Uusimmat viitteet

 • Kotihemodialyysipotilaan hoitoprosessin kehittäminen 

  Karttunen, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Dialyysipotilaiden määrä kasvaa koko ajan. Kotidialyysipotilaiden osuus on Suomessa noin 26% kaikista dialyysipotilaista. Kotihemodialyysin osuus on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Kotidialyysimuotoihin panostaminen ...
 • Lasten ja vanhempien osallisuuden lisääminen yksityisessä varhaiskasvatuksessa 

  Tuupainen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tarve tälle opinnäytetyölle syntyi viime aikojen mittavista muutoksista varhaiskasvatuksen kentällä ja halusta vastata niihin parhaalla mahdollisella tavalla. Muutokset liittyvät olennaisesti näkemyksiin lapsuudesta, ...
 • Kotisairaalatoiminnan kehittäminen ja markkinointi 

  Heiskanen, Nina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Kotisairaala on sairaalahoitoon rinnastettava, joustava ja yksilöllinen hoitomuoto, joka tapahtuu potilaan kotona tai kotiin rinnastettavassa yksikössä. Kotisairaalassa hoidetaan mm. infektiopotilaita ja saattohoitopotilaita. ...
 • Valmentava ote esimiestyössä -koulutuskokonaisuuden kehittäminen Kansaneläkelaitoksessa 

  Nevalainen, Heli; Pesonen, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Nykyaikainen esimies toimii valmentavasti ja osallistaa alaisensa päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. Valmentavassa työyhteisössä esimiehen ja alaisen rooli on yhtä tärkeä. Kansaneläkelaitoksessa eli Kelassa työskentelee ...
 • Asiakaslähtöisten digitaalisten työmenetelmien kehittäminen Joensuun kantakaupungin aikuissosiaalityössä 

  Kumpula, Maiju (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä, jossa kartoitettiin digitaalisten palvelumuotojen mahdollisuuksia Joensuun kantakaupungin aikuissosiaalityössä. Aihe on ajankohtainen sosiaalialan siirtyessä ...
 • Potilasturvallisuusilmoituksen käsittely - kehittämisen työkalu esimiehille 

  Roivas, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Potilasturvallisuus on osa hoidon vaikuttavuutta ja laatua terveydenhuollossa. Vaikka suomalaisen terveydenhuollon ammattilaiset ovat taitavia ja huolellisia, vaaratapahtumilta ei aina voida välttyä. Vaaratapahtumista ...
 • Yhteistyön kehittäminen nuoren mielenterveyden ja ammattiopintojen tukemiseksi 

  Nevalainen, Minna; Laitinen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Nuoren mielenterveyden häiriöt aiheuttavat toimintakyvyn alenemista, jolloin arjesta selviytyminen vaikeutuu. Tällöin nuori ei kykene suoriutumaan opiskeluun liittyvistä haasteista ja opinnot voivat keskeytyä tai päättyä. ...
 • Valmistautuminen hengitystieinfektion sähköisen oirearvion käyttöönottoon hyvinvointiaseman vastaanotolla 

  Pölönen, Anna; Pehkonen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Terveydenhuoltopalvelut ovat muutoksessa. Väestön ikärakenteen muuttuminen ja palvelutarpeen lisääntyminen vaativat kustannustehokkaampia tapoja järjestää julkisia palveluita. Sähköisten palveluiden mahdollisuuksien ...
 • Hoitotyön tehokkuuden kehittäminen erikoissairaanhoidon vuodeosastolla Lean-menetelmiä hyödyntämällä 

  Hämäläinen, Jaana; Ronkainen, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön aihe saatiin toimeksiantona Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän logistiikkahankkeelta. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli mahdollistaa hoitohenkilökunnan keskittyminen hoitotyöhön ...
 • Osaajayhteisö työhyvinvoinnin tukena : Sosiaali- ja terveysalalla luotu työhyvinvointia edistävä yhteisöllinen malli 

  Lehto, Anniina; Soininen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Suomessa on meneillään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Muuttuvan toimintaympäristön keskellä koettiin tärkeäksi kehittää henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisen varhaisia keinoja. Tämän opinnäytetyön ...
 • Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen kehittäminen Siun soten yhteispäivystyksessä 

  Eronen, Petra; Kettunen, Mira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Lapsen kaltoinkohtelu on aiheena arkaluontoinen ja siihen puuttuminen koetaan vaikeaksi. Hoitotyön tutkimussäätiö laatii tieteellisten tutkimusten perusteella hoitosuosituksia, jotka helpottavat tutkimuksellisen tiedon ...
 • Etäjohtamisen kehittäminen hajautetussa organisaatiossa 

  Ahvalo, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Terveydenhuollon organisaatio on usein hajautettu organisaatio. Hajautumiseen ovat vaikuttaneet kuntaliitokset, yhteistoiminta-alueet, kuntayhtymien perustaminen sekä toisaalta toimintojen keskittäminen. Hajautetun ...
 • Muutosprosessi palvelutarjonnan laajentuessa Lieksan Kotipirtti Oy:ssä 

  Timonen, Hanne; Nevalainen, Marika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Muutoksia tapahtuu tämän päivän työelämässä jatkuvasti ja niistä on tullut jo osin arkipäivääkin. Vaikka muutokset ovat jatkuvia, korostuu muutosjohtaminen kaikessa työyhteisön toiminnassa. Johtamisen merkitys onnistuneessa ...
 • Kätilötyön osaamisen johtaminen 

  Hyttinen, Arja; (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista osaamista kätilöillä on ja missä kätilöt tarvitsevat lisäosaamista. Tarkoitus oli myös selvittää, miten osaamisen tarpee-seen vastataan. Tavoitteena ...
 • Arvojen mukaisen työskentelyn kehittäminen yksityisessä hoivakodissa 

  Torniainen, Katriina; Tähti, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Vuonna 2016 tehty Vaasan yliopiston tutkimustulos osoittaa, että yrityksissä määritellyt arvot eivät ohjaa monenkaan yrityksen toimintaa. Arvot ovat enemmän virallisia lausel-mia yrityksen toivetilasta, mutta ne eivät ohjaa ...

Näytä lisää