Viitteet 2074-2093 / 3415

  • PAH-yhdisteiden käyttäytyminen maaperässä 

   Tanskanen, Maija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Älykö-hankkeen osana tehdyssä opinnäytetyössä tutkitaan PAH-yhdisteiden kulkeutumista maaperässä riskinarvioinnin näkökulmasta. Tutkimalla PAH-yhdisteiden käyttäytymistä, voidaan arvioida niiden aiheuttamaa riskiä maaperässä. ...
  • Pahuuden kokemukset asiakastyön kehittämisen välineenä 

   Väisänen, Tarja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli löytää näkökulmia asiakastyön ohjauksen kehittämiseen yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Kehittämisen painopiste on työssä jaksamisessa, erityisenä kohteena pahuuden kohtaaminen. Pahuudesta ...
  • Paikallisen kaapeli-tv-kanavan kehittäminen 

   Havukainen, Tuomas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö käsittelee paikallisen kaapeli-tv-kanavan kehittämistä. Työn toimeksiantaja on sanomalehti Länsi-Savo. Työllä halutaan selvittää, mitä eteläsavolaiset odottavat paikalliselta televisiokanavalta ja kuinka kanavaa ...
  • Paikannus ND-100S GPS-vastaanottimella 

   Hokkanen, Jukka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on testata tietokoneeseen liitettävän ND-100S GPS-vastaanottimen toimintaa ja tarkkuutta. Lisäksi on tarkoitus esitellä GPS-järjestelmän toimintaa aina sen käyttöön soveltuvista vastaanottimista ...
  • Paikkatietojärjestelmän käyttöönotto seudullisessa terveydensuojelun yksikössä 

   Kamunen, Merike (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohteena oli Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelun yksikön paikkatieto-osaamisen ja paikkatietojärjestelmän kehittäminen. Työn tutkimus- ...
  • Painehaavojen ennaltaehkäisy ja hoito - opas Hoivakoti Lehmuskartanoon 

   Auvinen, Emma; Ordén, Tiia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä haavanhoito-opas Hoivakoti Lehmuskartanon hoitohenkilökunnalle. Kirkkonummella sijaitseva Hoivakoti Lehmuskartano on ympärivuorokautista hoivaa tarjoava hoivakoti, joka toimii osana ...
  • Paineilmakompressoreiden lämmöntalteenotto teollisuuskohteissa 

   Lankinen, Tatu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Insinööritoimisto Jormakka Oy, joka sai tilauksen paineilmakompressoreiden lämmöntalteenoton suunnittelusta Abloy Oy:lta. Opinnäytetyössä tutkitaan eri vaihtoehtoja, kuinka hyödyntää ...
  • Painokoneen jäähdytystelaston voimansiirron suunnittelu 

   Kasurinen, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutustua mikkeliläisen painotalon St Michel Print Oy:n painokoneen jäähdytystelaston voimansiirtoon ja suunnitella se uudestaan käyttäen hammashihnoja. Alkuperäinen voimansiirto on toteutettu ...
  • Painonhallintakurssi yrittäjille 

   Siiskonen, Anni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena työnä Mikkelin ammattikorkeakoulun Voi hyvin yrittäjä -hankkeen kanssa. Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa hankkeelle painonhallinnan kurssi, jonka kohderyhmänä olivat hankkeessa ...
  • Pakatun tuoreen kalan laatu ja omavalvonnan toteutus Oulun seudun myymälöissä 2009 

   Ritvanen, Riiko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tuore kala on ominaisuuksiensa ja pilaantumisherkkyytensä vuoksi erityishuomiota tarvitseva elintar¬vike. Entsyymit, bakteerit ja rasvahappojen hapettuminen aiheuttavat kalaan pahanhajuisia ja –makuisia yhdisteitä sekä ...
  • Pakkauskonseptointia Virtasalmen viljatuote Oy:lle 

   Talsi, Jesse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli löytää uusia tapoja pakata ja markkinoida kuivia ja gluteenittomia elintarvikkeita Virtasalmen viljatuote Oy:lle. Konseptoinnin tuli olla yrityksen brändin mukainen. Opinnäytteessä perehdytään ...
  • "Pakkopullaakin voi oppia syömään" : Korkeakouluopiskelijoiden liikuntasuhde ja liikuntakäyttäytyminen 

   Näppi, Minna; Häkkinen, Saila (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Korkeakouluopintojen aloittaminen on monelle nuorelle yksi suurista elämän nivelvaiheista. Opiskeluiden aloittamisen vuoksi joudutaan usein muuttamaan uudelle paikkakunnalle, jolloin nuoren elinympäristö ja lähipiiri ...
  • Pakolaisten kotoutumissuunnitelman toteutuksen ja palveluverkoston toiminnan kehittäminen Savonlinnassa 

   Hämäläinen, Iiris (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kotoutuminen tarkoittaa tilannetta, jossa vähemmistökulttuurin piirissä kasvaneet ihmiset eivät eristäydy, syrjäydy eivätkä sulaudu enemmistökulttuuriin, vaan ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa enemmistökulttuurin kanssa ...
  • Palaute ja sisäinen viestintä osana esimiestyön kehittämistä 

   Orbinski, Elisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössäni käsittelin esimiestyön kehittämistä palautejärjestelmän ja sisäisen viestinnän avulla. Opinnäytetyöni tavoitteena oli kohdeorganisaation esimiestyön kehittäminen uuden tiedon avulla. Tutkimusongelmana oli ...
  • Palauteopas Haminan kaupungin vetovoimapalveluiden tapahtumille 

   Karnaattu, Eija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö käsittelee Haminan vetovoimapalvelujen palautekulttuurin nykytilannetta ja yhtenäisen palautejärjestelmän luomista. Tarkasteltavina ovat keinot, joiden avulla asiakkailta, yhteistyökumppaneilta ja työyhteisön ...
  • Paleltumavammojen tunnistaminen ja omahoito : Potilasohje 

   Niiranen, Jonna; Vänttinen, Tuuli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Paleltumavamma on kylmyyden aiheuttama kudosvaurio, joka jaotellaan vamman laajuuden mukaisesti pinnallisiin sekä syviin paleltumavamma-asteisiin. Paleltumien syntyyn altistavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi kylmyys, ...
  • Paloilmoitinjärjestelmien suunnittelu, asennus ja kunnossapito 

   Honkanen, Perttu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tavoitteena oli perehtyä paloilmoitinjärjestelmien suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon, joita käsitellään ensin yleisesti ja lopuksi käsitellään paloilmoittimen asemaa saneeraus- ja korjausrakentamisessa. ...
  • PALOILMOITTIMEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS : Mikonpuiston päiväkoti Äänekoski 

   Ilmasti, Janne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Päättötyön aiheena oli suunnitella ja ottaa käyttöön paloilmoitinjärjestelmä Mikonpuiston päiväkotiin Äänekoskelle. Tavoitteena oli oppia toteuttamaan paloilmoitinjärjestelmä, koska järjestelmän käyttöön-otossa on otettava ...
  • Palvelu pelaa - vai pelaako? : Asiakastyytyväisyystutkimus Huoltoasema Tervonen Ky:lle 

   Käyhkö, Hanna; Tervonen, Tiia; Lirkki, Miia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aihe oli tutkia Huoltoasema Tervonen Ky:n palvelun laatua ja mitata asiakastyytyväisyyttä sekä kartoittaa asiakkaiden kulutustottumuksia ja huoltoaseman valintaperusteita. Aihe tutkimukselle tuli yrityksen ...
  • Palveluasumisen asukasvalintaprosessin kuvaus : Kriteeriehdotus palveluasumisen asukasvalintaan 

   Kärkkäinen, Tuula; Sipilä, Suvi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kehittämistyössä kuvataan palveluasumisen asukasvalintaprosessi Itä-Savon Sairaanhoitopiirissä. Palve-luasumisen tavoitteena on kodinomaisuuden, ikääntyneen oman elämäntyylin ja itsenäisyyden säilymi-nen mahdollisimman ...