Viitteet 6580-6599 / 8460

  • Taajuusmittausmenetelmä resonaattoreiden tarkistukseen 

   Teirikko, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Resonaattorin valmistustarkkuusvaatimukset ovat lisääntyneet automatisoituun viritykseen siirtymisen myötä. Perinteinen mekaanisiin mittoihin perustuva spesifikaatio ei enää riitä, koska virityselementin vaihtoa ei tueta ...
  • Taajuusmuuttajan elvytys 

   Putaala, Lauri (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli taajuusmuuttajan elvytys. Opinnäytetyö on tehty Efora Oy:n Oulun toimipisteen arkittamoon. Työn tavoitteena oli tutkia taajuusmuuttajan elvytystä ja tehdä taajuusmuuttajan elvytysohje. Työ ...
  • Taajuusmuuttajien käyttöönotto ja parametrointi 

   Lumijärvi, Juha (2019)
   Työ on tehty Oulun ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Oulun ammattikorkeakoulu päivitti Pilot-opetuslaitteistoonsa kolme Siemensin Sinamics G120C -pienjännitetaajuusmuuttajaa. Taajuusmuuttajat ohjaavat kahta pumppua ja ...
  • Taajuusmuuttajien uusinta 

   Ruismäki, Iiro (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli SMA Mineral Oy, joka on perinteisellä teolli-suustoimialalla toimiva nykyaikainen yritys, jolla on 23 toimipaikkaa viidessä eri maassa. Varsinainen opinnäytetyö tehtiin SMA Mineral Oy ...
  • Taakkamittari 

   Karnaranta, Toni (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön lähtökohtana toimi Polarmit Oy:n opinnäytetyönä teettämä prototyyppi mittauspääkeskuksissa käytettävän virtamuuntajan kuormitusta mittaavasta taakkamittarista. Tehtävänä oli selvittää, voidaanko valmistaa ...
  • Taaperoimettäjien kokemuksia suun terveydenhoidon ohjauksesta 

   Päkkilä, Pirjo (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvata taaperoimettäjien kokemuksia suun terveydenhoidon ohjauksesta. Tavoitteena on kuvata, miten suun terveydenhoidon ammattilaiset ovat ohjanneet taaperoimettäjiä lapsen imettämiseen ja ...
  • Tablet-tietokoneen ohjelmistojen hyödyntäminen näkövammaisten kommunikaation tukena 

   Lakkapää, Jemina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä selvitystyö Samsungin ja iPadin tablettien ohjelmistoista. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia ohjelmistoja Samsungin ja iPadin tableteissa on jo valmiina olemassa sekä minkälaisia ...
  • TABLETTIEN JA KAPSELEIDEN KÄYTTÖKUNTOON SAATTAMINEN TURVALLISESTI JA ASEPTISESTI : Opetusvideo lääkkeiden murskaamisesta, liettämisestä ja puolittamisesta 

   Mäntyjärvi, Jaana; Salo, Jenni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Lääkehoito on tärkeä osa hoitotyötä, mutta sen toteuttamiseen liittyy lukuisia riskejä ja haasteita. Hoitajan on tiedostettava riskit ja hallittava oikeat tavat murskata, puolittaa ja liettää lääke, potilasturvallisuus ...
  • Tahdistinpotilaiden kokemuksia saamastaan ohjauksesta kardiologian osastolla 

   Väisänen, Mari; Halonen, Hanne (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Halonen, Hanne ja Väisänen, Mari. Tahdistinpotilaiden kokemuksia saamastaan ohjauksesta kardiologian osastolla. Oulu 2011. Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö. Hoitotyön koulutusohjelma, ...
  • Taide skandinaavisessa sisustuksessa 

   Hyvönen, Hanna-Mari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkielmani käsittelee kuvataiteen asemaa skandinaavisessa sisustuksessa. Millainen taide sopii skandinaaviseen kotiin ja millaista taidetta skandinaaviseen kotiin hankitaan? Opinnäytetyöni tuotanto-osuus koostui akvarelleilla ...
  • Taide Tuikkimaan -vertaisryhmä : Vanhemman ja lapsen sekä perheen sisäisen vuorovaikutuksen tukeminen yhden vanhemman perheiden taidetoiminnallisessa vertaisryhmässä 

   Herajärvi, Jenni; Jäntti, Jenni; Piippo, Niina (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Tekijät: Jenni Herajärvi, Jenni Jäntti ja Niina Piippo Opinnäytetyön nimi: Taide Tuikkimaan – Vanhemman ja lapsen sekä ...
  • Taide- ja kulttuuritoiminta maahanmuuttajien kotoutumisprosessissa Pohjois-Pohjanmaalla 

   Litewka-Anttolainen, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään millaista kotoutumista ja kotouttamisprosessia tukevaa taide- ja kulttuuritoimintaa järjestetään Pohjois-Pohjanmaalla. Tarkoituksena on selvittää, miten kulttuuripalvelut ja järjestetty ...
  • Taidekasvatuksellista ryhmätoimintaa maahanmuuttajataustaisille lapsille 

   Sormunen, Anna; Vikki, Leena (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ Toteutimme toiminnallisessa opinnäytetyössämme taidekasvatuksellista ryhmätoimintaa maahanmuuttajataustaisille lapsille. Maahanmuuttajataustaiset lapset saattavat tarvita tukea identiteettinsä rakentamisessa, ...
  • Taidekasvatusta alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmässä 

   Leivo, Maria; Juliander, Sarianna; Kylli-Oikarainen, Mari (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Toteutimme toiminnallisen opinnäytetyömme järjestämällä taidekasvatustoimintaa oululaisessa päiväkodissa alle kolmevuotiaiden lapsiryhmässä. Lähestyimme alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatusta taidekasvatuksen näkökulmasta, ...
  • Taidelähtöiset menetelmät alakouluikäisten lasten hyvinvoinnin tukemisessa : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Myllykoski, Satu; Niemelä, Eija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   2000-luvulta lähtien taidelähtöisten menetelmien käyttäminen hyvinvointialoilla on lisääntynyt. Taidelähtöiset menetelmät sisältävät kaiken kulttuuri- ja taidepohjaiset toiminnot, joiden avulla pyritään lisäämään yksilön ...
  • Taidemusiikin äänilevyjen hyllyjärjestyksen uudistaminen : case Raahen kaupunginkirjasto 

   Haapasaari, Eija (2019)
   Kirjastojen asiakkaat ovat kiinnostuneita musiikkiin liittyvistä yksittäisistä tiedoista ja laajemmista aihekokonaisuuksista. Bibliografisen valvonnan eli luetteloinnin ja sisällönkuvailun avulla laadittuja aineistotietokantoja ...
  • Taidetta sädehoidon odotustilaan 

   Vallinmäki, Mirva; Kuure, Marja; Holmström, Anneli; Jussila, Aino-Liisa (Suomen syöpäsairaanhoitajat, 2017)
  • Taimistojen vieraskasvien leviämisriski Pohjois-Suomessa 

   Hanni-Niemikorpi, Annukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vieraslajien leviäminen kiihtyy johtuen globalisaatiosta ja ilmastonmuutoksesta. Suomessa taimistoilla esiintyy useita haitallisiksi ja tarkkailtaviksi luokiteltuja vieraskasvilajeja, jotka voivat aiheuttaa erilaisia ...
  • Taimityypin vaikutus mansikan sadontuottoon ja viljelijän talouteen 

   Mäkelä, Laura (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) mansikan taimityyppejä ja alkuperiä vertailevan viljelykokeen tuloksista sadontuoton ja viljelyn talouden kannalta optimaalisimmat ...
  • Taipuneiden alumiinikatodien vaikutus sinkin kasvuolosuhteisiin elektrolyysissä 

   Tamminen, Sini (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tavoitteena oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia taipuneilla alumiinikatodeilla on sinkin kasvuolosuhteisiin elektrolyysissä. Taipuneiden katodien oletettiin vaikuttavan energian kulutukseen, virtahyötysuhteeseen ...