• 1970-LUVUN PIENTALOJEN RAKENTEET JA VESIVAHINGOT 

   Soukka, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena olivat 1970-luvun pientalojen maanvaraiset rakenteet ja lämpö- ja käyttövesiputkistot. Tavoitteena oli tutkia lämpö- ja käyttövesiputkistojen vuotovahinkoja sekä maanvaraisiin rakenteisiin kertyvän ...
  • 1970-LUVUN PIENTALON KORJAUSKONSEPTIT 

   Parviainen, Hanna-Marleena (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on esittää, miten korjauskonseptiajattelua voidaan soveltaa energiatehokkuutta parantavassa korjausrakentamisessa. Työssä käsitellään esimerkkikohteina vuonna 1980 valmistuneen rivitalon ja vuonna ...
  • 1970-luvun pientalon korjaustarpeet ja energiakorjausmahdollisuudet 

   Timonen, Erkki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä arvioitiin 1970-luvulla rakennetun pientalon korjaustarvetta sekä esitettiin korjausehdotukset korjausta vaativille rakenneosille. Lisäksi opinnäytetyössä tarkasteltiin mahdollisuuksia parantaa kohteen ...
  • 1970-luvun pientalon kuntoarvio ja korjausmalli 

   Pöllänen, Jouni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin kuntoarvio 1970-luvulla rakennettuun taloon, tarkasteltiin talossa esiintyvien, rakennusajalleen ominaisten, ns. riskirakenteiden kuntoa sekä suunniteltiin kunnossapito- ja korjaustoimenpiteitä. ...
  • 1980-luvun rivitalon kosteustekninen tarkastelu 

   Roininen, Tapio (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin 1980-luvulla rakennetun rivitalon peruskorjaukseen ja siihen johtaneisiin syihin kosteudenkestävyyden näkökulmasta. Työssä tarkasteltiin myös pientalojen uudisrakentamisen teknisen laadun ...
  • 1990-luvun omakotitalon kuntoarvio 

   Kangas, Terhi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua 1990-luvun rakentamiseen ja kuntoarviointiin, sekä suorittaa kuntoarvio 1991 rakennetussa asuinrakennuksessa. Rakennukseen ei aikaisemmin ole tehty kuntoarviota ja rakennus on ...
  • 1B10-G3 VASTA-AINEEN ELINKAARI LAADUNVALVONNAN NÄKÖKULMASTA 

   Lahtinen, Ulla (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia vasta-aineen tuotannosta laatukäsikirja kuvitteelliselle laboratoriopalveluita tarjoavalle virtuaalilaboratoriolle. Työssä käydään läpi vasta-aineen tuottomekanismi sekä joitakin ...
  • 20 kV:n ilmajohtoverkon rakentaminen 

   Suutari, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Oulun Energia Urakointi Oy:n infrarakentamisen yksikölle ajankäyttöä tehostava ohje 20 kV:n ilmajohtoverkon rakentamisesta. Ohjeen tarkoitus on nopeuttaa työnjohtajien projektien ...
  • 2D-animaatio ja tunne : Kuinka animoitu musiikkivideo saadaan tukemaan musiikin välittämää tunnelmaa? 

   Uusikylä, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni keskeinen tarkoitus on havainnoida ja tutkia yleispäteviä visuaalisen taiteen keinoja, joilla visuaalinen taide saadaan tukemaan musiikin välittämää tunnelmaa sekä tunnetta. Visuaalisen taiteen kentän laajuuden ...
  • 2D-grafiikan piirtäminen JavaScriptillä : jQuery-kirjaston toteuttaminen grafiikan piirtämiseen 

   Korva, Irina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aihe tuli ohjaavan opettajan kautta. Opinnäytetyön toimeksiantaja on startup-yritys. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda selainpohjainen sovellus, joka näyttää tehtaiden prosessi-instrumenttikarttoja. Sovellus ...
  • 2D-mobiilipeligrafiikan optimointi : State of Matter -peliprojekti 

   Jurvelin, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Optimointi tarkoittaa sovelluksen tiedostokoon pienentämistä vaihtelevilla keinoilla. Työssäni käyn läpi 2D-mobiilipeligrafiikan optimointikeinoja sekä teknisestä, että visuaalisesta puolesta. Työn tausta pohjautuu State ...
  • 2D-pelidemon tekeminen Defold-pelimoottorilla 

   Vilhunen, Laura (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on luoda kaksiulotteinen teknillinen pelidemo vielä kehitysvaiheessa olevalla Defold-pelimoottorilla, samalla tutustuen pelimoottorin taustoihin, pelintekomekaniikkoihin ja muokkausohjelmistoon. ...
  • 2D-pelin pikseligrafiikan luontiprosessi ja -tekniikat 

   Lehtonen, Tuukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on tehty pikseligrafiikan ja animoinnin tutkimista ja käytännön kokeilua varten. Opinnäytetyössä tehtiin pikseligrafiikkaa valmiiseen pelipohjaan. Pelin ideoinnista sekä muusta valmistamisesta vastaa oululainen ...
  • 2D-pelin toteutus ja puhelimen liikesensorit Unity-ympäristössä 

   Kopsala, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin kahdessa eri osassa. Ensimmäinen osa oli 5 opintopistettä ja toinen 10. Ensimmäisessä osassa tutustuttiin Unity-ympäristöön aloittelijan näkökulmasta sekä kehitettiin yksinkertainen peli. ...
  • 2D-pelinkehitys Unity-pelimoottorilla : Graafisen työn ja ohjelmoinnin yhdistäminen pelin toteutuksessa 

   Kurki, Juhani; Sutinen, Olli-Pekka (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja luoda 2D-tasohyppelypeli Unity-pelimoottorilla, yhteisen peli-idean pohjalta. Tavoitteena oli saada luotua toimiva demo ja prototyyppi valmiin peli-idean pohjalta, jota olisi ...
  • 2D:NÄ SUUNNITELLUN MATTI-LIETEVAUNUN LAITEDOKUMENTAATION MUUTTAMINEN 3D-MALLEIHIN PERUSTUVAKSI 

   Mikkonen, Joonas (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityö perustui RP-koneet Ky:n valmistaman MATTI-lietevaunun 3Dmallintamiseen. Mallintaminen tapahtui vanhojen 2D-kuvien perusteella, ja osa lietevaunun osista piti mallintaa joko uutena osana tai vastaamaan ...
  • 3-akselisten lineaaripöytien suunnittelu 

   Kinnunen, Jussi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella kaksi laserleikkausta käytettävää 3-akselista lineaaripöytää. Ajatus työhön on peräisin 3-akselisista CNC-koneista, jotka ovat hinnaltaan korkeita. Työn tilaaja halusi eritellyt ...
  • 3.-luokkalaisten terveyden edistäminen liikkuvassa hammashoitoyksikössä 

   Silver, Minna; Heikkinen, Roosa (2019)
   Oulun kaupungin suun terveydenhuollossa on käytössä liikkuva hammashoitoyksikkö. Liikkuvan hoitoyksikön avulla suuhygienistit toteuttavat kolmasluokkalaisten suun terveystarkastukset Yli-Iin ja Ylikiimingin alakouluilla. ...
  • 3D Content Capturing and Reconstruction Using Microsoft Kinect Depth Camera 

   Santala, Miika (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   The main motivation behind this thesis was to create a new method of interaction between the physical and virtual space. The object was set to be achieved by creating a 3D-scanner capable of producing 360-degrees scans ...
  • 3D ledinäyttö 

   Käräjäoja, Kai (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia mahdollisuutta rakentaa kolmiulotteista kuvaa ja animaatiota esittävä ledinäyttö. Työn tavoitteena oli rakentaa toimiva prototyyppi, joka näyttäisi liikkuvaa kuvaa. Työ jaettiin kahteen ...