Uusimmat viitteet

 • Oman hyvinvoinnin vaikutus myyntityössä 

  Dinh, Hieu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee työhyvinvoinnin merkitystä myyntityössä ja itsensä johtamisen taitoja. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona teknologia yritykselle, joka on maailman johtava teknologiayritys toimialallaan. ...
 • Henkilökohtainen kasvu yritysmyynnin ammattilaiseksi 

  Huida, Venla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa kirjoittajan henkilökohtaista kehittymistä yritysmyynnin ammattilaiseksi. Kirjoittaja työskenteli asiakaspalvelutehtävissä B2C-myynnin parissa aloitettuaan opinnot Haaga-Helia Ammattikorkeakoulussa ...
 • Henkilökohtainen kasvu esimiestehtäviin 

  Pellinen, Vilma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on kirjoittajan henkilökohtainen kasvu esimiestyöhön. Opinnot Myyntityön koulutuksessa antoivat innostuksen kehittää itseä esimiestehtäviin tähdäten. Työn tavoitteena on antaa kuva kirjoittajan ...
 • Liiketoimintasuunnitelma: Jesse's Place 

  Rissanen, Jesse (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen omalle yritykselleni nimeltä Jesse’s Place. Taustana työlle on oma kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan, sekä halu tutkia ja oppia yrittäjyydestä niin ...
 • Todellisen myyntitilanteen eteneminen verrattuna teoreettiseen myyntiprosessiin 

  Majuri, Andreas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön johdannossa käydään pohjustusta, miksi projektin aiheeksi on valittu myyntiprosessi, mitkä ovat työn tavoitteet ja mistä opinnäytetyö rakentuu. Tavoitteena oli tuoda todellinen kuva myyntitilanteen etenemisestä ...
 • Digitaalisen markkinoinnin trendit 

  Räisänen, Sarlea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä digitaaliseen markkinointiin ja tutkia sen tämänhetkisiä trendejä. Työn produktiosan tavoitteena on luoda koulutusmateriaali digitaalisen markkinoinnin tämän hetkisiin trendeihin, jota ...
 • Yritysmyynnin kehityssuunitelma Case Stockmann 

  Härkönen, Maria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona vähittäiskauppaa harjoittavalle Stockmann Oyj Abp:n yritysmyynnille. Stockmannin yritysmyynti tapahtuu Helsingin keskustan tavaratalossa ja työllistää tällä hetkellä ...
 • Yritysyhteistyön kehittämisen opas Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäsenyhdistyksille 

  Pekkala, Mauri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda ohje Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäsenyhdis-tyksille yritysyhteistyön kehittämiseen. Työn tavoitteena avata opiskelijayhdistyksen ja yrityk-sen välisen yhteistyön mahdollisuuksia ...
 • Henkilökohtainen kehityssuunnitelma esimiestyöhön leadership näkökulmalla 

  Tikkanen, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty portfoliotyylisesti eli siinä kuvataan kirjoittajan valmiuksien kehittymistä esimiestyöhön Myyntityön koulutusohjelman aikana. Opinnäytetyö keskittyy nimenomaan esimiestyön leadership-puoleen. Aihe ...
 • Mediamyyjän rooli muuttuvassa ympäristössä 

  Nummela, Tuuli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millainen on mediamyyjän rooli muuttuvassa ympäristössä, jossa ostajilla on paljon kohderyhmädataa käytössä ja jossa digitaaliset mainonnan mahdollisuudet vievät osuutta ...
 • Vuorovaikutus- ja motivointitaidot osana myynnin esimiestyötä 

  Lehtinen, Riina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toteutettu ilman toimeksiantajaa kirjoittajan itsensä johtamana prosessina, jonka toteutustapa on laadullinen tutkimus. Opinnäytetyö käsittelee esimiestaitoja keskittyen esimiehen vuorovaikutus- ja ...
 • Chat- myynnin käsikirja 

  Suikkari, Jenna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena on selvittää niitä vaiheita ja tekijöitä, joista onnistunut myyntikeskustelu koostuu, kun myyntikeskustelu tapahtuu chat- kanavassa. Tavoitteena opinnäytetyössä oli tuottaa käsikirja ...
 • Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitys B2B-myyntityössä digitaalisessa toimintaympäristössä 

  Eronen, Susanne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia B2B-myyntityön muuttumista digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksesta, sekä henkilökohtaisen vuorovaikutuksen hyötyjä. Työ toteutetaan toiminnallisena työnä. Kerätyn teorian ...
 • Motivaation johtaminen myyntityössä 

  Elg, Oona (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on määrällinen tutkimus, jonka toimeksiantajana toimii Cubus Suomi Oy. Työssä käsitellään motivaatiota ilmiönä sekä perehdytään keinoihin, joilla motivaatiota voi-daan luoda, ylläpitää ja kehittää. ...
 • Perehdyttämisen tärkeys myyntityössä 

  Valve, Riina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee uuden työntekijän perehdyttämistä työhön ja työympäristöön. Perehdyttämiseen linkittyy vahvasti myös sisäinen markkinointi, esimiestyö ja itsensä johtaminen, joita opinnäytetyössä käydään myös ...

Näytä lisää