• Tutoropas : Mikkelin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijatutoreille 

   Hartikainen, Heli; Kokkonen, Sanna; Oinonen, Minja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä opiskelijatutorointiin ja tuottaa Mikkelin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijatutoreille opas. Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysalan laitoksella todettiin ...
  • Asiakaskeskeinen fysioterapia : Kirjallisuuskatsaus 

   Kallio, Suvi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää asiakaskeskeisyys – termin sisältöä ja merkityksiä fysioterapiassa, ja laajemmin kuntoutuksessa kirjallisuuskatsauksen muodossa. Asiakaskeskeisyyttä pidetään tärkeänä arvona ...
  • MEGA-SQUIRT MOOTTORINOHJAUSJÄRJESTELMÄN ASENNUS JA SÄÄTÖ 

   Laari, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nykypäivänä jokaisessa autossa on elektronisesti ohjattu ruiskutuksen ja sytytyksen ajoitus. Näistä lait-teista on tehty monenlaisia eri versioita. Yksi näistä on Bruce Bowlingin ja Al Grippon harrastuspohjalta toteuttama ...
  • Verkostoyhteistyön lisäarvo JJR-allianssin perusturvapalveluille 

   Kinnunen, Arja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Suomen kunnallishallinto elää parhaillaan suurta muutosta. Kunta- ja palvelurakennemuutoksella, ns. Parashankkeella, haetaan uudistuksia, jotka vahvistavat kuntarakennetta, nostavat tuottavuutta ja tehostavat palveluja. ...
  • Ajoneuvojen tiedonsiirtoväylät 

   Korhonen, Teppo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nykyaikaisten ajoneuvojen elektronisten järjestelmien lisääntymisen ja monipuolistumisen takia myös järjestelmien välinen tiedonsiirto on lisääntynyt ja monipuolistunut. Tiedonsiirtoa varten on kehitetty erilaisia ...
  • Energiatehokkuus puolustushallinnossa : Energiatehokkuus 

   Lahtinen, Petteri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää puolustushallinnon energiatehokkuutta ja parantaa sitä tehostamalla energiankulutuksen seurantaa. Työssä tarkastellaan energiatehokkuutta puolustushallinnon käytössä olevien ...
  • Paras keino tuntea iloa on tuottaa sitä jollekin toiselle : Lasten ja nuorten tukihenkilöiden motiivit ja jaksaminen 

   Hämäläinen, Sisko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Mielenkiinto vapaaehtoistoimintaan alkoi Suomessa voimakkaimmin 1990- luvulla. Keskeiseksi syyksi on katsottu hyvinvointiyhteiskunnan perusteiden horjuminen laman aikana ja sen seurauksena. Vapaaeh-toistoiminta tarjoaa ...
  • Altek Aluetekniikka Liikelaitoksen mittaustoiminta yhdistyvässä Jyväskylässä 

   Liuha, Jouko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on pohtia Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kuntaliitoksen vaikutuksia Altek Aluetekniikka Liikelaitoksen mittaustoimintaan. Opinnäytetyö on jaettu kolmeen ...
  • Tasapainotettu mittaristo julkishallinnossa : Case: Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala 

   Kiljunen, Vesa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni aiheena on tutkia tasapainotettua mittaristoa julkishallinnon näkökulmasta. Työn tavoitteena on selvittää Savonlinnan kaupungin teknisen toimialan esimiesten kokemuksia tasapainotettuun mittaristoon pohjautuvasta ...
  • Huolto-ohjelman laatiminen EASA- tyyppihyväksytylle purjelentokoneelle PART M:n mukaisesti 

   Kuutti, Janne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli luoda huolto-ohjelma EASA -tyyppihyväksytylle SZD-51-1 Junior purjelentokoneelle ja selvittää huolto-ohjelman laatimista. Tämä työ sisältää tietoa huolto-ohjelman laatimiseen tarvittavasta ...
  • Pitkäaikaistyöttömien kokemuksia ja ajatuksia terveydestä ja terveyspalveluista : "Semmonen Kiminkinen pitäis saaha" 

   Venäläinen, Jaana (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata pitkäaikaistyöttömien kokemuksia ja ajatuksia terveydestä ja terveyspalveluista. Tutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen eli kvalitatiivinen ja aineiston keruumenetelmänä käytettiin ...
  • Perehdyttämisen kehittäminen, Valintatalo Mertala Savonlinna 

   Makkonen, Kristina; Karhu, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Perehdyttäminen on yrityksessä tärkeää ja sitä tarvitaan jatkuvasti, riippumatta siitä onko kyseessä uusi työntekijä, tehtäviään vaihtava työntekijä, sijainen tai työharjoittelija. Hyvin suunnitellusta perehdytyksestä ...
  • Prismaton takymetrimittaus maastomalli- ja kartoitusmittauksissa : Tienkeskilinjan mittaus 

   Lappalainen, Eetu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää prismattoman takymetrimittauksen hyödyntämistä maastomalli- ja kartoitusmittauksissa. Tutkin opinnäytetyössäni myös voidaanko prismatonta takymetrimittaamista käyttämällä ...
  • SELVITYSTYÖ YKSITYISISTÄ MAANMITTAUSYRITYKSISTÄ 

   Hänninen, Jan-Erik (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena on selvittää yksityisten maanmittausyritysten toimintaa. Halusin saada selville kuin-ka yksityisen puolen maanmittausyritykset toimivat. Yrityksien toiminnasta selvitin niiden kokoa, henkilöstön laatua, ...
  • Sosiaalipalvelualan yrittäjäksi? : Selvitys Ehtookoti Oy:n perustamisedellytyksistä 

   Mäkelä, Sari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tarkoitus selvittää uuden sosiaalipalvelualan yrityksen perustamis-mahdollisuuksia pieneen kylään. Lähtökohtina olivat yrittämiseen ja yksityiseen sosiaalipalvelualaan liittyvät ...
  • SOL Palveluiden asiakaskehitystyö 

   Lehtola-Ruuska, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän työn tavoitteena oli jatkaa SOL Pesulapalveluiden vuonna 2007 tilaamaa selvitysraporttia, jonka tekijänä oli Xtrack Oy. Xtrack Oy:n tulosten perusteella sain kuvaa siitä, minkä tyyppiset henkilöt ostaisi-vat ...
  • Nuoren IT-suoja 

   Savijoki, Riitta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee nuorten nettiturvallisuutta ja ajankohtaista tietoutta siitä, miten Suomessa näkyy ja toimii nuorison nettimaailma. Työn teoriaosuudessa käytiin läpi Suomen tilannetta nuoren IT-suojan toteutumisen, ...
  • Kokemuksista kehittämiseen : Moniammatillinen työskentely ASLAK- ja TYK-kuntoutuksessa 

   Tervonen, Maarit; Riikilä, Tuovi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kokemuksia Kruunupuiston ASLAK- ja TYK-kuntoutuksen moniammatillisesta työskentelystä ja niiden pohjalta selvittää näihin kuntoutustuotteisiin liittyviä kehit-tämistarpeita. ...
  • Tällaisena kuin olen : Suomalaisten tyttöjen identiteettien muutokset tyttötyön haasteena 

   Tikkanen, Essi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni käsittelee nykyajan suomalaisia tyttöjä ja heidän asettamiaan haasteita tyttötyölle. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto on saatu haastattelemalla keväällä 2009 Lahden tyttöjen tila Helmen työntekijöitä, ...
  • Saimaa Summit -tapahtuman kehittämisehdotusten kartoitus tapahtuman kansainvälistämiseksi 

   Nikkonen, Päivi; Issakainen, Pia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme aiheena oli Savonlinnasalin toimeksiantona kehittämiskyselyn suunnittelu ja toteutus Saimaa Summit 2009 -tapahtumaan. Tavoitteenamme oli saada käyttökelpoisia työkaluja Savonlinnasalille tulevia foorumipäiviä ...