Uusimmat viitteet

 • Metsäautoteiden rakentamisen taloudellinen kannattavuus 

  Salminen, Joel (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyky perustuu raaka-aineiden saatavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Tässä toiminnassa olennaisena osana on puunkorjuu ja kuljetus. Kustannustehokkuus puunkorjuussa nojaa paljolti työn ...
 • Metsäpaikan implementointi Ranskan metsänhoitostandardeihin 

  Manninen, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  MHG Systems:in luoma Metsäpaikka-palvelu julkaistiin syksyllä 2015. Se on online- ja mobiilipohjainen ohjelmisto metsäomaisuuden hallintaan. Tila- ja puustotiedot ovat ladattavissa palveluun Metsäkeskuksen Metsään.fi-portaalista ...
 • Ihanan kamalat taajamametsähakkuut : Kouvolan kaupungin asukkaiden mielipiteitä taajamametsien hakkuista 

  Marttinen, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kouvolan kaupungin metsätalousyksikölle asukkaiden mielipiteitä taajamametsissä tehdyistä hakkuista. Tutkimuksessa oli mukana kolme asuinaluetta, joiden taajamametsät on käsitelty ...
 • LISÄALUE - uusi asiakaslähtöinen myyntituote? 

  Ojala, Tapio (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tontin lisäalue muodostaa oman maankäytöllisen alueen metsätalousmaan sisällä. Sen arvo perustuu, toisin kuin yleensä metsätalousmaalla, erityiskäyttöön tai erityiskäyttömahdollisuuteen. Lisäalueen erityiskäyttöön ...
 • Parrun hakkuukertymän arviointi : Harvestia Oy 

  Venäläinen, Roni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tarkoituksena oli tehdä Harvestia Oy:n hankintaesimiehille työkalu helpottamaan parrukertymän arviointia harvennuksilta ja avohakkuilta. Tutkimusta varten leimikoita valittiin yhteensä 18 kappaletta. Leimikot kerättiin ...
 • Biosuodinmateriaalien soveltuvuus metsäojitusalueiden valumavesien käsittelyssä 

  Hiltunen, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Metsätalouden hyviin toimintatapoihin kuuluu mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Metsiä tulee hoitaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Yhteiskunta asettaa lakien muodossa ...
 • Metsänhoitoyhdistyksen palvelut ja jäsenmaksu 

  Kaipainen, Pauli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Metsänhoitoyhdistyslain muutos muutti metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden vapaaehtoiseksi 1.1.2015. Tästä eteenpäin metsänhoitoyhdistykset saavat itse päättää vuosittain jäsenmaksunsa ja siihen kuuluvat palvelut. Tästä syystä ...
 • Energiapuun varastoinnin kulmakivet : Puun kuivumiselle suotuisimmat olosuhteet 

  Nieminen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyönaiheena oli tutkia energiapuupaalien kuivumis ta ja varastointia. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Fixteri Oy, joka on pienläpimittaisen puun korjuuteknologio ihin ja kokonaisvaltaisen toimitusketjun ...
 • Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon markkinointiviestinnän kehittäminen 

  Leskinen, Susanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon markkinointiviestintää sen asiakkai-den näkökulmasta. Tutkittavat aihealueet olivat yhdistyksen tämän hetkisen markkinointiviestinnän tila, metsänomistajien ...
 • Marjasatojen tutkiminen ennallistamispoltetuilla alueilla 

  Rantala, Toni-Ville (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Talousmetsien hoitaminen ja jatkuva metsien hyötykäyttö on ollut metsätalouden kulmakivi jo useamman vuosisadan ajan. Ihmisten asenteiden, sukupolvenvaihdoksien, ikääntyvien metsänomistajien ja metsäammattilaisten päivitetyn ...
 • Myrskytuhojen lentokartoitus Kainuussa 

  Korhonen, Aleksi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Suomessa on riehunut vuosittain useita myrskyjä. Toiset myrskyistä ovat olleet metsätaloudellisesti tuhoisampia kuin toiset. On ennustettu, että tulevaisuudessa myrskyjä tulisi olemaan entistä enemmän. Paikallisia tuhoja ...
 • Luonnonmukaista metsänhoitoa - Metsänomistaja monimuotoisuuden ylläpitäjänä 

  Laitinen, Johannes (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Metsänomistajakunta on muutoksessa ja ihmisten kaupunkeihin muuton myötä yhä suurempi osa metsänomistajista asuu muualla kuin omistamallaan metsätilalla. Tämän myötä myös ihmisten arvot ja ajatukset metsien hoidon suhteen ...
 • Asiakkaiden toiveet huomioiden kohti tulevaisuutta: Oy Silvadata Ab 

  Ritvanen, Saimi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Yrityksen on ajoittain hyvä mitata asiakkaidensa tyytyväisyyttä tuotteisiin ja palveluihin. Näin yritys pysyy ajan tasal-la siitä, mitä sen tulisi asiakkailleen tarjota. Tämä opinnäytetyö on asiakastyytyväisyystutkimus, ...
 • Turvallista ja valoisaa - puustoisten liikenneviheralueiden hoito Jyväskylän sisääntuloväylillä 

  Tahvanainen, Robin (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tien varret metsittyvät jos niitä ei hoideta. Hoidolla parannetaan liikenneturvallisuutta mm. avartuneella maisemalla, jolloin tielle juoksevat eläimet havaitaan aikaisemmin. Hoidetut metsät luovat kaupunkikuvaan huolitellun ...
 • Ravinteet neulasanalyysimetsissä 

  Mikkolainen, Juha-Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Metsien ravinnetilan analysointi on yhtä merkittävä puuston laadun kannalta kuin muutkin metsänhoidon toimenpiteet. 1900-luvun lopulla suuremman kehityksen kohteena olleet neulasista tehtävät ravinneanalyysit ovat tällä ...

Näytä lisää