KoulutusalaKajaanin ammattikorkeakouluTeknologiaosaamisen johtaminen

  • Aikuiskoulutuksen toiminnan mallintaminen Kainuun hallintokokeilussa 

   Kähkönen, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Suomen eduskunta hyväksyi lain maakunnallisesta hallintokokeilusta Kainuussa 17.2.2003. Kainuun hallintokeilu kestää kaksi vaalikautta, vuodet 2005 – 2012. Vaaleilla valitulla maakuntavaltuustolla on korkein päätöksentekovalta ...
  • Asiakasmateriaalin uudistamistarpeet 

   Leiviskä, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Pyhännän Rakennustuote Oy:n toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää Pyhännän Rakennustuotteen asiakkailleen toimittamien ohjedokumenttien sisällön ja niiden tuottamisen kehitystarpeet. ...
  • Asiantuntijaorganisaation palvelutarpeiden tunnistaminen ja kehittäminen 

   Tolonen, Pasi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimuksen tavoitteena oli löytää teknologia-alan yrityksestä palvelutarpeita uuden tyyppisille asiantuntijapalveluille. Tällaisia tarpeita voidaan löytää yrityksen toiminnoista, jotka eivät kuulu asiakkaan varsinaiseen ...
  • Back Office -toiminnon kehittäminen sähkötuotteelle 

   Selesniemi, Veli-Matti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Y ritysten välinen kilpailu luo haasteita tehtävien kustannus tehokkaalle suorittamiselle ja lisäarvon tuottamiselle asiakkaille. Sisäisien prosessien kehittäminen luo mahdollisuuksia taloudelliselle kannattavuudelle ja ...
  • DevOps Capability Assessment in a Software Development Team 

   Kurkela, Mikko (2020)
   DevOps kyvykkyyksien mittaaminen ohjelmistokehitys tiimissä on tärkeää, jotta tiimi ja sen johtajat ymmärtävät tarkasti tiimin vahvuudet ja heikkoudet uusien menetelmiä käyttöön ottaessa. Tämän opinnäytetyön perustana on ...
  • Digitaalisen kameran käyttötapoja tulevaisuudessa 

   Kärki, Tommi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä tutkimuksessa keskitytään siihen, mihin tulevaisuudessa digikameraa käytetään? Tutkimuksen pääkohderyhmänä olivat nuoret, jotka eivät ole eläneet aikaa ennen kännyköitä ja Internetiä. Vastapainoksi nuorison ideoille, ...
  • Esiselvitysmallin kehittäminen teknologiahankkeisiin Validia Oy:lle 

   Pietola, Harri (2021)
   Teknologian nopea kehitys ja digitalisaation yleistyminen tuo yrityksille kiihtyvällä tahdilla uusia mahdollisuuksia, ja samassa yhteydessä yritysten teknologiainvestoinnit kasvavat globaalina megatrendinä. Yrityksen kyky ...
  • Henkilöstön osaamis- ja sekä motivaatiokartoitus osana yrityksen strategiaa 

   Kemppainen, Ulla-Riitta (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Kajaani Elektrobitin Radio Networks Solutions liiketoimintayksilölle laadittiin suuri kasvun ja muutoksen strategia tasapainotetulla tuloskortti –menetelmällä vuosina 2006 – 2007. Strategiassa on esitetty liiketoiminnan ...
  • HR-vuosikellon kehittäminen osakeyhtiön hallitustyöskentelyn tueksi 

   Mäyrä-Takkunen, Tuija (2019)
   Asiasanat: hallitustyö, strateginen henkilöstöjohtaminen, vuosikello, konstruktiivinen tutkimus Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa Parkerin Suomen osakeyhtiöiden hallituksille suositus vuosikelloksi strategisten HR-asioiden ...
  • Innovaatiomyönteinen johtaminen käytäntölähtöisten innovaatioiden syntymisessä 

   Alapiha, Arto (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tehtiin Keski-pohjanmaan Aikuisopiston pyynnöstä. Mukana oli iso yhteistyökumppani yritysverkostosta. Kehittämistehtävän tarkoituksena oli tutkia yrityksen innovaatiokulttuuria ja sitä, kuinka se johtamisen ...
  • Janne Romppainen ”Practicing Strategic Thinking” – menetelmän soveltaminen strategian johtamisessa. 

   Romppainen, Janne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn aiheena oli tutkia toimeksiantajan mielenkiinnon kohteena olevaa ”Practicing Strategic Thinking” – menetelmän soveltuvuutta pienyrityksien strategiseen johtamiseen. Samalla haluttiin selvittää voidaan-ko menetelmän ...
  • Johtamisjärjestelmän kehittäminen, case Hämeenlinnan Asunnot 

   Tuomala, Tuukka (2020)
   Hämeenlinnan Asunnoilla on viimeisen kolmen vuoden aikana tapahtunut paljon muutoksia, kun pitkäaikainen toimitusjohtaja siirtyi eläkkeelle. Uuden henkilön myötä prosessien kehittäminen, henkilöstön muutosjohtaminen, ...
  • Johtamismallin kehittäminen Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimolla 

   Saarimaa, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Ihmisten tieto ja taito kasvaa sekä muuttuu ajan kuluessa, se luo paineita organisaation johdolle muuttaa johta-mista muutokseen sopivaksi. Johtamismallin tulisi pysyä mukana tässä jatkuvassa muutoksessa. Muutokseen täytyy ...
  • Kainuun ammattiopiston rakennusalan koulutuksen opetussuunnitelma 

   Klemetti, Seppo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Kainuun ammattiopistolle. Rakennusalan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet uudistettiin keväällä 2008 ja sen pohjalta laadittiin oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma. Kainuun ...
  • Kehityskeskustelut osana työyhteisön johtamista 

   Nikula, Johannes (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän päivän suomalaisessa työelämässä eletään jatkuvassa muutoksessa, joka on seurausta kiristyneestä kansainvälisestä kilpailusta. Menestyäkseen alati kovenevassa kilpailussa organisaatioiden on saatava jokaisen työntekijän ...
  • Kinnulan tasapainoinen onnistumisstrategia 2006 - 2012 

   Urpilainen, Juha (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Kinnulan kunnalle kuntastrategia vuosille 2005 – 2012. Työn alkuosa painottuu teoriaselvitykseen kunnallishallinnon perustehtävistä ja kunnallishallinnon johtamisesta sekä eri tulevaisuuden ...
  • Kokeneen metsäkoneasentajan mallikäyttäytyminen vianetsinnässä 

   Niskanen, Kauko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Toimintatutkimus kohdistui metsäkoneasentajan mallikäyttäytymiseen ja hänelle työssään syntyneen hiljaisen tiedon käyttöön vianetsinnässä. Metsäkoneasentajan mallikäyttäytyminen ja hiljaisen tiedon tutkiminen on vielä ...
  • Koneoppimisen kehitysympäristöt 

   Siipola, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tekijä: Siipola Antti Työn nimi: Koneoppimisen kehitysympäristöt Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen Asiasanat: koneoppiminen, tekoäly, pilvipalvelut, lisenssit, avoin lähdekoodi Tässä ...
  • Koulutusalojen välisen yhteistyön kehittäminen Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

   Räsänen, Sami (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä alueen yri-tysten valmiuksia ja mielenkiintoa lähteä kehittämään Kajaanin ammattikorkeakoulun strategiaa tukevaa koulu-tusalojen ...
  • Kunnossapitostrategiassa huomioitavia asioita ja näkökulmia 

   Lappalainen, Antti (2020)
   Tässä tutkimuksessa kartoitetaan teemahaastattelun avulla Loiste- konsernin kunnossapitostrategian laadinnassa huomioitavia asioita. Kunnossapitoa voidaan johtaa samoilla periaatteilla riippumatta kunnossapidettävästä ...