KoulutusalaMatkailu

  • Advertising of boutique hotel on the Internet 

   Antropov, Artem (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   The research was conducted for Lossiranta Lodge, the Finnish boutique hotel located in Savonlinna, which is interested in expansion of the current promotion system via advertising on the Internet. The idea of the present ...
  • Anttolanhovin sähköisen markkinoinnin kehittäminen Vkontaktessa 

   Airaksinen, Sanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kehittää matkailuyritys Anttolanhovin sähköistä markkinointia sosiaali-sessa mediassa. Työni keskittyi venäläisiin asiakkaisiin, joten valitsin tarkastelukohteekseni Venäjän suu-rimman ...
  • Asiakaspalvelu ja suositteleva myyntityö ABC-liikennemyymälässä 

   Anttonen, Merja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyöni tarkoituksena on kartoittaa erään Etelä-Karjalan osuuskaupan alueella sijaitsevan ABC-liikennemyymälän asiakaspalvelun ja suosittelevan myyntityön tilaa henkilökunnan näkökulmasta. Tutkimus on ...
  • Asiakaspalvelu maahanmuuttajien silmin Savonlinnassa 

   Martikainen, Heidi; Haarala, Lilla-Maria; Lammi, Suvi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyömme tavoitteena on selvittää maahanmuuttajien näkemyksiä asiakaspalvelusta Savonlinnassa. Tätä aihetta tutkimme perehtymällä aluksi haastateltavien Suomeen saapumiseen ja heidän kokemuksiinsa suomalaisesta ...
  • Asiakaspalvelun laatu Taavetin Lomakeskuksessa 

   Nokkala, Annemari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Taavetin Lomakeskuksen asiakkaiden tyytyväisyys yrityksen asiakaspalveluun. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena lomakekyselynä, joka suunnattiin asiakkaille. Lisäksi johtoa ...
  • Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus Ravintola Waahdossa 

   Loukkola, Saija; Nyrhinen, Netta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Savon Mafia Oy:lle. Savon Mafia Oy on ravintola- ja majoituspalveluita tarjoava yritys, jolla on toimipaikkoja Savonlinnassa ja Lapissa. Työn aiheena oli asiakastyytyväisyys ja ...
  • Asiakastyytyväisyys Punkaharjun Lomakeskuksessa 

   Suomalainen, Anu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa asiakkaiden tyytyväisyys Punkaharjun Lomakeskuksen palveluun ja palveluiden laatuun omistajanvaihdoksen ja sitä seuranneiden kehitystöiden jälkeen. Opinnäytetyön toimeksiantaja ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely leirintäalueelle Case: Vuohimäki Camping Savonlinna 

   Rautiainen, Nicolas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyys koskien Savonlinnassa sijaitsevaa Vuohimäen leirintäalu-etta. Työn toimeksiantaja on Vuohimäki Camping Savonlinna. Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa Vuohimäen asiakaskuntaa ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Cafe Sillanbaarille 

   Turtiainen, Eveliina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä Cafe Sillanbaarin tuotteisiin ja palveluun ja tutkimuskysymykseksi muotoutuikin: mikä on asiakkaiden tyytyväisyys Cafe Sillanbaarin palveluun ja tuotteisiin? ...
  • Asiakkaan profilointi matkailupalveluiden puhelinmyyntityössä 

   Laaksonen, Aura; Taralainen, Tuija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakkaan profilointi puhelinmyyntityössä. Työn toimeksiantaja on Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos. Tutkimuksessamme selvitimme videotallenteiden avulla, millä ...
  • Asiakkuuksien hallinta Hoitola Uusi Kuussa 

   Kautto, Essi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö keskittyy asiakkuudenhallintaan ja asiakkuuksien hoitoon pienen hoiva-alan yrityksen näkökulmasta. Opinnäytetyön tutkimuskysymys muodostui seuraavaksi: mitä on asi-akkuudenhallinta ja millä tavalla ...
  • Attracting Russian customers to a Finnish golf club 

   Borodkina, Alena (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Golf is a growing sport worldwide. That's why golf industry has been chosen for my research. The research was conducted for the golf club Kerigolf. Kerigolf is aimed at attracting Russian customers to the club. That's why ...
  • Au pairien kokemuksia kansainvälistymisestä 

   Nurminen, Heidi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Maailmamme on globalisaation myötä kansainvälistynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Osana tätä kehitystä on nuorten kasvava tarve parantaa kielitaitoaan ja saada kansainvälisiä kokemuksia. Au pairiksi lähteminen ...
  • Cosplay-tapahtumien kehittäminen yli 17-vuotiaiden harrastajien näkökulmasta 

   Reponen, Mari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda kehitysehdotuksia cosplay-tapahtumiin eli coneihin. Cosplay on roolipelaamisen tapainen harrastus, joka liittyy japanilaiseen kulttuuriin ja pop-kulttuuriin. Yli 17–vuotiaiden ...
  • Ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden toteutuminen pk-yrityksessä : Case: Café Alegria 

   Naarminen, Mirva (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tarkoituksena on selvittää, millä tavoin toimeksiantajayritys ilmentää toiminnassaan sosiaalista ja ekologista kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös tarkastella, kuinka yrityksen pieni koko mahdollisesti vaikuttaa ...
  • Eläkkeelle valmentava kurssi - tuotekehitys Imatran Kylpylälle 

   Ijäs, Pirjo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda eläkkeelle valmentava kurssi toimeksiantajalle Imatran Kylpylälle. Tutkimuskysymyksenä on ”Millainen on vetovoimainen eläkkeelle valmentava kurssi työ-elämästä eläkkeelle ...
  • EXPERIENCES : Creating honeymoon product draft for Best Western Spahotel Casino 

   Tkacheva, Izabella (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   The main purpose of this thesis is to create the parameters for the draft of a honeymoon product for Russian hotel guests visiting the Best Western Spahotel Casino, a 4Star hotel located in Savonlinna, Finland. The hotel ...
  • Facebook, Twitter & YouTube : A social media guide for the city of Ravensburg 

   Onishko, Anastasia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   The aim of this thesis is to guide the city of Ravensburg to create a Facebook, Twit-ter and YouTube account for themselves. The Tourist Information of Ravensburg gave me an assignment to find out what they can do on these ...
  • The formation of tour packages to Russia for Finns 

   Teplova, Alena (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tourism in Finland is sufficiently well developed. Finland has a good location which opens an easy access for European countries and Russia as well. Finnish tourists mostly travel to Estonia, Sweden and other countries in ...
  • Heinäveden matkailun vetovoimatekijät 

   Kanninen, Taina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni aiheena ovat Heinäveden matkailun vetovoimatekijät sekä Heinäveden matkailijat. Aihe sai alkunsa työharjoittelupaikassani Joensuun yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella, mis-sä pääsin ...