Uusimmat viitteet

 • Laserkeilausaineisto maanmittauslaitoksen maasto- ja rajatiedon tuotannossa 

  Försti, Iiro (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin laserkeilausaineiston hyödyntämistä maanmittauslaitoksen maasto- ja rajatiedon tuotannossa. Tämä opinnäytetyö antaa myös yleiskuvaa ilmalaserkeilauksesta ja maanmittauslaitoksen tavasta ...
 • Rakennusperintömiljöön digitaalinen tallentaminen : Liehtalanniemen museotila, Puumala 

  Nieminen, Kari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
  Mikkelin ammattikorkeakoulu hallinnoi vuosina 2008-2011 Viva3-menetelmäkehityshanketta, jossa kehitetään digitointiprosesseja. Hankkeen 3D-osiossa perehdytään siihen, millaisilla menetelmillä voitaisiin kerätä kolmiulotteista ...
 • Satelliittimittauksen käyttö rajaamistoimituksessa 

  Lautiainen, Lare (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli tutustua satelliittipaikannusjärjestelmiin (GLONASS, GPS ja Galileo) sekä kävin läpi rajaamistoimitusten maastotyövaiheet. Tarkoitus oli vertailla satelliittimittauksella ja ...
 • Savonlinnan runkoverkon homogeenisuus 

  Kyllönen, Tuomas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tässä opinnäytetyössä selvitän Savonlinnan kaupungin mahdollisuuksia siirtyä oman paikallisen koordinaatiston käytöstä kansalliseen EUREF-FIN-koordinaatistoon. Työni ensisijaisena tarkoituksena on koordinaatiston vaihtamista ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus Maanmittauspalvelu Puttonen Oy:lle 

  Vainio, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät Maanmittauspalvelu Puttonen Oy:n toiminnassa tuottavat asiakkaille tyytyväisyyttä sekä miten yritys suoriutuu asiakastyytyväisyyden tuottamisesta. Samalla pyrin myös ...
 • Asunto-osakeyhtiön pelastussuunnitelma 

  Lampinen, Esa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia pelastussuunnitelmat Isännöintitoimisto Kiinteistöpysäkin osoittamiin kohteisiin sekä perehtyä pelastuslainsäädäntöön. Tutkimusmenetelminä olen käyttänyt tiedon etsimistä ...
 • Selvitys satelliittimittauksen soveltuvuudesta raidegeometrian mittauksiin 

  Mikkonen, Janne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Oy VR-Rata Ab on rakennusyhtiö, joka tarjoaa radan rakentamis-, suunnittelu- ja kunnossapitopalveluita valtiolle, kunnille ja teollisuusyrityksille. Näiden palveluiden yhteydessä tarvitaan mittauksia raiteen geometrian ...
 • Massalaskennan ohjelmistot maanrakennusalalla : ohjelmiston valinta Pohjataito Oy:lle 

  Häkkinen, Janne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua massalaskentaan maanrakennusalalla, selvittää siihen käytettävät työtavat sekä ohjelmistot ja löytää näiden selvitysten pohjalta työn tilaajalle Pohjataito Oy:lle parhaiten ...
 • Kiinteistörekisterikartan rajaelementtien ominaisuustietojen laatu 

  Lahtinen, Merja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämä työ selvittää Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterikartan rajaelementtien, lähinnä rajamerkkien ominaisuustietojen laatua. Tutkimuksessa pääpaino on rajamerkin pistekeskivirheen, RSK-luvun, luotettavuuden ...
 • Mittamiehen ja esimiesten välinen vuorovaikutus sekä työhyvinvoinnin kehittäminen Vantaalla 

  Salokangas, Tommi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän työn tavoitteena on ollut selvittää, minkälaista on esimiesten ja mittamiesten välinen vuorovaikutus, sekä miten voidaan kehittää työtä mittamiesten työhyvinvoinnin parantamiseksi. Opinnäytetyössäni selvitän ...
 • Fotorealistisen virtuaalikaupunkimallinnuksen osatyöprosessikuvaus : Novapoint Virtual Map -ohjelmalla 

  Heiskanen, Juhani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Fotorealistinen virtuaalikaupunkimalli tarkoittaa valokuvateksturoitua taajama-alueesta tehtyä virtuaalimallia, jossa voidaan vapaasti liikkua itseohjaten. Tämän lopputyön tavoitteena oli selvittää virtuaalikaupunkimallinnuksen ...
 • Uusjaon maastotyöt maanmittaustoimistoissa 

  Jokinen, Essi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää uusjakotoimitusten maastotöiden työskentelytapoja maanmittaustoimistoissa. Lisäksi käsittelen yleisesti tilusjärjestelyjä ja uusjakoprosessia sekä niiden kehittämistarvetta. Uu ...
 • Kaavan pohjakartoitusprosessi ja sen kehittäminen Mikkelissä : Tikkalan alue 

  Kiiski, Annukka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Työssäni käyn läpi Mikkelin kaavan pohjakartan tekoprosessin ja siihen liittyvää laadunvarmistusta ja sen dokumentointia. Lisäksi erittelen Mikkelin kaupungin ja konsultin tekemät työvaiheet ja käsittelen kaavoitukseen ja ...
 • Vuokraviljelyn muutokset ja kehittäminen 

  Hämäläinen, Olli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli esittää kehitysajatuksia vuokraviljelylle sen nykyisessä toimintaympäristössä. Työni tarkoituksena oli myös selvittää merkittävimmät näkemykset, joita aktiivi- ja passiiviviljelijöillä ...
 • Maaoikeuksien oikeuskäytäntöjen vertailua rajankäytitapauksissa 

  siekkinen, keijo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tässä opinnäytetyössä on esitelty ja vertailtu 27:ää tilattuihin rajankäynteihin liittyvää maaoikeuksien tuomiota kiinteistönmuodostamislakiin, toisiinsa ja korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiin. Työ ei ollut toimeksianto, ...

Näytä lisää