Uusimmat viitteet

 • Osaamiskartoitus esimiestyön kehittämisen tukena 

  Rantanen, Pia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on toteutunut tutkimuksellisena kehittämistyönä, mikkeliläisessä palveluasumisyksikössä. Opinnäytetyön tarkoitus on ollut tehdä osaamiskartoitus, joka kohdentuu esimiestyön osaamiseen. Osaamiskartoituksella ...
 • TIK TAK – TUHKIMON TAHTIIN : Laululeikkivihko 4–5-vuotiaiden lasten motorisen kehityksen tukena 

  Himanen, Marleena; Sarkola, Anniina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli musiikkiliikunta 4–5-vuotiaiden lasten motorisen kehityksen tukena. Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä kehitettiin Tik tak – Tuhkimon tahtiin -laululeikkivihko, joka toteutettiin ...
 • Aistihuone varhaiskasvatuksessa 

  Räsänen;Milla Salmela, Milla; Hukkanen, Johanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Toteutimme kehittämistyönä aistihuoneen Kalevankankaan päiväkotiin. Kehittämistyössämme halusimme tuoda esiin päiväkodissa sijaitsevan aistihuoneen, jonka käyttö mahdollistaa lasten aistien aktivoimisen ja harjoittamisen ...
 • Sadutuksen soveltaminen erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaamisessa 

  Lappalainen, Niina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöni aihe valikoitui oman kiinnostuksen pohjalta. Sadutusmenetelmä oli minulle uusi ja kiinnostava. Toisaalta taas olen työskennellyt usean vuoden ajan vammaistyössä, lähinnä kehitysvammaistenparissa, joten ...
 • Hoivamaatilatoimintaa mielenterveyskuntoutujille : Opas maatalousyrittäjille 

  Kähäri, Mari; Niemelä, Annukka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö on kehittämisopinnäytetyö, joka tehtiin Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopis-ton Ruralia-instituutin Hoivafarmi-hankkelle. Opinnäytetyössä käsitellään Green Care -ajatukseen perus-tuvaa maatilojen ...
 • Lasten pelot ja niiden käsittely päiväkodissa 

  Repo, Juuli; Ukkonen, Salla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli lasten pelot ja niiden käsittely päiväkodissa. Opinnäytetyö oli kehittämistyö, joka toteutettiin toiminnallisena teemaviikkona keväällä 2016 erään Mikkelin kaupungin alueen päiväkodin viisivuotiaiden ...
 • Lasten osallisuuden toteutuminen mikkeliläisen päiväkodin arjessa 

  Janhunen, Maria; Lempinen, Lilli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lasten osallisuuden toteutumista päiväkodin arjessa ja sen perustoiminnoissa. Tarkoituksena oli myös selvittää, kohtaavatko lasten ja aikuisten näkemykset osallisuuden ...
 • Maahanmuuttajien työllistyminen ja työyhteisön jäseneksi tuleminen 

  Viljakainen, Mari; Jousmäki, Susanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää maahanmuuttajatyöntekijöiden työnhakua ja työyhteisön jäseneksi tulemista. Yhteistyötahona opinnäytetyön tutkimuksessa toimi eräs vanhusten tehostettu palveluasumisyksikkö Mikkelissä. ...
 • Vanhempien kokemuksia saamastaan tuesta ADHD-oireisen lapsen kanssa 

  Kämppi, Noora; Turunen, Anna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö kohdentuu ADHD-oireisten lasten vanhemmille. Opinnäytetyömme tavoitteena on tuoda esille vanhempien kokemuksia saamastaan tuesta, ja saada vanhempien ääni kuuluviin. Haastatteluilla tarkoituksena oli kartoittaa ...
 • Vuorohoidossa olevien lasten perheiden arki 

  Runko, Sari; Partanen, Essi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten vuorohoidossa olevien lasten perheet kokevat arkensa. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, mitkä asiat vaikuttavat arjen sujuvuuteen ja mitkä asiat tuovat perheelle voimavaroja ...
 • Isien ja lasten yhteinen aika ja vuorovaikutus : Isien kokemuksia ja näkemyksiä 

  Parkkinen, Kati; Hamari, Ida (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia isän ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja yhdessäoloa. Työn tavoitteena oli selvittää, miten isät mieltävät vuorovaikutuksen lastensa kanssa, millaista on isän ja lapsen yhdessä ...
 • Ikääntyminen ja mielenterveys -kurssilaisten näkemyksiä kurssin kehittämiseksi 

  Saksinen, Salla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada kuntoutujien näkökulmia Mielenterveyden keskusliiton Ikääntyminen ja mielenterveys -sopeutumisvalmennuskurssista. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat tutkimukseen osallistuvien ...
 • Lasten väliset rooli- ja valtasuhteet päivähoidon leikkitilanteissa 

  Mäkelä, Annina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö sisältää tutkimuksen päiväkotilasten välisistä vuorovaikutussuhteista. Tutkimustulokset on koottu havainnoimalla 3–6-vuotiaiden lasten vapaita leikkitilanteita Länsi-Suomessa sijaitsevassa päivä-kodissa. ...
 • "Selvästi hyvä äiti" : Kokemuksia vanhempien haitallisen päihteiden käytön vaikutuksista omaan äitiyteen 

  Laurikainen, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Noin joka kymmenes suomalainen on elänyt perheessä, jossa alkoholin käyttö on ollut lapselle haitallista. Varsinkin naisten alkoholin käyttö on Suomessa lisääntynyt, mikä lisää riskiä lasten kasvuolojen vaarantumiselle. ...
 • Liikuntapäiväkoti : lapsen kasvun ja kehityksen tukena 

  Päivinen, Piia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi yksityinen liikuntapäiväkoti Etelä-Suomesta. Työn ensisijainen tarkoitus oli selvittää, miksi vanhemmat ovat hakeneet lapselle hoitopaikkaa liikuntapäiväkodista. Van-hemmilta haluttiin ...

Näytä lisää