Uusimmat viitteet

 • Vientikuljetusten ympäristölaskennan kehittäminen : Case: Yritys X 

  Räsänen, Juho (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
  Yritysten logistiikkakuljetuksista kotimaahan ja ulkomaille aiheutuu päästöjä ympäristöön sekä veteen. Lisääntyneet kuljetusmäärät vauhdittavat ilmastonmuutosta ja ruuhkauttavat tieväyliä maanteillä. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Maa-asenteiset aurinkovoimalat : Toteutustavat ja telinevalmistajat 

  Kostilainen, Simo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tutustua maa-asenteisiin aurinkosähköjärjestelmiin sekä niiden valmistajiin ja tehdä niistä selvennystä. Pääkohteena olivat järjestelmien telineiden toimittajat ja niiden asennus toimittajien puolesta. ...
 • Lahden seurakuntayhtymän sisäinen ympäristökatselmus 

  Kuparinen, Mika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tehdä Lahden seurakuntayhtymälle sisäinen ympäristökatsel-mus, jossa kartoitetaan seurakuntayhtymän kaikkien toimintojen ympäristövaikutuk-set. Seurakuntayhtymä laatii ympäristökatselmuksen pohjalta ...
 • Vesioronkankaan Ι-luokan pohjavesialueen yhteistarkkailusuunnitelma 

  Kokkonen, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vesioronkankaan Ι-luokan pohjavesialueelle oli tarpeen laatia yhteistarkkailusuunnitelma pohjavesialueen tilan sekä veden laadun seurantaan tulevaisuudessa. Vesioronkankaan pohjavesialue on riskialue, sillä se sijaitsee ...
 • ISO 14001 -standardin mukainen ympäristökatselmus : Case: KAR-Lehtonen Oy 

  Kojo, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kattava ympäristöselvitys KAR-Lehtonen Oy:n toimintaan liittyvistä ympäristönäkökohdista ja tarkastella niihin liittyviä riskejä ISO 14001 -standardin määrittelemän viitekehyksen ...
 • Hulevesien vaikutus Palojokeen : Palojoen alaosan valuma-alue 

  Pynninen, Mirella (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hulevesien vaikutusta Palojokeen, joka virtaa Orimattilan läpi. Tarkemmaksi tutkimuskohteeksi valittiin Palojoen alaosan valuma-alue Lahdentie-Viljamaantie osuudelta, ja näkökulmaksi ...
 • Betonituotteen elinkaariarviointi : Case: Puukivi, Destaclean Oy 

  Kaikkonen, Saku (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa vertaileva elinkaariarviointi Destaclean Oy:n pihakivituotteille. Arviointi suoritettiin vertailemalla kierrätysmateriaaleja hyödyntävän Puukiven elinkaaren aikaisia päästöjä vastaavan ...
 • Hulevesien hallinta ja lainsäädännön muutoksiin vastaaminen Mäntsälän kunnassa 

  Eskelinen, Antero (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hulevesien hallinnan huomiointi on tärkeää taajama-alueilla. Ilmastonmuutoksen kehitys ja vettä läpäisemättömien pintojen määrän kasvu ovat lisänneet merkittävästi syntyvien hulevesien määrää. Opinnäytetyön teoriaosuus ...
 • Biohiilisuodatin hulevesien käsittelyssä : Case Espoo Otsolahti 

  Kirjokivi, Tomi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennetun pinnan lisääntyminen taajamissa lisää hulevesien määriä ja niistä syntyviä haittavaikutuksia. Kaupungistumisen myötä, hulevesissä esiintyvien haitta-aineiden määrä myös kasvaa. Perinteinen hulevesien johtaminen ...
 • Mikrolevien kasvattaminen kalankasvattamon jätevesissä 

  Eskola, Reetta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ympäristön pilaantuminen on noussut yhdeksi tämän päivän pääpuheenaiheeksi. On alettu miettimään, kuinka voitaisiin elää ympäristöä kunnioittavasti, ilman että nykyajan mukavuuksista tarvitsisi luopua. Esimerkiksi jäteveden ...
 • Asumisen kehitys, yksilölliset asumistoiveet ja kaavarunko : case: Kiventöyryntie 

  Laukkanen, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Hollolaan Kiventöyryntien suunnittelualueesta kaavarunko. Keskeistä suunnittelussa oli tutkia ja vertailla alueelle erilaisia liikenteellisiä ratkaisuja ja luoda toimiva ja viihtyisä ...
 • Ennallistetun puron kehittyminen : Case: Espoon Nuuksion Myllypuro 

  Törrönen, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa suurin osa puroista on kärsinyt maa- ja metsätalouden kuivatustoiminnasta. Kuivatustoiminta, kuten puron suoristaminen, heikentää purojen ekologista tilaa yksipuolistamalla elinympäristöä ja virtausolosuhteita. ...
 • Liikenneturvallisuuden parantamisen keinot : Case: Järvenpään Kytötie 

  Lindewall, Lilla (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Liikkuminen paikasta toiseen kuuluu ihmisen lähes jokapäiväiseen elämään. Tärkeintä on, että päästään turvallisesti perille. Siksi liikenneturvallisuus on jatkuva puheenaihe ja kehityksen kohde kaikilta osa-alueiltaan. ...
 • Käyttö- ja jätevesiverkon digitointi : CASE: Kuhmoisten kunta 

  Leivo, Marko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli täyttää uudistetun vesihuoltolain (119/2001) vaatimukset koskien Kuhmoisten vesihuoltoa, tuomalla vesi- ja viemäriverkostojen sijaintitiedot sähköiseen muotoon jo aikaisemmin tehdyn ...
 • Vesienhoito- ja -kunnostussuunnitelma Keltalahteen 

  Mattsson, Marjaana (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen matalat ja vähävetiset järvet ovat alttiita rehevöitymiselle sekä lisääntynyt vapaa-ajanasutus lisää järvien rehevyyttä. Opinnäytetyön päätavoitteena oli tehdä vesi- ja valuma-alueenhoitosuunnitelma Keltalahteen. ...

Näytä lisää