- Selaus syöttöajan mukaan Oulun ammattikorkeakoulu

  • MongoDB in Android Development 

   Kämäräinen, Joonas (2016)
   The aim of this Bachelor’s thesis was to implement an Android application for the company Visualligent Oy. This application was supposed to act as a base of a mobile game that Visualligent will create later. The base ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Puuelementtirakentaminen 

   Tuuttila, Kari (2016)
   Opinnäytetyössä tutustuttiin teolliseen puurakentamiseen. Tavoitteena oli tiivis ja kattava selostus puuelementeistä ja rakentamista ohjaavista määräyksistä ja ohjeista. Työn alussa perehdyttiin puuelementtien historiaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Selvitys tuoteautomaatiosta 

   Kinnunen, Petri (2016)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää Detection Technologyn Oyj:n tuotesuunnittelun tämänhetkinen tilanne ja etsiä mahdollisia suunnittelun tehostamis- ja parantamiskeinoja. Pohdinnassa otettiin kantaa mahdollisiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Optikko osaksi moniammatillista terveydenhuoltoa : toimintasuunnitelma yhteistyön lisäämisestä 

   Inget, Jenni; Kähkönen, Tiina (2016)
   Valviran mukaan optikoiden ja silmälääkärien on yhdessä kehitettävä uusia väestöä ja potilaita parhaimmalla tavalla palvelevia ratkaisuja ja toimintamalleja. Opinnäytetyömme on osa Oulun Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Energian harvestointi langattomaan sensoriverkkoon 

   Kansanoja, Pauli (2016)
   Langaton sensoriverkko koostuu vähän tehoa kuluttavista sensoreista, jotka mittaavat ympäristön tilaa ja lähettävät mittaustiedon langattomasti eteenpäin loppukäyttäjälle. Sensorit saavat käyttö-energiansa yleensä paristoista ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Vesilaitoksen käytön optimointi Raahen Voimalla 

   Kinnunen, Jaakko (2016)
   Työn aiheena oli vesilaitoksen käytön optimointi ja tilaajana toimi Raahen Voima. Työn tavoitteena oli etsiä ongelmakohtia vesilaitokselta, parantaa sen käytettävyyttä ja helpottaa vesilaitoksen hoitajan tehtäviä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen : Iin kunnan avoimen varhaiskasvatuksen malli 

   Wiik, Susanna (2016)
   Opinnäytetyö on tehty Iin kunnan käyttöön, avoimen varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda ehdotus Iin kunnan avoimen varhaiskasvatuksen mallista. Avoimen varhaiskasvatuksen mallin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Virtsan orgaanisten happojen määrittäminen GC-MS:lla 

   Junno, Tatu (2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena on vanhan kaasukromatografi-massaspektrometrin poistaminen käytöstä ja uuden kaasukromatografi-massaspektrometrin koestaminen ja käyttöönotto sekä uuden menetelmän kehittäminen ja validointi. Työn ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Koneenasennuksen opetuksen ja oppimisympäristön kehittäminen 

   Luokkanen, Aleksi (2016)
   Opinnäytetyössä kehitettiin Iisalmessa sijaitsevan Ylä-Savon ammattiopiston kone- ja metallialan koneenasennuksen opetusta ja oppimisympäristöä. Työn tavoitteena oli valmistaa työohjekortti, joka ohjaa opiskelijoita ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Rakennuksen ympäristösertifikointijärjestelmät työmaalla 

   Inkala, Tiia-Maaria (2016)
   Rakennusten ympäristösertifiointijärjestelmien käyttö rakentamisessa laajenee myös Suomessa. Markkinoilla on useampia järjestelmiä, joista myös rakennuk-sien tilaajat ja loppukäyttäjät ovat tietoisia. Niistä pitäisi osata ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Volter Oy:n jälkimarkkinointiprosessin kehittäminen 

   Kaaresto, Jani (2016)
   Tässä työssä luotiin Volter Oy:lle jälkimarkkinointiprosessi. Yritys on kansainvälisesti toimiva nopeasti kasvava kohtuullisen nuori yritys. Yritys on palkannut viime aikoina paljon uusia työnte-kijöitä ja tunnistetuksi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Yritysmuodon valinta pienelle perustettavalle yritykselle 

   Horsma, Sirkku (2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää sopiva yritysmuoto perustettavalle pienelle lemmikkieläinhoitolalle. Opinnäytetyössä tarkastellaan eri yritysmuotoja erityisesti verotuksellisesti, mutta myös muita yritysmuodon valintaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • CHP-tutkimusyksikön etäkäytön suunnittelu 

   Huotari, Samuli (2016)
   Työn aiheena oli Oulun ammattikorkeakoulun CHP-moottorivoimalaitosyksikkö ja sen etäohjaus. Tarkoituksena työssä oli määrittää vaatimukset Oulun ammattikorkeakoulun CHP-yksikön miehittämätöntä käyttöä varten sekä tehdä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Yritysten välinen verkostoituminen 

   Oikarinen, Riina (2016)
   Tämän tutkimuksen toimeksiantajana toimii maailmanlaajuinen Business Network International –suositusorganisaatio (BNI), joka on yritysten liiketoiminnan kasvuun tähtäävä verkostoitumisorganisaatio. Tutkimuksen tarkoituksena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Rahoitustoimen kirjaukset : opetusmateriaali kirjanpidon jatkokurssille 

   Laurila, Meimi (2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa rahoitustoimen kirjauksiin liittyvä opetusmateriaali teorioineen, esimerkkeineen, tehtävineen sekä mallivastauksineen Oulun Ammattikorkeakoulun laskentatoimen opettajille. Opettajat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tilintarkastuksen laadunvalvonta kunnan energiakonsernissa 

   Nurminen, Taina; Vesanen, Sanna-Mari (2016)
   Laadukas tilintarkastus ja tilinpäätös ovat keskeinen osa yrityksen vuosittaista raportointia. Yrityksen tilinpäätöstiedot antavat ulkopuolisille tahoille heidän tarvitsemaansa tietoa yrityksen taloudellista tilanteesta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakastyytyväisyyskysely hankintaosaston sisäisille asiakkaille 

   Aunio, Markku (2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty eräälle teknologia-alan yrityksen hankintaosastolle. Työn tilaajaan nimeä ei tässä raportissa mainita. Työstä on myös poistettu asiat, joista opinnäytetyöntilaajaan nimen voisi tunnistaa. Yrityksessä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Verotuksen kattavuus ja kohdentaminen alkoholin negatiivisten ulkoisvaikutusten korvaamisessa 

   Mustikkaniemi, Juho (2016)
   Opinnäytetyön aiheeksi valittiin Verotuksen kattavuus ja kohdentaminen alkoholin negatiivisten ulkoisvaikutusten korvaamisessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälaisia negatiivisia ulkoisvaikutuksia alkoholi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Laadun ja toimintajärjestelmän kehittäminen Oulun kaupungin omistamien rakennusten purkuprosessissa 

   Pietarinen, Pekka (2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Oulun kaupungin omistamien rakennusten purkuprosessin laatua sekä toimintajärjestelmää. Työn tilaaja oli Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Työn teoriaosuudessa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Viherrakentamisen yrittäjyysmahdollisuuksien selvittely Kemi-Tornion seutukunnan alueella 

   Yliviuhkola, Saku (2016)
   Opinnäytetyön aihe on viherrakentamisen yrittäjyysmahdollisuuden selvittely Kemi-Tornion seutukunnan Kemin alueella. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, onko mahdollinen viherrakentamispalveluita tarjoava yritys järkevää ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad