Uusimmat viitteet

 • Yritysyhteistyön kehittämisen opas Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäsenyhdistyksille 

  Pekkala, Mauri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda ohje Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäsenyhdis-tyksille yritysyhteistyön kehittämiseen. Työn tavoitteena avata opiskelijayhdistyksen ja yrityk-sen välisen yhteistyön mahdollisuuksia ...
 • Henkilökohtainen kehityssuunnitelma esimiestyöhön leadership näkökulmalla 

  Tikkanen, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty portfoliotyylisesti eli siinä kuvataan kirjoittajan valmiuksien kehittymistä esimiestyöhön Myyntityön koulutusohjelman aikana. Opinnäytetyö keskittyy nimenomaan esimiestyön leadership-puoleen. Aihe ...
 • Mediamyyjän rooli muuttuvassa ympäristössä 

  Nummela, Tuuli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millainen on mediamyyjän rooli muuttuvassa ympäristössä, jossa ostajilla on paljon kohderyhmädataa käytössä ja jossa digitaaliset mainonnan mahdollisuudet vievät osuutta ...
 • Vuorovaikutus- ja motivointitaidot osana myynnin esimiestyötä 

  Lehtinen, Riina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toteutettu ilman toimeksiantajaa kirjoittajan itsensä johtamana prosessina, jonka toteutustapa on laadullinen tutkimus. Opinnäytetyö käsittelee esimiestaitoja keskittyen esimiehen vuorovaikutus- ja ...
 • Chat- myynnin käsikirja 

  Suikkari, Jenna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena on selvittää niitä vaiheita ja tekijöitä, joista onnistunut myyntikeskustelu koostuu, kun myyntikeskustelu tapahtuu chat- kanavassa. Tavoitteena opinnäytetyössä oli tuottaa käsikirja ...
 • Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitys B2B-myyntityössä digitaalisessa toimintaympäristössä 

  Eronen, Susanne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia B2B-myyntityön muuttumista digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksesta, sekä henkilökohtaisen vuorovaikutuksen hyötyjä. Työ toteutetaan toiminnallisena työnä. Kerätyn teorian ...
 • Motivaation johtaminen myyntityössä 

  Elg, Oona (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on määrällinen tutkimus, jonka toimeksiantajana toimii Cubus Suomi Oy. Työssä käsitellään motivaatiota ilmiönä sekä perehdytään keinoihin, joilla motivaatiota voi-daan luoda, ylläpitää ja kehittää. ...
 • Perehdyttämisen tärkeys myyntityössä 

  Valve, Riina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee uuden työntekijän perehdyttämistä työhön ja työympäristöön. Perehdyttämiseen linkittyy vahvasti myös sisäinen markkinointi, esimiestyö ja itsensä johtaminen, joita opinnäytetyössä käydään myös ...
 • Suostuttelustrategiat B2C-myyntityössä 

  Väätäinen, Julia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suostuttelustrategiat kuluttajakaupankäynnissä on toiminnallisessa muodossa toteutettu opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on kartoittaa myyjän keinoja vaikuttaa ostajaan. Myynnillisestä näkökulmasta suostuttelustrategioiden ...
 • Digitaalisen ja sosiaalisen median markkinoinnin opas aloittavalle yrittäjälle 

  Assadi, Soheila (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitaalinen markkinointi ja sen alalaji sosiaalisen median markkinointi ovat nousussa ympäri maailmaa. Suomalaiset yritykset kaipaavat kannustusta digimaailmaan siirtymisessä. Digitaalisessa markkinoinnissa on monta ...
 • How to Build a B2B Sales Strategy in a Startup Company : Handbook for StartUp School 

  Laitinen, Konsta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this project-oriented thesis was to create a handbook for Haaga-Helia StartUp School. The handbook is the product of this thesis. The title of the handbook is “How to Build a B2B Sales Strategy in a Startup ...
 • Sosiaalisen median vaikutus ostokäyttäytymiseen 

  Paro, Heidi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ toteutettiin syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Tämän työn tavoitteena on tutkimuksen pohjalta selvittää, miten kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut sosiaalisen median myötä. Lisäksi selvitetään, mitkä tekijät ...
 • Innovaatioratkaisun myyntitilanne 

  Piispa, Aksu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee myynti- ja ostoprosessin vaiheita, keskittyen myyjän näkökulmaan. Työn tavoitteena on luoda käsikirja myynninprosessin hallintaan toimeksianto yritykselle IG Kodit Oy:lle. Käsikirjan tarkoitus ...
 • Monikulttuurisen asiakaspalvelun kehittäminen 

  Siippainen, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitkä ovat avaintekijät onnistuneeseen monikulttuuriseen asiakaspalvelukokemukseen. Lisäksi tavoitteena on tehdä toimeksiantajayrityksen työntekijöille ohjeita siitä, mitä ...
 • Kuluttajakäyttäytymisen muutos digitalisaation myötä 

  Raukola, Suvi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Cubus Forumille syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Tutkimuksen pääongelmana oli se, miten digitalisaation myötä muuttunut ku-luttajakäyttäytyminen näkyy B2C-yrityksessä. ...

Näytä lisää