KoulutusalaLuonnonvara- ja ympäristöala

  • AJOSILTAMATTOJEN KÄYTTÖ TURVEMAIDEN PUUNKORJUUSSA 

   Suorsa, Olli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Suomessa on ojitettuja turvemaita noin 5,5 miljoonaa hehtaaria laajojen ojitustoimien seurauksena. Ojitustoiminnasta suurin osa tapahtui mera-kaudella 1960- ja 1970-luvuilla. Tämän ansiosta puumäärä turvemailla on kasvanut ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely ja palveluiden kehittäminen 

   Tommola, Sami (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Asiakastyytyväisyyden mittaaminen kuuluu laatujohtamisen piiriin. Harvestialle ei ole sen toiminta-aikana tehty vastaavaa kyselyä, joten asiakastyytyväisyyden mittaaminen on ajankohtaista. Tutkimalla asiakastyytyväisyyttä ...
  • Asiakkaiden toiveet huomioiden kohti tulevaisuutta: Oy Silvadata Ab 

   Ritvanen, Saimi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Yrityksen on ajoittain hyvä mitata asiakkaidensa tyytyväisyyttä tuotteisiin ja palveluihin. Näin yritys pysyy ajan tasal-la siitä, mitä sen tulisi asiakkailleen tarjota. Tämä opinnäytetyö on asiakastyytyväisyystutkimus, ...
  • Biosuodinmateriaalien soveltuvuus metsäojitusalueiden valumavesien käsittelyssä 

   Hiltunen, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Metsätalouden hyviin toimintatapoihin kuuluu mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Metsiä tulee hoitaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Yhteiskunta asettaa lakien muodossa ...
  • Comparison of strategies, methods and content in forestry education : An international comparative study 

   Ahlroth, Markus (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Metsätalous on kansainvälisesti monimuotoinen ala, joka on ympäri maailman sopeutunut pai-kallisiin ainutlaatuisiin toimintaympäristöihin. Ekosysteemiin liittyvien eroavuuksien lisäksi met-sätalouden on kohdattava paikallisen ...
  • Energiahakkeen toimituksen kustannusanalyysi ja varastoinnin vaikutus kosteuteen 

   Tarkiainen, Samuel (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Harvestia Oy on toimittanut vuodesta 2009 lähtien energiahaketta eri energialaitoksille ympäri Suomea. Energian-hakkeen toimitus Harvestian toiminnassa on kasvavaa liiketoimintaa, sen kannattavuutta, kustannusrakennetta ...
  • Energiapuun varastoinnin kulmakivet : Puun kuivumiselle suotuisimmat olosuhteet 

   Nieminen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyönaiheena oli tutkia energiapuupaalien kuivumis ta ja varastointia. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Fixteri Oy, joka on pienläpimittaisen puun korjuuteknologio ihin ja kokonaisvaltaisen toimitusketjun ...
  • Energiapuun varastointi : Energiapuun varastointiohje 

   Hämäläinen, Herkko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi Suomi on sitoutunut EU:n yhteisiin tavoitteisiin lisätä biopolttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Suomella on suuret metsävarat, joista riittää puuta niin teollisuudelle, kuin ...
  • Eukalyptuspuiden kehämittaus kourakasoista : Stora Enso Guangxi, Kiina 

   Orsjoki, Eetu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Stora Enso Guangxi (SEGX) on muodostunut tarve kehittää kiintotilavuuden määritysmenetelmä, jota voidaan käyttää palstalla olevien puutavaran kourakasojen mittauksessa. Tutkimuksessa kehitettiin pienille eukalyptuspuun ...
  • Fleet management ohjelmistot – Ponsse, Komatsu ja John Deere 

   Kivilinna-Korhola, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla Ponssen, Komatsun ja John Deeren fleet management -ohjelmistoja. Ohjelmistojen ominaisuuksiin tutustuttiin perehtymällä niiden käyttöohjeisiin ja esitemateriaaliin sekä ...
  • FORTECTA-SUOJAMATON KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET METSÄALALLA 

   Vainio, Miia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kunnossa oleva metsätiestö on yksi puunhankinnan toimintaedellytys. Metsäteiden kunto on kuitenkin toisinaan heikolla tasolla, etenkin kelirikkoaikana. Tämä aiheuttaa suuria kustannuksia metsäyrityksille, koska puun on ...
  • The Global Challenges of Harvesting and how the CTL method can respond to them 

   Lahtinen, Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   The harvesting is examined globally and the factors that could increase the popularity of Cut to length method are listed. Also the benefits of CTL method and its suitability to different parts of the world are introduced. ...
  • Hakkuukoneen ja tukkimittarin mittaerot 

   Minkkinen, Aleksi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on hakkuukonemittauksen ja tehdasmittauksen väliset mittaerot mäntytukkien tilavuudessa. Työssä käsitellään myös yleisesti puutavaranmittausta, hakkuukonemittausta sekä tehdasmittausta. Opinnäytetyö ...
  • HALLITTU METSÄOMAISUUDEN SUKUPOLVENVAIHDOS 

   Liimatainen, Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Metsä on usein pitkään suvussa kulkenutta omaisuutta. Useimmiten metsänomistajaksi tullaan perimällä tai hankkimalla metsätila oman suvun piiristä. Metsänomistajakunnan ikääntyessä sukupolvenvaihdosten määrä kasvaa Suomessa. ...
  • Hyvä renki, huono isäntä : Tuli Suomen metsissä 

   Nikkari, Sami (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tulella on ollut suuri merkitys Suomen metsissä. Ennen koneellistumista metsät uudistettiin pääsääntöi-sesti kulottamalla ja vielä 1900 – luvun alussa maata kaskettiin viljelykäyttöön. Pohjoisen havumetsän luonnollisessa ...
  • Ihanan kamalat taajamametsähakkuut : Kouvolan kaupungin asukkaiden mielipiteitä taajamametsien hakkuista 

   Marttinen, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kouvolan kaupungin metsätalousyksikölle asukkaiden mielipiteitä taajamametsissä tehdyistä hakkuista. Tutkimuksessa oli mukana kolme asuinaluetta, joiden taajamametsät on käsitelty ...
  • Jatkuva kasvatus 

   Utriainen, Mirkka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Nykyään vallalla olevat metsänhoitomenetelmät avohakkuineen eivät miellytä kaikkia metsänomistajia, siksi halusin-kin tässä työssä esitellä jatkuvaa kasvatusta yhtenä metsänhoidon vaihtoehtona. Jatkuvassa kasvatuksessa ...
  • Jatkuva kasvatus : Metsälaki muutoksessa 

   Savolainen, Hannu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Metsänkasvatus mukautuu samassa suhteessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vanhat perinteet pitävät toistaiseksi paikkansa nykymetsätaloudessa, mutta tulevaisuus asettaa uusia haasteita myös metsänkasvatukseen. Metsiltä ...
  • Joukkokäsittelykoulutusrata 

   Hiltunen, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Joukkokäsittely eli nippukarsinta on kehitetty puunkorjuun tehostuskeinoksi. Joukkokäsittelyn historia alkaa jo 1980-luvulta. Joukkokäsittelyllä tarkoitetaan korjattavien puiden käsittelyä yhtä aikaa hakkuukoneen ...
  • Kesän 2010 myrskytuhojen jälkihoito Virtain alueella 

   Voimala, Timo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän työn aiheena on kesän 2010 myrskytuhojen jälkihoito Virtain alueella. Kesällä 2010 Suomessa tavattiin useita voimakkaita myrskyjä, jotka aiheuttivat tuhoa maamme metsiin. Tässä opinnäytetyössä selvitetään kuinka ...