Uusimmat viitteet

 • Eläinperäisten sivutuotteiden poltto 

  Monola, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Työssä on tutkittu eläinperäisten sivutuotteiden polttoa ja lainsäädäntöä pienteurastajien näkökulmasta.
 • Pintalauhduttimien vertailu haihduttamolla 

  Kalliokoski, Nico (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Andritz Oy ja aiheena oli pintalauhduttimien vertailu haihduttamolla. Työssä tutkittiin haihduttamon A, B ja C pintalauhduttimia, ja niihin liittyvien teräsrakenteiden ja prosessiputkien ...
 • Polton päästöjen vähennys ja mittaus 

  Ylönen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö käsittelee kattilalaitoksilla syntyviä päästöjä alkaen päästömittauksen historiasta sekä pääs-töjä rajoittavien sääntöjen ja standardien kehityksestä. Työssä käydään läpi pienten ja keskisuurten ...
 • Esiselvitys Joensuun voimalaitoksen savukaasujen puhdistuslaitteiston uusintainvestoinnista ja peruskunnostuksesta 

  Ovaskainen, Ari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli esiselvitys Joensuun voimalaitoksen savukaasujen puhdistuslaitteiston uusintainvestoinnille sekä seuraavan kahden vuoden peruskunnostustarpeiden selvitys sähkösuodattimille. Työssä tutkittiin ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän Käyttöönotto Yrityksessä 

  Siippainen, Tiia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton eri vaiheita ja niiden toteutumista yrityksessä. Tarkoituksena oli myös käsitellä yleisesti toiminnanohjausjärjestelmiä ja niiden ...
 • Dokumentaatiokirjaston luominen kerrosleijukattilan myyntivaiheessa alihankittaville päälaitteille 

  Lapp, Tarja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tehtiin Andritz Oy:n voimakattilayksikölle vuoden 2018 aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota kehitystyönä kerrosleijukattilan päälaitteille tuotedokumentaatiokirjasto, jota käytetään mm. myyntiprojektien ...
 • Renkaan valmistuksen kehitys ja hitsauksen suunnittelu- ja valmistusohjeistuksen laatiminen 

  Piironen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa Aikawa Fiber technologies Oy:n tuki- ja päätyrenkaiden valmistusprosessia. Renkaiden hitsauksessa oli toistuvia ongelmia, jotka pyrittiin ratkaisemaan tekemällä ...
 • Voimalaitoskattilan työpiirustusten osaluettelosovelluksen materiaalikatalogin uudistaminen 

  Sundqvist, Mikael (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli kuvata höyrykattilan komponenttien materiaalitietokannan rakenne käyttötapausten avulla. Tietokannan rakenteessa oli otettava huomioon materiaalien nimiketiedot, mekaaniset ominaisuudet ja fysikaaliset ...
 • Märän kierrätyspolttoaineen polttaminen leijupetikattilassa 

  Tontti, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Savonia ammattikorkeakoulu. Työn tavoitteena oli selvittää millä tavoin märkää ylijäämäpolttoainetta, joka koostuu kuoresta, kantohakkeesta ja jätevedenpuhdistamolietteestä, voidaan ...
 • Alkalikertymä leijupedissä käytettäessä luonnonhiekkaa ja granuloitua masuunikuonaa petimateriaaleina 

  Pitkänen, Tuomo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee VTT Expert Services Oy:n tutkimusta granuloidun masuunikuonan käytöstä FBC-tekniikassa. Kokeet suoritettiin Varkaudessa Savonia-ammattikorkeakoulun energiatutkimuskeskuksessa sijaitsevalla 300 ...
 • Impulssiputken taivutuksen perusteet 

  Hynninen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä päättötyö on tehty Elpro Oy:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli laatia instrumentoinnin impulssiputken taivuttamista käsittelevä teos. Päättötyön tietopohjana toimi päättötyöntekijän oma työkokemus alalta. Tässä ...
 • Talotekniikkapaneelin valmistettavuusanalyysi 

  Miettinen, Ossi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö tehtiin Gebwell Oy:n toimeksiannosta keväällä 2017. Gebwell Oy on leppävirtalainen kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden toimittaja. Opinnäytetyö käsittelee kyseisen yrityksen ...
 • Energiatutkimuskeskuksen leijupetikattilan testaukset käyttöönottoa varten 

  Virtala, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa koepoltto Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n energiatutkimuskeskuksen leijupetikattilalla ja mahdollisuuksien mukaan korjata havaittuja puutteita. Koepoltolle asetettiin ...
 • Omakotitalon energiakatselmointi 

  Paatsola, Jesse-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kohde on omakotitalo, jossa öljylämmityksestä haluttaisiin luopua tai vuotuista öljynkulutusta pienen-tää. Talo on 1973 rakennettu omakotitalo, joka on pinta-alaltaan 170 m². Lähes koko talossa on patteriverkosto, ...
 • Terässiilojen ja -säiliöiden suunnittelijan mitoitustyökalu 

  Mirzayeva, Tiia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantaja oli Insinööritoimisto Comatec Oy. Tehtävänantona oli tehdä suunnittelijalle mitoitustyökalu siilojen ja säiliöiden laskemiseen. Mitoitustyökalun teko perustui standardeihin SFS-EN 1991-4, ja SFS-EN ...

Näytä lisää