessissa 

   Suvitie, Anne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Ammattikorkeakouluissa tehdään vuosittain yhteensä yli 21 000 opinnäytetyötä. Tiivistynyt työelämäyhteistyö ja opinnäytetyön laadun arviointi ovat herättäneet keskustelua erilaisista opinnäytetyökäytännöistä. Keskusteluiden ...
  • Laatututkimus Imagon Oy:lle 

   Leinonen, Teija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on Imagon Oy:lle suoritettava laatututkimus. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle mahdollisimman paljon ajankohtaista tietoa laadunhallintajärjestelmistä sekä suorittaa tuotantoprosessista ...
  • Laatutyön kehittäminen VillaNuttu Oy:ssä 

   Pietilä, Sanni (2019)
   Tämä opinnäytetyö on lastensuojeluyksikkö VillaNuttu Oy:lle tehty laatutyön kehittämistyö. Laatujohtamisella ja laadun kehittämisellä on merkittävä jalansija sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä, koska ...
  • LABORATORIOIDEN KOMPONENTTIEN JA LAITTEIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ 

   Kähkönen, Kauko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa sovellusjärjestelmä, jolla voidaan selata ja valvoaammattikorkeakoulun testauslaboratorioiden komponentteja ja testauslaitteita sekä testaus-laitteiden vuokrausta. Järjestelmä ...
  • LabView-ohjelmalla sarjaväylän kautta ohjattu pneumaattinen kytkentä 

   Karjalainen, Jaana (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2004)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on ollut lisätä Kajaanin ammattikorkeakoulun automaatiotekniikan laboratorion laitteistojen käyttömahdollisuuksia sekä monipuolistaa logiikan ohjauksen opetusta. Laboratorioon on jo aiemmin ...
  • Ladontakoneen tarkkuuden tutkiminen 

   Timonen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2004)
   Ladontakone on elektroniikkateollisuudessa yleisesti käytetty automaatiokone, jonka avulla komponentit asetellaan piirilevylle. Siirryttäessä yhä pienempiin komponentteihin, nousee ladontakoneen tarkkuus tärkeään asemaan. ...
  • Laillistettujen terveydenhuolon ammattihenkilöiden lääkehoidon osaaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä. 

   Halmetoja, Heli; Määttä, Maiju (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden lääkehoidon osaaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä. Työmme toimeksiantaja oli Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...