Uusimmat viitteet

 • Robotkattens påverkan på aktivitetsengagemang och sociala aktivitet : En observationsstudie 

  Skogberg, Jessica (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med detta examensarbete är att observera engagemang och social aktivitet vid användningen av robotkatten Justo. Detta sker genom att svara på frågor om hur engagemang visas i aktivitet med katten och i socialaktivitet ...
 • Åsikter angående den svenska versionen av bedömningsinstrumentet Play Assessment for Group Setting´s (PAGS) användbarhet 

  Hellström, Mikaela (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta arbetes uppdragsgivare är Tiina Lautamo som har utvecklat bedömningsinstrumentet Play Assessment for Group Setting´s (PAGS). Arbete fungerar som en ensamståendehelhet men kommer att fungera som en del av Lautamoss ...
 • PAGS lekbedömning i daghemsmiljö 

  Herler, Anna; Anttila, Heljä (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta verksamhetsinriktade examensarbete är ett utredningsarbete där det klargörs hur daghemmet kunde använda Play Assessment for Group Settings (PAGS) lekbedömningsinstrumentet vid insamlingen av information om barnet ...
 • Långtidssjukdomens inverkan på ungdomens roller 

  Hellström, Sophie; Palmberg, Evelina (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Det beräknas att över en tiondel av alla ungdomar har någon form av långtidssjukdom eller symptom på sådan. Långtidssjukdomen kan ha en påverkan på både fysisk och psy-kisk utveckling, vilket innebär att stöd på ett ...
 • Elevernas uppfattning om marginalisering i skolan : En kvantitativ undersökning i årskurs 9 

  Heinonen, Niklas; Bäckroos, Daniel (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta arbete är ett beställningsarbete av föreningen Ung i fokus. Vår uppgift av föreningen var att undersöka hur elever uppfattar marginalisering inom skolmiljön. Syftet med detta arbete är att göra en kartläggning av ...
 • Meningsfulla aktiviteter på Stjärnhemmet : Aktiviteter för unga vuxna med funktionsnedsättning 

  Friman, Ronja; Edberg, Ida; Haanpää, Karolina (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Serviceboende i Finland har ändrats under de senaste årtiondena och utgår från ett mera personcentrerat perspektiv. Det inverkar även på de fritidsaktiviteter som genomförs på serviceboenden. Förenta Nationerna är en ...
 • Ergoterapeuters tankar om bedömning av lek 

  Flythström, Catrine; Kosonen, Siri; Saaristo, Annette (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ergoterapeuter bedömer barns lek. Detta för att synliggöra ergoterapeuternas upplevelser av eventuella behov av förändringar i bedömningsförfarandet. Bedömning är en ...
 • Teknologianvändning på Helsingfors stads svenskspråkiga daghem 

  Eklöf, Pamela; Lehtomäki, Hanne; Leino, Maija (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Att använda teknologi mångsidigt har blivit en viktig färdighet för att man ska kunna vara delaktig och att klara sig i vardagen, både nu och i framtiden. Grunderna för planen för småbarnspedagogiken förnyats, och lyft upp ...
 • Elevers uppfattningar om meningsfulla aktiviteter i skolan : En kvalitativ studie 

  Peltomäki, Sini; Fuentes Larsson, Andrea; Ulfsson, Emma (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med detta examensarbetet är att kartlägga elevers upplevelser av meningsfulla aktiviteter i skolan. Studien har en hälsofrämjande infallsvinkel för att det just nu i Finland finns över 65 000 15-29 åringar som är ...
 • Stöd i ergoterapi för unga med låg självkänsla 

  Grönroos, Ronja (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med detta arbete är att utreda hur ergoterapeuter kan stöda unga som har låg självkänsla. Ungdomstiden är en väldigt betydande utvecklingsperiod för tonåringarna, eftersom de måste anpassa sig till en ny uppsättning ...
 • Attityder kring mental ohälsa 

  Spennert, Winston (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med detta arbete var att ta reda på allmänhetens attityder kring personer med mental ohälsa. Frågeställningen i studien är vilka allmänhetens attityder gentemot personer med mental ohälsa är, ifall det finns skillnader ...
 • Ergoterapi som främjar aktivitetsrättigheter för personer med mental ohälsa 

  Nurminen, Teea (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Arbetet är en del av PAD-projektet som strävar efter att förbättra arbetsmöjligheterna för unga med mental ohälsa, minska stigmatisering och främja social inklusion för dessa unga. Den teoretiska referensramen för arbetet ...
 • Fritids aktiviteter för personer med intellektuell funktionsvariation 

  Meyer, Jessica (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Meningsfull aktivitet är kopplat till livsnjutning och välmående och förväntas främja känslor av glädje, spontanitet, kreativitet och självuttryck. När dessa domäner uppfylls i aktiviteten, så förstärks det känslomässiga ...
 • Bokbindningskurs som främjar positiv anpassning för personer med nedsatt syn 

  Seger, Maria (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Examensarbetet är en del av Ura käsillä projektets verksamhet vars tanke är att bevara synskadades traditionella hantverkskunskaper och erbjuda möjligheter för personer med synnedsättning att ägna sig åt hantverksaktiviteter ...
 • Asylsökandes upplevelser av sin aktivitetsidentitet 

  Normann, Nina (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med mitt examensarbete är att få en djupare förståelse för asylsökandes upplevelser av sin aktivitetsidentitet i vardagen i Finland. Examensarbetet tar fasta på hur delaktighet i vardagens aktiviteter påverkar ...

Näytä lisää