• Haastattelurunko lihavuuden takia ensikäynnille tulevan haastatteluun 

   Kuhmonen, Minna-Maria; Kontulainen, Anna-Kaisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on yhdenmukaistaa Mikkelin keskussairaalan sisätautien poliklinikalle lihavuuden takia ensikäynnille tulevien potilaiden haastattelukäytänteitä ja haastatteluja tekevien sairaanhoitajien työtä. ...
  • Haastavasti käyttäytyvä asiakas fysioterapiassa 

   Huhtala-Lanki, Sini (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Fysioterapeutit työskentelevät monenlaisten asiakkaiden kanssa ja monenlaisissa ympäristöissä. Pääosin asiakkaat ovat tyytyväisiä fysioterapeuttien palveluihin, mutta joskus eteen voi tulla tilanne, jossa asiakas syystä ...
  • Haasteena lastenreuma : Vanhempien kokemuksia lastenreuman vaikutuksista perheen hyvinvointiin 

   Heikkinen, Heini; Holpainen, Johanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä siihen, millaisia haasteita lastenreumaa sairastavien lasten vanhemmat kohtaavat, millaisia selviytymiskeinoja heillä on haasteiden kohtaamiseen ja millaista tukea vanhemmat tarvitsevat. ...
  • Haasteita kiintymyssuhteessa 

   Kytölä, Nina; Korhonen, Pia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkitystä kou-luikäisen lapsen arjesta selviytymiseen koulupäivän aikana. Teoriatiedon lisäksi työssä on käytetty ha-vainnointia ja ...
  • Haavahoidon kirjaamisen kehittäminen kahdella terveyskeskuksen vuodeosastolla 

   Kourunen, Marjatta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa haavahoidon ja haavahoidon kirjaamisen kehittämiseksi. Tavoitteena oli hoitotyön kirjaamisesta selvittää, minkä verran FinnCC-luokituksen kudoseheyskomponenttia käytetään ...
  • Haavan alipaineimuhoito : Renasys Go -alipaineimuhoito, käyttöohje henkilökunnalle 

   Meriläinen, Jaana (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa terveyskeskuksen henkilökunnan käyttöön kuvallinen käyttöohje haavan alipaineimuhoidon toteuttamisesta Renasys Go- laitteella. Työn tavoitteena on helpottaa hoitajan työskentelyä ...
  • Haavanhoitokansio Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ihotautien poliklinikalle 

   Suhonen, Milla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä haavanhoitokansio Keski-Suomen sairaanhoitopii-rin ihotautien poliklinikan henkilökunnalle. Tarkoituksena oli, että henkilökunta hyödyntää haavanhoi-tokansiota käytännön ...
  • Hacklab-yhteisö osallisuuden tukena 

   Selin, Taneli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa hacklab-toimintaan osallistuneiden kokemuksia siitä, kuinka hacklab-toiminta tukee heidän hyvinvointiaan ja osallisuuttaan. Lisäksi opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, kuinka ...
  • Hahmon mallintaminen 3ds Max -ohjelmalla ja sen tuonti XNA-pelimoottoriin 

   Seppänen, Joonas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli kuvata 3ds Max Design 2011 -ohjelmalla tehdyn hahmon vieminen XNA Ga-me Studio 4.0 -peliohjelmointiympäristöön. Mallinnusvaiheessa luotiin ihmismäinen hahmo, jonka sisään rakennettiin luuranko, ...
  • Haikon Kartanon kokousruokailututkimus 

   Hytönen, Heikki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Maailman taloustilanteen haasteiden edessä monet yritykset ja yhteisöt karsivat menoja ensimmäisenä juuri kokous- ja koulutuspalveluista. Palveluntarjoajille on entistä tärkeämpää pystyä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ...
  • HaiPro vaaratapahtumailmoitukset lääke- ja nestehoidossa : KSSHP:n Päivystys- ja infektio-osastolla 

   Hämäläinen, Sini (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia vaaratapahtumia Keski-Suomen sairaanhoito-piirin Keski-Suomen keskussairaalan Päivystys- ja infektio-osastolla on raportoitu vuosina 2007- 2011 lääke- ja nestehoidon ...
  • Haja-asutusalueen vesihuollon kehittäminen Lugan piirihallinnon alueella : case: Yaschera 

   Ranta-Korhonen, Tuija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Mikkelin ammattikorkeakoulu osallistuu ENPI CBC-ohjelman Clean Rivers to the Healthy Baltic Sea- hankkeeseen, joka toteutetaan vuosina 2012–2014 Energia ja ympäristötekniikan laitoksella. Yksi hankkeen keskeisiä tavoitteita ...
  • Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät : valintaopas 

   Manninen, Petteri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Suomessa haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä ohjaa laissa säädetyt asetukset, säädökset ja määräykset. Haja-asutusalueiden jätevesikuormitus on riski pohjavesille ja yksi tekijä järvien rehevöitymisessä. Tavoitteena ...
  • Hajautetun lämmöntuotantopalvelun tuotteistaminen, Case: Itä-Savon Lähienergia Oy 

   Hämäläinen, Laura (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Itä-Savon Lähienergia Oy:n lämmöntuotantopalvelun nykytilaa ja kehitystarpeita tuotteistamisen näkökulmasta, sekä sen nykyisten asiakkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä tuotetusta ...
  • Hakemittauksen parannusehdotelma 

   Heikkinen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia parannusehdotelma hakemittaukseen. Nykyinen hakemittaus sijaitsee Misawa Oy:n sahalaitoksella, jota hoitaa Etelä-Savon Energia Oy. Tavoitteena oli selvittää, millä eri tavoin ...
  • Hakepolttimen ohjauskeskus 

   Saalasti, Kari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä rakensin ohjauskeskuksen pienelle, noin 20kW hakepolttimelle. Yritin tehdä polttimen toiminnan mahdollisimman automaattiseksi ja vähentää tarvetta käsisäädölle. Samalla polttimen taloudellisuutta ...
  • Hakkuukoneen ja tukkimittarin mittaerot 

   Minkkinen, Aleksi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on hakkuukonemittauksen ja tehdasmittauksen väliset mittaerot mäntytukkien tilavuudessa. Työssä käsitellään myös yleisesti puutavaranmittausta, hakkuukonemittausta sekä tehdasmittausta. Opinnäytetyö ...
  • HALLITTU METSÄOMAISUUDEN SUKUPOLVENVAIHDOS 

   Liimatainen, Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Metsä on usein pitkään suvussa kulkenutta omaisuutta. Useimmiten metsänomistajaksi tullaan perimällä tai hankkimalla metsätila oman suvun piiristä. Metsänomistajakunnan ikääntyessä sukupolvenvaihdosten määrä kasvaa Suomessa. ...
  • Hallitusammattilaiset eteläsavolaisissa pk-yrityksissä : Osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen 

   Honkanen, Marja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia, miten paljon hallitusammattilaisten osaamista hyödynnetään eteläsavolaisten pienten ja keskisuurten yritysten hallituksissa. Tutkimusongelmana oli, kohtaavatko ulkopuolisen osaamisen ...
  • Haluaisin, että luottamusta olisi enemmän! : venäläistaustaisten nuorten erityistarpeet Kouvolan nuorisotilan toiminnassa 

   Happo, Svetlana (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Maahanmuutosta on tehty paljon tutkimuksia, ja aihe on erittäin ajankohtainen. Maahanmuutto nähdään sekä yhteiskunnan haasteena että mahdollisuutena. Tutkimustietoa maahanmuuttajanuorista ja varsinkin nuorisotyön näkökulmasta ...