Uusimmat viitteet

 • Hoitotyön kuormittavuus muistisairaita hoitavissa palveluasumisen yksiköissä 

  Taipale, Tiina; Jakobsson, Jutta; Ruuska, Tuire; Haveri-Heikkilä, Eveliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Muistisairauksia sairastavia ihmisiä on maassamme yhä enemmän ja muistisairauksiin liittyviä käytösoireita ilmenee lähes jokaisella jossakin sairauden vaiheessa. Käytösoireet aiheuttavat muistisairaille psyykkistä pahoinvointia ...
 • Hoitotyön kirjaaminen vuodeosastolla hoitajien kokemana – kyselytutkimus 

  Ylinampa, Annina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hoitotyön kirjaamisen tarkoitus on helpottaa hoitotyötä ja sen jatkuvuutta sekä edistää potilasturvallisuutta. Laadukkaasti tehdyt kirjaukset hoidon tarpeesta sekä hoitosuunnitelmasta helpottavat vuoron vaihtuessa seuraavan ...
 • Päihteitä käyttävien naisten tuke-minen raskausaikana : Kirjallisuuskatsaus 

  Tuovinen, Kati (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiivistelmä Raskaudenaikainen päihteiden käyttö on lisääntynyt viime vuosikymmeninä ja päihteiden käytön haitat sen mukana lisääntyneet. Päihteet aiheuttavat syntyvälle lapselle sikiövaurioita ja Suomessa syntyykin ...
 • Äitien kokemuksia synnytyspettymyksestä ja tuen tarpeesta 

  Kaurtola, Kia; Sillanpää, Kia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Synnytys on perheelle ainutlaatuinen tapahtuma, johon liittyy paljon odotuksia sekä toiveita. Kuitenkin osa synnyttäjistä kokee synnytyspettymyksen, joka on yleinen ja laaja-alainen ongelma ja sillä voi olla hyvinkin ...
 • Työilmapiiritutkimus eräässä kotihoidon yksikössä 

  Valkeinen, Suvi; Ahola, Erika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kotihoidon hoitohenkilökunnan yleistä työilma- piiriä ja näkemyksiä kotihoidon työntekijöiden työtyytyväisyydestä. Tavoitteenamme oli työilmapiirikyselyn avulla selvittää ne tekijät, ...
 • Ikääntyneen ihmisen seksuaalisuus hoitotyössä : Integroiva kirjallisuuskatsaus 

  Varis, Marjut; Körkkö, Inka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Seksuaalisuus on koko ihmiselämän kestävä prosessi ja jokaisen ihmisen perusoikeus. Seksuaalisuuden säilyminen nähdään ikääntyessä voimavarana, joka ei häviä mihinkään. Ikääntymisprosessin myötä seksuaalisuus kuitenkin ...
 • Ravitsemuksen merkitys masennuksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa 

  Peura, Annu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Masennuksesta kärsii Suomessa vuosittain 4-5% väestöstä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä tuoreinta tutkimustietoa ravitsemuksen merkityksestä masennuksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tavoitteena on, että ...
 • Lääkeaineiden päätyminen ympäristöön - hoitotyön näkökulma 

  Rantalainen, Minna-Liisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sairauksien ja niiden oireiden hoidossa käytettyjä lääkkeitä päätyy erilaisten hoitolaitosten ja kotita-louksien jätevesien mukana jatkuvasti ympäristöön. Ongelma on alettu tiedostaa kasvavissa määrin viimeisen kymmenen ...
 • Työyhteisön merkitys yksilön työhyvinvoinnille : Yhdessä eteenpäin terveyttä edistäen 

  Pelho, Maija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi jäsen sekä yhteiskunnalle että työnantajalle. Työhyvinvoinnin ollessa hyvin yksilöllinen kokemus hyvinvoivassakin työyhteisössä voi olla yksilöitä, jotka eivät koe olevansa hyvinvoivia. ...
 • Aikuisen turvapaikanhakijan stressin ilmeneminen ja sen tunnistaminen hoitotyössä 

  Hytönen, Roosa; Toikkanen, Jenni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi Suomessa merkittävästi vuonna 2015. Sairaanhoitajan rooli turvapaikanhakijoiden keskuudessa on kuitenkin edelleen melko tuntematon. Tässä opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, millaista ...
 • Pikaviestiohjelmat kommunikaation ja viestinnän mahdollistajina ikäihmisten kotihoidossa : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Kosonen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella pikaviestimiä ikäihmisten hoitoon soveltuvina kommunikaatiovälineinä. Tavoite oli tuottaa tietoa niiden käytettävyyden hyvistä ja huonoista puolista ikäihmisten hoitotyössä ja ...
 • Aseptiikka pientoimenpiteissä 

  Tarvainen, Tanja; Linnahalme, Milla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Joka vuosi maassamme noin 50000 potilasta saa sairaalainfektion ja noin 1500 tartunnan saaneista menehtyy. Sairaalainfektioista 90% aiheutuvat bakteereista. Sairaalainfektioista suurin osa on yksittäisiä tartuntoja ja vain ...
 • Hyvästi pienokaiseni : Lapsen saattohoito isän näkökulmasta 

  Tervo, Jatta; Hiivala, Kerttu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapsen kuolema on vanhemmille yksi raskaimmista elämänkokemuksista. Lapsen saattohoito vaikuttaa perheenjäsenten keskinäisiin suhteisiin. Joitain perheitä se yhdistää, joitain erottaa. Isän kokemuksia lapsen saattohoidosta ...
 • Sairaalasta kotiutuvan potilaan lääkehoidon ohjaus : Kirjallisuuskatsaus 

  Koivula, Reijo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lääkehoitoon sitoutuminen on monimutkainen ilmiö. Lääkehoitoon sitoutumisen edistäminen on haaste hoitohenkilökunnalle, sillä lääkehoitoon sitoutumattomuus lisää terveydenhuollon ja yhteiskunnan kustannuksia ja heikentää ...
 • Hoitotyön ammattilaisten ajatuksia kyynisyydestä hoitotyössä 

  Mutanen, Helka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hoitotyö voi olla sekä fyysisesti että psyykkisesti kuormittavaa. Työn kuormittavuus voi aiheuttaa väsymystä ja työuupumusta. Uupumisen seurauksena yksilö voi kyynistyä. Kyyninen ihminen on välinpitämätön, pessimistinen ...

Näytä lisää