Kajaanin ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 2174-2193 / 3170

  • QR code as an advertising tool 

   Komarov, Kirill; Dorofeev, Ivan (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   In the modern world people have a lot of new digital technologies which are trying to make our life simpler. Nowadays these technologies are successfully used in different kinds of advertising, digital media and marketing. ...
  • Quality and Price Perceptions of Urban Chinese Consumers 

   Zhang , Chun (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Abstract Quality and price are two product attributes that urban Chinese consumers always take into consideration in the evaluation of alternative brands. Understanding how they perceive quality and price is important ...
  • Quality Control Guidelines for Managing Young Employees in Tourism : Case: S2S Travel Network 

   Krekilä, Sonja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   In the evermore competitive and globalized service market quality has proven to be the factor, which can provide the company with a significant competitive advantage. Therefore, excelling in quality management can be the ...
  • Radiojuontajan brändin rakentaminen Yle Radio Suomen lähetysikkunassa 

   Roivainen, Miia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän kehitystyönä tehdyn opinnäytetyön tarkoitus oli luoda selkeä ohjeistus siitä, kuinka Yle Radio Suomen juontaja voi sekä rakentaa ja kehittää persoonabrändiään. Opinnäytetyön tavoit-teena oli kerätä ohjeita myös siitä, ...
  • Radiolähetyksen etenemisvaimennuksen arvioiminen Longley-Rice-mallilla 

   Karppinen, Tuukka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä radiolähetyksen etenemisvaimennusta arvioivaan Longley-Rice-malliin. Etenemisvaimennusta tutkittiin Bittium TAC WIN Radio Head -tuotesarjan taajuusalueilla 225–400 MHz ja 4,4–5 GHz. ...
  • Radiomainoskampanjan suunnittelu ja toteutus Suomi 100 -juhlavuonna 

   Hämäläinen, Saija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kehittämistehtävän tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa onnistunut radiomainoskampanja Suomi 100 -juhlavuodelle. Kampanjointiin valittiin yhdeksän kainuulaista juhlavuoden tapahtumaa, joita mainostetaan paikallisradiossa. ...
  • Radiositeetti (Globaali valaistusmalli) 

   Haila, Esko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö kertoo radiositeettimenetelmän taustasta ja tutkimuksista, sen tilanteesta tällä hetkellä sekä tulevaisuuden näkymistä. Radiositeettimenetelmän mahdollistavat yhtälöt ovat olleet jo pitkään johdettavissa, ...
  • Radioverkot ja testaus 

   Leinonen, Pasi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa tietopaketti langattoman tiedonsiirtojärjestelmän testaamisen tueksi. Työ tarjoaa perustietoa itse radioverkoista ja -signaaleista ja antaa lukijalle tietopohjaa ja ymmärrystä ...
  • Radiovirittimen käyttöönotto ja ohjelmistoradiodemon ohjelmointi 

   Oja, Mikael (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli ottaa käyttöön STMicroelectronicsin kehittämä radioviritinlaajennuskortti STMicroelectronicsin kehittämälle Accordo5 -kehitysalustalle sekä ohjelmoida laitteistoa hyö- dyntävä ohjelmistoradio ...
  • Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta 

   Lajunen, Markus (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän insinöörityön tavoitteena on ollut kuvata radonin vaikutukset, sen alueellinen esiintyminen ja radonin suojaustekniikat. Käytännön osa-alueena on Kontiolahden kunnassa suoritettujen radonmittausten luokittelu ...
  • Raepuhalluksen työtehokkuustutkimus Blastman B20S -robotilla 

   Mustonen, Matti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tilaaja oli Blastman Robotics Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa raepuhallus tietylle kappaleelle kahta eri menetelmää käyttäen ja mitata raepuhallukseen kuluva aika. Tutkimus suoritettiin Blastman ...
  • Raepuhallusrobotin simulointiympäristö 

   Patana, Teemu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä kerrotaan raepuhallusrobottien toiminnasta ja simuloinnista. Aluksi kerrotaan lyhyesti robotiikasta ja robottien historiasta, jonka jälkeen siirrytään robottien käyttötarkoituksiin sekä esitellään ...
  • Raepuhallussuuttimen optimointi Blastman B20-S -robotilla 

   Hilli, Jyrki (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön aiheena oli tutkia Blastman Robotics Oy:n toimenannosta Blastman B20-S -raepuhallusrobotilla käytettäviä raepuhallussuuttimia. Tavoitteena työlle oli tutkia suihkun tehokasta puhdistusaluetta ja puhdistuste ...
  • Rahanpesurikokset rikoksentekijän näkökulmasta 

   Haverinen, Heidi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitkä rahanpesumuodot on säädetty rangaistaviksi rikoslaissa ja mitkä ovat ne keskeisimmät tunnusmerkistötekijät, joiden täyttyminen on myös rahanpesun rangaistavuuden edellytys. ...
  • Rahastosijoittaminen Avain Säästöpankissa 

   Leinonen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee rahastosijoittamista. Rahastosijoittamista tarkastellaan yleisesti, sekä työn toimeksiantajana toimivan Avain Säästöpankin osalta. Työ on jaettu teoriaosuuteen ja empiiriseen osuuteen. ...
  • Rahoituslaitoksen imagon tutkiminen : Case OP Kainuu 

   Pyykkönen, Johanna; Mäkynen, Riikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoite oli tutkia OP Kainuun imagoa sen asiakkaiden näkökul-masta. Tavoitteena oli antaa toimeksiantajalle uutta tietoa sen imagosta ja siitä, miten imago näyttäytyy sen asiakkaille. Tutkimuksessa verrattiin ...
  • Rahoitusriskien hallinta - rahoitusprosessin kehittäminen Kainuun Osuuspankissa 

   Pussinen, Miia (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoa yritysasiakkaiden rahoitusriskeistä, riskienhallinnasta ja rahoitusprosessin toimivuudesta Kainuun Osuuspankissa. Tutkimusstrategiana on konstruktiivinen tutkimus, jossa ...
  • Rai-arviointijärjestelmän käyttöönottokokemuksia palvelukeskus Himmelissä 

   Meriläinen, Tarja; Tolonen, Anu; Saari, Tarja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hoitajien kokemuksia RAI - arviointijärjestelmän käyttöönotosta palvelu-keskus Himmelissä. Tällä opinnäytetyöllä selvitimme, minkälaisia kokemuksia hoitajilla on RAI - arviointijärjes-telmän ...
  • RAI-arviointijärjestelmän käyttöönottoprosessin johtaminen Sotkamon kotihoidossa 

   Ilkko, Raisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa asiakkaiden toimintakykyä ja palvelutarvetta arvioidaan RAI -arviointijärjestelmällä. Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi Kainuussa-hankkeen aikana järjestelmä pilotoitiin ...
  • RAI-arviosta kuntouttavaan työotteeseen 

   Makkonen, Sirpa; Ruuskanen, Mira-Maria (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyömme lähtökohtana on tarkastella kuntouttavan työotteen merkitystä kotihoidon asiakkaalle RAI- toimintakykyarvioinnin tulosten pohjalta. Opinnäytetyömme on toimintatutkimus. Toiminta-tutkimuksen avulla pyritään ...