KoulutusalaHoitotyö

  • 0 – 18-vuotiaiden lihavuuden hoitomenetelmät. Kirjallisuuskatsaus 

   Eerola, Emmi; Juntunen, Enni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata 0 – 18-vuotiaiden lasten lihavuuden hoitomenetelmiä aikaisem-pien kansallisten ja kansanvälisten tutkimusten pohjalta. Tavoitteena oli koota tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöille, ...
  • Aggresiivisen asiakkaan kohtaaminen : Ohjeistuksen kehittäminen Mikkelin kotihoidon henkilöstölle 

   Haikonen, Eija; Pulkkinen, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen terveydenhuollossa ja laatia aiheesta tuotekehitysprosessina kirjallinen ohjeistus Mikkelin kotihoidon henkilökunnalle. Opinnäytetyö ...
  • Aggressiivinen psykoosipotilas ensihoidossa : Ohje virka-apupyynnön tekemiseen 

   Janhunen, Laura (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Psykoosi on vakava mielenterveydenhäiriö, jossa ihmisen todellisuudentaju on heikentynyt. Aistiharhat ja harhaluulot sekä niiden takia ympäristöstä luodut virhetulkinnat ovat psykoosipotilaalla yleisiä. Nämä lisäävät ...
  • AGGRESSIIVISEN ASIAKKAAN KOHTAAMINEN : Ohjeistuksen kehittäminen Mikkelin kotihoidon henkilöstölle 

   Haikonen, Eija; Pulkkinen, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen terveydenhuol-lossa ja laatia aiheesta tuotekehitysprosessina kirjallinen ohjeistus Mikkelin kotihoidon henkilökunnalle. Erilaisten uhka- ...
  • Aivoverenkiertohäiriön vaikutus naiseuteen 

   Miettinen, Tiina; Merasto, Outi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on saada tietoa aivoverenkiertohäiriön vaikutuksesta naiseuteen. Opinnäytetyön avulla pyritään selvittämään, vaikuttaako aivoverenkiertohäiriö naisen fyysiseen, sosiaaliseen tai psyykkiseen ...
  • Akuutin lääkehoidon opas valmistuville sairaanhoitajille 

   Korpela, Joel; Vihma, Teemu; Pitkänen, Petteri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa valmistuvan sairaanhoitajan osaamista akuuttilääkehoidossa ja tuottaa tämän pohjalta opas lisäämään valmiuksia työelämää varten. Oppaan tarkoituksena on tukea sairaanhoitajan ...
  • Akuuttihoitotyön hoito-ohjekansio päivystyksen sairaanhoitoon : Akuuttihoitotilanteiden toimintaohjeet Juvan terveysaseman päivystyksen sairaanhoitajille 

   Suutari, Jenni; Denic, Elma (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö on tilaustyö Juvan terveysaseman päivystyspoliklinikalta. Opinnäytetyö on toimin-nallinen kokonaisuus, jonka tavoitteena oli tuottaa Juvan terveysaseman päivystyksen sairaanhoitajille akuuttihoitotyön ...
  • Alkoholin riskikäytön tunnistaminen terveyskeskusten vastaanotoilla 

   Kiljunen, Sanna; Kyläsorri, Anna-Maija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen terveys-keskuksien vastaanoton sairaanhoitajat ja lääkärit tuntevat mini-intervention ja kuinka he hyödyntävät sitä asiakkaiden ...
  • Alle 1-vuotiaan lapsen ravitsemus : Kirjallisuuskatsaus 

   Liukkonen, Heidi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on keskittyä alle 1-vuotiaan ravitsemuksen viimeisimpiin ravitsemussuosituksiin. Lisäksi opinnäytetyössä käsitellään ravitsemusneuvontaa lastenneuvoloissa. Äidinmaito ...
  • Alle yksivuotiaan ravitsemus : Opaslehtinen vanhemmille 

   Wilska, Hanna; Heikkinen, Elina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää tämänhetkiset alle yksivuotiaiden ravitsemussuositukset ja niiden pohjalta kehittää vanhemmille opas Mikkelin neuvoloihin ravitsemusneuvonnan tueksi. Äitiys- ja lastenneuvoloiden ...
  • Alueellinen psykoosiprosessi : Psykoosin varhainen tunnistaminen ja ensipsykoosipotilaan hoito 

   Laamanen, Harri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Mahdollisimman varhain aloitetulla hoidolla voidaan parantaa psykoosista toipumisen ennustetta ja mahdollisesti ennaltaehkäistä psykoosiin sairastuminen. Tämän vuoksi tiedon lisääminen psykoosisai-rauksien luonteesta ja ...
  • Ambulanssin tekninen tarkistuslista 

   Tuominen, Juhani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ambulanssin päivittäisten huoltotoimenpiteiden tarkistuslista, eli ns. tekninen tarkistuslista, Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella toimiviin Etelä-Savon pelastuslaitoksen ...
  • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluterveydenhuoltoon 

   Kähärä, Noora; Pajari, Juha (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyömme käsittelee opiskeluterveydenhuoltoa. Selvittelemme työssämme opiskelijoiden tyytyväisyyttä opiskeluterveydenhuoltoon. Työssämme käsittelemme myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, YTHS:n toimintaa. Tähän ...
  • Ammattitaitovaatimukset puhelimessa tapahtuvaan hoidontarpeen arviointiin 

   Hilama, Pirjo; Lattunen, Kirsimarja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata puhelimessa tehtävän hoidontarpeen arvioinnin ammattitaitovaatimuksia. Kyselytutkimuksen avulla kartoitimme, mitä tekijöitä hoitotyön ammattilaiset kokevat tärkeäksi tehdessään ...
  • Asentohoitoa asentohoitotyynyillä 

   Lehmonen, Terhi; Kilpinen, Saija; Laine, Marjut (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Asentohoito on tärkeä osa sairaanhoitajan perustyötä. Hoitotyötä tehdessä henkilökunnalla tulee olla riittävästi tietoa ja taitoa asentohoidosta ja sen toteuttamisesta. Teimme opinnäytetyönämme DVD:n siitä, miten ...
  • Aseptiikka ensihoidossa Etelä-Savon pelastuslaitoksella 

   Salminen, Maria; Heiskanen, Rita (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyömme on kuvaileva määrällinen tutkimus, jonka tarkoitus on kuvata ensihoitajien aseptisia toimintatapoja ja niiden toteutumista Etelä-Savon pelastuslaitoksen Mikkelin toimipisteessä. Tutkimustu-loksia voidaan ...
  • Asiakaspalautelomakkeen tekeminen Pertunmaan kotiutusosastolle 

   Haara, Eero (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä asiakaspalautelomake Pertunmaalla sijaitsevalle Rinnehovin kotiutusosastolle. Lomakkeen laatiminen ja palautteen kerääminen hoidosta ja sen toteutumisesta on tullut ajankohtaiseksi ...
  • Asiakastyytyväisyys - palautelomakeen kehittäminen Leppävirran terveysaseman vuodeosastoilla 

   Karhu, Kirsi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Toimivan asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen on osa laadunhallintaa, jossa asiakas saa mahdollisuuden osallistua palvelujen laadun arviointiin. Terveydenhuollon laadunhallinnan suosituksen mukaan asiakkaalle tulee ...
  • Asiakastyytyväisyys psykiatrisessa avohoidossa : Kyselylomakkeen laadinta 

   Rahikainen, Elina; Laine, Jenni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Etelä-Savon sairaanhoitopiirin psykiatrisen avohoidon psykiatrian, psykogeriatrian ja psykoosipoliklinikoille sekä akuuttityöryhmälle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ...
  • Asiakastyytyväisyys Saimaan Kriisikeskusessa 

   Ahonen, Satu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Terveydenhuollossa asiakkaan huomioon ottaminen palveluja suunniteltaessa ja toimitettaessa on osa palvelun laatua. Onnistuneessa asiakassuhteessa vuorovaikutus ja kommunikointi toimivat kaksisuuntaisesti, jolloin asiakas tulee ...