Viitteet 2487-2506 / 3415

  • Saa hengittää - puvustus devising-prosessissa 

   Sevon, Petra (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa puvut devising-menetelmällä toteutettuun teatteriesitykseen nimeltä Saa hengittää. Produktion ohjasi Laura Ikonen, Ammattikorkeakoulu Metropolian teatteri-ilmaisun ...
  • Saattohoidon hyvä toteutus : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Sahindal, Pinar; Manninen , Laura (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä tutkimustietoa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla siitä, millaista hyvän saattohoidon tulee olla ja miten omaiset otetaan hoidossa huomioon. Opinnäytetyö on tehty ...
  • Saattohoito-opas kotisaattohoidon tueksi 

   Seppänen, Mari; Luukkainen, Mia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää opaslehtinen kotisaattohoidossa oleville potilaille ja heidän omaisilleen Sosterin alueelle. Koti on saattohoitopotilaalle turvallinen, tuttu ja usein toivottu paikka kuolla. ...
  • Saattohoito-opas Mikkelin kaupungin terveydenhuollon työntekijöille ja opiskelijoille 

   Haverinen, Niko; Koskivirta, Timo; Pylvänäinen, Pia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on tehdä saattohoito-opas, joka toimii saattohoidon apuvälineenä sekä antaa tietoa saattohoidosta erityisesti uusille työntekijöille ja terveysalan opiskelijoille Mikkelin kaupungin ...
  • Saattohoito-opas muistisairaiden asumisyksikön hoitajille 

   Manninen, Kati; Repo, Riikka; Reunavuori, Henna-Riikka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kehittää saattohoito-opas muistisairaiden asumisyksikön hoitajien työn tueksi Keski-Suomessa sijaitsevaan Villa Konnevesi- palveluasumisen yksikköön. Muistisairaiden määrä on nousussa eikä ...
  • Saattohoitotyön kehittäminen Mikkelin terveyskeskussairaalassa 

   Kokko, Piia; Paavilainen, Sanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on yhdessä Mikkelin terveyskeskussairaalan osasto kahden henkilö-kunnan kanssa tehdä osastolle kehittämisehdotus hyvän saattohoitotyön mallista. Työssämme olemme hyödyntäneet hoitohenkilökunnan ...
  • Sadutuksen soveltaminen erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaamisessa 

   Lappalainen, Niina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni aihe valikoitui oman kiinnostuksen pohjalta. Sadutusmenetelmä oli minulle uusi ja kiinnostava. Toisaalta taas olen työskennellyt usean vuoden ajan vammaistyössä, lähinnä kehitysvammaistenparissa, joten ...
  • Sageko Matlabin korvaaja? 

   Moilanen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä tutkitaan voiko Sagella korvata Matlabin korkeakouluopinnoissa matemaattisen analyysin opiskelutyövälineenä. Tutkimuksen perusteella arvioidaan, että onko Sagella tulevaisuutta ohjelmistona, ...
  • Sahuri ja pelastaja : Tehdaspalokunnan ensiapukoulutuksen kehittämistyön arviointi 

   Holmavuo, Miikka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä arvioidaan Versowood Oy:n Hankasalmen Sahalla 11/2012 – 11/2013 välisellä ajalla pidetyn tehdaspalokunnan ensiaputoiminnan kehitystyö ja siihen liittyvän yhteistoiminta harjoituksen onnistumista. Arvioinnissa ...
  • Saimaa Summit -tapahtuman kehittämisehdotusten kartoitus tapahtuman kansainvälistämiseksi 

   Nikkonen, Päivi; Issakainen, Pia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme aiheena oli Savonlinnasalin toimeksiantona kehittämiskyselyn suunnittelu ja toteutus Saimaa Summit 2009 -tapahtumaan. Tavoitteenamme oli saada käyttökelpoisia työkaluja Savonlinnasalille tulevia foorumipäiviä ...
  • Saimaannorppa - Uhkat ja mahdollisuudet 

   Lautamäki, Jarmo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Eräs maailman uhanalaisimmista nisäkkäistä, Saimaannorppa, elää ainoastaan Saimaalla. Jääkauden jälkeinen reliktilaji on selviytynyt verrattain pienellä alueella yli 8000 vuotta. Saimaannorpan kanta on vaihdellut ...
  • Sairaala-apulaisen työhyvinvointi : Kyselytutkimus Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalahuoltajille 

   Kuikka, Krista Annika; Puttonen, Riikka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalahuoltajien hyvinvointia, työssä jaksamista ja työyhteisön tukea työssä jaksamiseen. Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimi Voimavuodet- ...
  • Sairaalailmanvaihdon standardisointi 

   Jantunen, Olli-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli osallistua Euroopan standardisoimisjärjestö CENissä meneillään olleeseen sairaaloiden ilmanvaihdon standardisointiin tutkimalla standardisointityön etenemistä ja sen vaikutuksia Suomeen. ...
  • Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu 

   Sutinen, Marko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelun lähtökohtana ovat asiakkaan määrittelemät tarpeet. Suunnittelun tavoitteena on varmistaa, että sen pohjalta toteutettavat kaasunjakelujärjestelmät ovat turvallisia ja taloudellisia ...
  • Sairaalarakennuksen patteriverkoston tasapainotussuunnitelma 

   Kääriäinen, Juho (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa vanhaan sairaalarakennukseen toimiva patteriverkoston tasapainotussuunnitelma ja tutkia sen toteutumista teoriatasolla. Tavoitteena oli parantaa rakennuksen energiataloutta ja ...
  • Sairaalarakentamisen vaatimukset LVI-urakoitsijalle 

   Ryhänen, Teemu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni tavoite oli perehtyä sairaalarakentamiseen LVI-urakoitsijan näkökulmasta ja tutkia miten sairaalaympäristö poikkeaa muista rakennustyömaista. Sairaalan erikoislaitteet ja kaasuverkostot poikkeavat tavanomaisista, ...
  • Sairaaloiden puhdasvesijärjestelmien vedenkäsittely 

   Koponen, Samuli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Puhdasvesijärjestelmät tuottavat sairaalaan yhtä sen perusraaka-ainetta, puhdistettua vettä. Puhdistettua vettä koskevat määräykset vaihtelevat puhdasveden käyttötarkoituksen mukaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ...
  • Sairaan kaunis Minä : Draaman mahdollisuudet syömishäiriöön sairastuneiden vertaistukiryhmässä 

   Raikamo, Anna-Maija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tein opinnäytetyöni aiheesta ”Sairaan kaunis Minä – draaman mahdollisuudet syömishäiriöön sairastu-neiden vertaistukiryhmässä”. Opinnäytetyöni kehittämistehtävänä on havainnoida, miten draama toimii välineenä syömishäiriöön ...
  • Sairaanhoitaja turvallisen lääkehoidon toteuttajana : - opas käytännön työn tueksi 

   Hirvonen, Saila (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Suomessa kuolee arviolta 700 - 1700 potilasta hoitovirheisiin. Tämä tieto perustuu kansainvälisiin tutkimuksiin. Suomen potilasturvallisuusstrategiaan liittyy olennaisesti lääkitysturvallisuus. Lääkitysturvallisuus on osa ...
  • Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia klinikkaopettajatoiminnasta käytännön harjoittelun ohjauksessa 

   Makkonen, Anna; Nenonen, Mervi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia klinikkaopettajatoiminnasta Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonniemen kampuksella. Klinikkaopettajatoiminta on aloitettu hoitotyön koulutusohjelmassa ...