KoulutusalaRakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • 70-LUVUN ASUINKERROSTALON LVI-SANEERAUSVAIHTOEHTOJEN TUTKIMUS : As Oy Hyötyyn-Salpa 

   Maaranen, Veli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutkia As. Oy Hyötyyn- Salpa asuinkerrostalon LVI- saneerausvaihtoehtoja ja niistä muodostuvia kustannuksia. Tavoitteena oli selkeyttää asuinkerrostalon putkistosaneerausprojektin ...
  • Air pollution and air cleaning equipment in buildings 

   Evdokimova, Ekaterina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   The subject of this thesis work is air pollution and air cleaners in building. Clean air has big significance for human health because different pollutions can cause allergy and disease. The quality of indoor air affects ...
  • Ammattikeittiöiden energiansäästö 

   Kontinen, Tomi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tarkoituksena oli selvittää ammattikeittiöiden energiansäästöön liittyviä seikkoja. Pääpaino tutkimuksessa oli ilmanvaihdon antamat mahdollisuudet. Aihe on mielenkiintoinen siksi, että keittiöistä poistettavat ilmamäärät ...
  • Ammattikeittiön ilmanvaihtojärjestelmien elinkaarikustannukset 

   Korhonen, Jussi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tutkitaan ammattikeittiön ilmanvaihtojärjestelmien elinkaarikustannuksia. Työssä tutkittava kohde on Kuopion yliopistolliseen sairaalaan tulevan valmistuskeittiön osa. Opinnäytetyössä pyydettiin kohteeseen ...
  • Analyzis of exhaust air-source heat pump 

   Strautnikas, Jonas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   First there are heat losses calculations to find out needed amount of the energy for heating purposes. Then it is analized an exhaust air-source heat pump. Calculated annual electricity energy consumption and annual costs ...
  • AS OY NAHKURINKULMAN ILMANVAIHDON PERUSKORJAUS 

   Pohjola, Petri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää edullisin ja tarkoituksenmukaisin ilmanvaihdon lämmöntalteenotto-järjestelmä Kemissä sijaitsevaan Asunto Oy Nahkurinkulmaan. Tehtävä toteutettiin ottamalla vertailuun yhden ...
  • As Oy Nahkurinkulman vesi- ja viemärisaneeraus 

   Järlström, Janne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Vesi– ja viemärisaneerauksien tarve asuinrakennuksissa tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Saneerausvaihtoehtoja vesi– ja viemäriputkille on tarjolla monia toteutustapoja. Opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia Kemissä ...
  • As. Oy Mäntylä : 25v tilannekatsaus 

   Keinänen, Jorma-Juhani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena oli matalaenergiaprojektin tuloksena rakennetun pienkerrostalokompleksin lämmitysenergiantarpeen tarkistaminen, sekä ilmanvaihdon ilmamäärien saattaminen nykynormien edellyttämään tilaan. Samassa yhteydessä ...
  • Asentajakohtaiset kustannukset LV-asennustoiminnassa 

   Kauhanen, Sami (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tarkoituksena oli selvittää yhden LV-asentajan vaatimien työkalujen, työvaatteiden, suoja-varusteiden, sekä tarvittavien lupien ja maksujen kokonaiskustannukset LV-asennustoiminnassa. Vastaavaa selvitystä ei ole ...
  • Asuinkerrostalon E-lukuvertailu 

   Tiimonen, Tommi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin kaukolämmöllä lämmitettävän asuinkerrostalon E-lukuun ja os-toenergiaan vaikuttavia tekijöitä erilaisilla taloteknisillä ja rakenteellisilla ratkaisuilla. Opinnäytetyössä tutkittiin myös ...
  • Asuinkerrostalon LVI-palokatkot 

   Nieminen, Niklas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin asuinkerrostalon palokatkojen toteutustapoja. Tutkittavan aiheen lisäksi aihetta pohjustettiin tutkimalla yleisellä tasolla eri LVI-läpivientitapoja, palokatkoja ja niihin liittyvää ...
  • Asuinrakennuksen energiatehokkuus ja energiankulutukseen vaikuttaminen 

   Vaskelainen, Lasse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaukolämmöllä lämmitettävän pientalon energiatehokkuutta. Työssä vertailtiin rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavien rakenteiden ja LVI-järjestelmien vaikutusta E-lukuun, energialuokkaan ...
  • Asuinrakennusten lämmitysenergiankulutuksen vähentäminen 

   Luukka, Julius (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityössä tutkittiin asuinrakennusten lämmitysenergiankulutusta ja keinoja kulutuksen vähentämiseen. Pääpaino asetettiin energiansäästötoimenpiteisiin. Työssä kerättiin tietoa tavallisimpien toimenpiteiden teknisestä ...
  • Aurinkoenergian hyödyntäminen alueellisessa matalalämpöverkossa 

   Kimari, Anssi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn päätavoitteena oli tutkia aurinkoenergian hyödyntämistä lämmitysjärjestelmässä, jossa asuinalueen päälämmitysenergia tuotetaan keskitetysti maalämmöllä ja lämpö jaetaan matalalämpöverkostoa pitkin asunnoille. ...
  • Aurinkoenergian kannattavuus Kasarmin Kampuksella 

   Kakriainen, Timo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä tarkasteltiin eri aurinkoenergian hyödyntämismuotojen kannattavuutta Mikkelin Ammatti-korkeakoulun Kasarmin Kampuksella, koska tulevaisuudessa tulee energian hinta nousemaan ja sitä myöten rakennusten ...
  • Aurinkojäähdytysjärjestelmän toteutus 

   Niemi, Kerkko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen tavoite oli esittää suunnitelmat toimistorakennuksen aurinkojäähdytysjärjestelmän toteut- tamiseen. Työ tehtiin Savosolar-yrityksen toimeksiannosta. Mitoitukset suunnitelmiin toteutettiin IDA ICE- ja Get Solar- ...
  • AURINKOLÄMMITYSKONSEPTI : KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN SUUNNITTELUUN 60–70-LUKUJEN ASUINKERROSTALOIHIN 

   Nieminen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu aurinkoenergian käyttöä sen yleisimmässä käyttötarkoituksessa, käyttöveden lämmityksessä. Kohteeksi valikoitui 60-luvulla rakennettu kerrostalokiinteistö, joka koostuu kahdesta ...
  • Aurinkolämmön hyödyntäminen kerrostalojen käyttöveden lämmityksessä 

   Järvenpää, Jarkko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin aurinkolämmön kannattavuutta kerrostalojen käyttöveden lämmityksessä sekä perehdyttiin suuren keräinpinta-alan omaaviin aurinkolämpöjärjestelmiin. Työn tavoitteena oli mitoittaa ...
  • Aurinkolämmön hyödyntäminen LVI- järjestelmissä : Ohje aurinkolämpöjärjestelmän suunnitteluun 

   Lahikainen, Teemu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön tarkoituksena oli aurinkolämmön suunnitteluohjeen laatiminen. Suunnitteluohjeessa on selvitetty aurinko-lämpöjärjestelmän suunnitteluun tarvittavat tiedot sekä suunnittelussa käytettävä aurinkokeräinkentän ...
  • Calculating of energy consumption of the sports hall 

   Suslov, Stasnislav (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   The subject of this thesis is energy consumption for the sports hall which is represented by air-supported structure. Such constructions are not common and have some features. In the thesis there is a description of the ...