Viitteet 1343-1362 / 8470

  • Gadoliniumpohjaisten varjoaineiden käyttö on turvallista, mutta ei riskitöntä 

   Schroderus-Salo, Tanja; Mursu, Janne; Sternberger, Eerik; Pöyhönen, Erkki; Johansson, Pekka (Suomen Röntgenhoitajaliitto, 2019)
  • Galaktiset Saatananpalvaajat, eli kuinka tehtiin tuplalevy : Seurantadokumenttielokuvan jälkituotannon ongelmat 

   Pohjola, Mikko (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni produktio-osa, ”Tuomas Henrikin Jeesuksen Kristuksen Bändi – Galaktiset saatananpalvaajat, eli kuinka tehtiin tuplalevy”, on seurantadoku-menttielokuva, jonka kuvaukset saivat alkunsa vuoden 2009 ...
  • Game And Learn : The new approach to studying 

   Nomani, Shibli (2019)
   This thesis is aimed to explain the benefits of studying by playing games along with a demonstration of a working application. The thesis describes method of the study with games while discussing the pros and cons as a ...
  • Game and Level design 

   Kalinin, Nikolai; Rundelin, Aleksi (2019)
   This thesis was written in cooperation with the game development company called Super God ltd. Super God ltd. develops video games for mobile and PC platforms and was looking for students to design a possible future game ...
  • Game Spring Oulu -seminaarin kehittäminen 

   Suorsa, Jenna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Sain idean tutkielmaani työskennellessäni useammassa Game Spring Oulu -seminaarissa. Työn lähtökohtina ovat ongelmakohdat, joita havaitsin tapahtumassa ja joita pitäisi mielestäni kehittää. Työn tavoitteena on kehittää ...
  • GameMaker: Studion käyttö proseduraalisesti generoidussa 2D-videopelissä 

   Sartorisio, Karl (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   GameMaker: Studion käyttö proseduraalisesti generoidussa, lähitaistelupainotteisessa 2D-videopelin kehityksessä indie-peliyrityksessä.
  • GAS-koulutuksen arviointia : Kehittämisehdotuksia 

   Mähönen, Tuuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä realistisella evaluaatiolla tehty työelämän kehittämiseen liittyvä arviointi toteutettiin Oulun seudun ammatti- korkeakoulussa 2011. Arviointi kohdentui Goal Attainment Scaling (GAS) menetelmäkoulutuksen toteuttamiseen. ...
  • GASEK CHP-VOIMALAITOS -HANKKEEN ESISELVITYS 

   Laatikainen, Kimmo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö toteutettiin osana GASEK Oy:n myynnin asiakasprojektia, jossa kartoitettiin hakeyrittäjän mahdollisuutta toimia energian pientuottajana. GASEKin voimalaitosratkaisut hyödyntävät puuhaketta kaasutusprosessissaan ...
  • GAS–menetelmän käyttöönoton kokeilu ASLAK-kuntoutuksessa 

   Kirkonpelto, Anne; Pitzén, Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kansaneläkelaitos eli Kela on yksi keskeisimmistä kuntoutuksen järjestäjistä ja rahoittajista Suomessa. Kela valvoo tuottamansa kuntoutuksen laatua käytössään olevin standardein, joiden uudistamisen yhteydessä käynnistettiin ...
  • Gateway for Bluetooth Communication in Android 

   Noor, Ashrafuz (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis provides detailed overview of the Gateway software which acts as an intermediary between Ceruus’ manufactured IoT devices called Catchers and the Ceruus’ cloud system named IoLiving. The idea of the Gateway ...
  • Geenien ekspressiotasojen mittausmenetelmät 

   Lehtimäki, Tapio (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön alkuperäisenä tarkoituksena oli ottaa käyttöön ja testata lähetti-RNA-tasojen mittauksiin soveltuva Transcript Analysis with the aid of Affinity Capture (TRAC) -menetelmä Oulun yliopiston bioprosessitekniikan ...
  • Geneettisesti muunnellun bakteerin tunnistaminen : Itseopiskelumateriaalin tuottaminen kvantitatiivisesta polymeraasiketjureaktiosta sekä harjoitustyön suunnittelu ja testaus 

   Tyni, Mirka; Yrjänheikki, Marjo (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyömme aiheena oli valmistaa Oulun seudun ammattikorkeakoulun bioanalytiikan koulutusohjelman vaihtoehtoisille opintojaksoille itseopiskelumateriaalia reaaliaikaisesta polymeraasiketjureaktiosta, suunnitella ja ...
  • Generaattorin jatkuvatoiminen kunnonvalvonta 

   Lehtola, Sami (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tavoitteena oli selvittää generaattorin jatkuvatoimisen kunnonvalvontajärjestelmän ominaisuuksia, hyötyjä ja käyttöönottoa. Työ tehtiin Fortumin Turbine and Generator Solutions -yksikölle. Työ on rakenteeltaan ...
  • General Machine Learning Practices Using Python 

   Khadka, Nibesh (2019)
   Machine Learning (ML), is a process of teaching an algorithm to learn. Algorithms try to find patterns from data to generalise a rule or relation to predict future unseen instances. Some of the popular results of machine ...
  • Generator Tool for Operator Test Case 

   Huttula, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   The subscriber of the thesis is MediaTek Wireless Finland Ltd, and the objective was to develop a tool which helps the developer in his / her everyday development. The goal was to develop a tool which can read and detect ...
  • Genesys 10S UV-VIS-spektrofotometrin käyttöohjeen laadinta 

   Pelkonen, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Aihe opinnäytetyöhön saatiin Oulun ammattikorkeakoulusta bioanalytiikan tutkinto-ohjelmasta. Sinne oli hankittu uusi spektrofotometri, jolle ei ollut suomenkielistä käyttöohjetta. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää ja ...
  • Genre vailla kotia : Tuottajan katsaus tanssielokuvan erityispiirteisiin 

   Pihlaja, Maija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä tutkimuksessa olen ottanut selvää tanssielokuvasta genrenä, sen tuotan- nollisista erityispiirteistä ja haasteista, joita ammattimaiset tanssielokuvantekijät joutuvat kohtaamaan. Perehdyn tutkimuksessani niihin ...
  • Geoteknisen kantavuuden määrittäminen avoimissa maalajeissa 

   Alanko, Pasi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Eurokoodin mukainen maaperän geoteknisen kantavuuden määrittäminen on haastava ja laaja kokonaisuus. Useinkaan sitä ei huomioida riittävästi ja painuma jätetään kokonaan mitoittamatta. Tämä johtaa siihen, että rakennuksille ...
  • Gerontologinen osaaminen hoitotyössä kirurgisilla vuodeosastoilla 

   Lukka, Anni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Väestön ikääntymisen myötä kirurgisten osastojen potilasaines on yhä iäkkäämpää ja gerontologisen osaamisen tarve kasvaa. Vaikka kiinnostus gerontologista osaamista kohtaan on kasvanut opiskelijoiden ja ammattilaisten ...
  • Gerontologisen hoitotyön osaamisella ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisellä laatua ikäihmisten hoitoon 

   Saarnio, Reetta; Tuomikoski, Annukka (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Ihmisten eliniän pidentymisen ja väestön laajamittaisen ikääntymisen takia gerontologisen hoitotyön osaaminen koskee tämän päivän yhteiskunnassa suurta osaa hoitotyön ammattihenkilöistä toimintaympäristöstä riippumatta. ...