Uusimmat viitteet

 • Muutosjohtaminen LEAN–arvovirtakuvausraportin perusteella 

  Viinonen, Marko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää muutosjohtamista arvovirtakuvausraportin avulla. Yrityksen johtoryhmä oli tehnyt päätöksen talvella 2016 käynnistää Lean-arvovirtakuvausraportin tekemistä jokaisessa liiketoimintayksikössä. ...
 • Tietoturvallisuuden mittaaminen julkishallinnon organisaatiossa 

  Moilanen, Aki (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää Suomen metsäkeskuksen tietoturvallisuuden mittaamista osana tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. Tavoitteena oli kartoittaa, mitä tietoa tarvitaan tietoturvallisuuden ...
 • Teollisen internetin hyödyntäminen agroteknologiassa 

  Kallio, Jussi-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin mahdollisuuksia hyödyntää teollista internetiä agroteknologiassa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten maatalouskonevalmistajat ja maatalousyrittäjät hyötyisivät teollisesta internetistä ...
 • Autokorjaamoiden digitalisaatio : Riippumattomien autokorjaamoiden kouluttaminen 

  Nieminen, Juha-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suomalaisten riippumattomien autokorjaamoiden valmiuksia ja halukkuutta digitaaliseen koulutukseen. Lisäksi haluttiin tutkia millaiset digitaaliset oppimismenetelmät ylipäätään parhaiten ...
 • Valuprosessin tehokkuuden nostaminen 

  Kauppila, Sanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimustyön tarkoitus oli nostaa jalkineiden valuprosessin tehokkuutta Lean-toimintamallia apuna käyttäen Ejendals Suomi Oy:ssa. Tämä tavoite edellytti prosessissa esiintyvien hukkien tunnistamista ja poistamista, keinoa ...
 • Kokonaistaloudellisin tapa alumiiniveneen leikkeiden leikkaamiseen 

  Hyrkäs, Tommi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä on kokonaistaloudellisesti tehokkain tapa leikata alumiiniveneiden leikkeet Inhan Tehtaat Oy:n tarpeisiin kasvaneilla volyymeilla. Tavoitteena oli selvittää, mitä teknisiä ...
 • Prosessin kehittäminen Lean Six Sigman keinoin : Case: Protoprosessin kehitys 

  Tastula, Tiia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus toteutettiin ABB Oy Motors and Generators Vaasan yksikölle. Tutkimuksessa haluttiin selvittää Lean Six Sigma -menetelmän sopivuutta ja siitä saatavia hyötyjä prosessien kehityksissä. Laatujohtamisen tunnettuja ...
 • Vaasan keskussairaalan projektikäsikirja 

  Luoma, Petri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli luoda kohdeorganisaatiolle projektikäsikirja. Kohde-organisaatiolle ei ole tällä hetkellä mitään ohjeistusta projektitoiminnasta, joten käsikirjan saaminen käyttöön on todella tärkeää oikeanlaisen ...
 • Tilauskohtaisen tuotesuunnitteluprosessin kehittäminen 

  Uusi-Pohjola, Kari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena on rationalisoida ja nopeuttaa ohjaamojen tilauskohtaisten asiakasoptioiden tuotesuunnittelu- ja toimitusprosessia. Lisäksi tarkoituksena on parantaa sopivien suunnittelutyökalujen avulla työn ...
 • Lämpöyrittäjyyden kansainvälistäminen : Lämpöyrittäjyyskoulutuksen vienti Puolaan 

  Paavola, Sirpa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää toimiva yhteistyömalli lämpöyrittäjyyskoulutuksen viennissä Puolaan. Tavoite edellytti sellaisten yhteistyötahojen löytämistä, joiden avulla voidaan luoda kontakteja bioenergian ...
 • Johtamisjärjestelmän määrittely, rakentaminen ja käyttöönotto sekä tutkimus sen vaikutuksista : Jucat Oy 

  Aro, Joona-Jeremias (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään ISO 9001-standardia, sen käyttöönottoa Pk-yrityksessä ja tutkitaan johtamisjärjestelmän vaikutuksia. Työn aikana selvitettiin Jucat Oy:n valmius ottaa käyttöön johtamisjärjestelmä ja toteutettiin ...
 • Tuotannon ja toimitusketjujen tapahtumapohjainen simulointi 

  Luomanmäki, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia toimitusketjujen tapahtumapohjaisen simuloinnin erityispiirteitä vertaamalla toimitusketjun simulointiprosessia perinteisempään tuotannon simulointiin. Tuotannon simulointi on ...
 • Asiakastarpeista tuoteominaisuuksia 

  Saari, Anna-Kaisa Martintytär (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa perehdytään asiakastarpeiden kartoitusprosessiin sekä asiakastarpeiden hyödyntämismahdollisuuksiin tuotekehityksessä. Lisäksi perehdytään tuotteen ja palvelun tuotteistamiseen. Työssä selvitetään tuotteistamisen ...
 • Muutosprosessi asiakaslähtöisemmäksi 

  Sillanpää, Marko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimus tehtiin ABB Oy Motors & Generators -yksikön Customer Support funktion toimeksiantona. Tutkimuksessa tarkasteltiin sähkömoottorin kokoonpanon aikana tulevia yleisimpiä tilausmuutoksia ja mietittiin ratkaisuja, ...
 • Ohjaamorungon mittalaitteen mittauskyvyn varmistaminen 

  Ekola, Harri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  MSK Cabinsilla on konenäköön perustuva mittauslaite Quality Gate, jolla mitataan jokainen hitsaamosta valmistunut turvaohjaamon runko. Työn tarkoituksena oli varmistaa tämän laitteen mittauskyky. Työn teoriaosuudessa ...

Näytä lisää