Uusimmat viitteet

 • Keinukallion liikuntapuiston asiakaslähtöinen kehittäminen 

  Roisko, Nina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää millaisena käyttäjät kokevat alueen ja löytää kehitysehdotuksia Keinukallion liikuntapuiston toiminnoille. Kehitystyö toteutettiin havainnoimalla kuuden käyttäjän toimintaa alueella. ...
 • Hovioikeuden kansliahenkilöstön toimivalta lainkäyttötehtävissä 

  Ihalmo, Henri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tuomioistuinten toimintaan, kuten kaikkeen julkishallintoon, kohdistuu jatkuva paine toiminnan tehostamiseen. Erityisesti henkilöstöresurssien jatkuva väheneminen tarkoittaa, että myös hovioikeuksien toiminnan organisointia ...
 • Luottamusmiehen sitouttaminen : Case: Finanssiala 

  Tervola, Vuokko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten motivoituneita ja sitoutuneita luottamusmiehet ovat tällä hetkellä finanssialalla. Lisäksi tavoitteena oli löytää käytännönläheisiä keinoja, joilla parannetaan luottamusmiesten ...
 • Sähköisten palveluiden asiakkaille tuoma arvo : Case: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 

  Virta, Riikka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, mitä lisäarvoa tällä hetkellä olemassa olevat vakuutusyhtiöiden tarjoamat sähköiset palvelut tuottavat asiakkaille. Työssä tarkasteltujen teorian, haastatteluiden ja avointen ...
 • Asiakaskokemuksen ja palvelun laadun kehittäminen julkisessa palvelussa : Case: Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto 

  Nykänen, Sami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, miten asiakaskokemus ja toisaalta palvelun laatu välittyvät asiakkaalle ulosoton perintäpalvelussa ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden muodostumiseen. Tutkimuksen muoto oli tapaustutkimus ...
 • Kohti EU-tasoista tilinpäätössääntelyä 

  Koskinen, Jonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomessa on laaja kirjanpitovelvollisuus ja kaikkien, jotka harjoittavat liike- tai ammattitoimintaa, on laadittava euromääräinen kirjanpito kirjanpitolainsäädäntöä noudattaen. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinta on ...
 • Asianhallintajärjestelmän kehittäminen : case: oikeudenkäyntiavustajalautakunta 

  Hellgren, Maarit (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Vuoden 2013 alusta astui voimaan laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Kyseisen lainsäädännön muutoksen johdosta perustettiin oikeudenkäyntiavustajalautakunta, jonka pääasiallisena tehtävänä on myöntää ...
 • Ampuma-aseen määritelmän oikeudelliset tulkintaongelmat 

  Munter, Henry (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää tutkimuksen kautta ampuma-aselain (1/1998) mukaisten ampuma-asetta määrittelevien säännösten sisältöä sekä niiden käytännön merki-tystä säännöksiä tulkittaessa. Erityisesti ...
 • Eläkekatto 

  Lehto, Minttu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomalaisessa työeläkejärjestelmässä ei ole käytössä eläkekattoa. Eläkekatolla tarkoitetaan yleensä euromääräistä rajaa, joka toimii maksettavan eläkkeen ylärajana. Yleensä eläkekattotavoitetta on toteutettu asettamalla ...
 • Yksityisyyden suoja valtion virastossa : henkilöstöhallinnon oppimäärä 

  Asplund, Sari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tähän opinnäytetyöhön on koottu tällä hetkellä paikoin hyvin hajallaan olevat säädökset ja menettelylliset ohjeet koskien yksityisyyden suojaa nimenomaan valtion virastossa toimivien virkamiesten näkökulmasta oman viraston ...
 • Ympäristötavoitteet osana leirin tavoitteita-suurleirin toimiva jätehuolto 

  Väänänen, Jaana (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusia kestävää kehitystä edistäviä toimintamalleja Suomen Partiolaisten järjestämille suurleireille sekä muille partiolaisten järjestämille pienemmille tapahtumille. Tavoitteena ...
 • Turvapaikanhakijoiden työllistyminen osana kotouttamista 

  Maskonen, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Pitkään jatkuneet kriisit Lähi-Idän, etenkin Syyrian ja Irakin, alueella ovat aiheuttaneet valtavan turvapaikanhakijoiden vyöryn Eurooppaan. Suomikin otti ennätysmäärän hakijoita vastaan vuonna 2015. Yleisesti maahanmuutto ...
 • Oikeushallinnon sähköinen asiointipalvelu : käräjäoikeuden näkökulma 

  Määttä, Maiju (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Sähköinen asiointi on yleistynyt viranomaistoiminnassa viime vuosina ja siihen panostamalla pyritään julkisessa hallinnossa tehostamaan toimintaa sekä vastaamaan jatkuviin kustannuspaineisiin. Oikeushallinnon alalla on ...
 • Case Jelou : kehitysprojekti tilitoimistokontekstissa 

  Ahonen, Riitta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata Case Jelou – kehittämistyötä tilitoimistokontekstissa. Kehittämistyö jakautui ajallisesti kahteen erilliseen kokonaisuuteen. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli selvittää, mitkä ...
 • Asiakaskeskeisen toimintatavan kehittäminen projektiliiketoiminnassa rakentamisen toimialalla 

  Eronen, Jouni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää, mitä asiakaskeskeisyydellä ymmärretään, mistä arvo asiakkaalle muodostuu sekä miten organisaatiokulttuuri vaikuttaa asiakaskeskeisyyden toteutumiseen. Hanke kohdistettiin ...

Näytä lisää