• Ekologinen Kasarmin kampus 

      Aalto, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tässä opinnäytetyössä pohditaan keinoja jolla Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) toimintoja voi-taisiin suunnata kohti kestävää kehitystä. Työ suoritettiin vuoden 2009 kesän ja syksyn aikana tehdyn kirjallisen materiaalin, ...