• Aktiivisen sijoittamisen kustannus piensijoittajalle OMX Helsinki -osakemarkkinalla 

   Tähtitanner, Paavo (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Osakesijoittajien keskuudessa on yleisesti kiistelty siitä, onko aktiivisella sijoittamisella mahdollista saavuttaa markkinoita keskimääräistä parempaa tuottoa vai johtaako aktiivinen sijoittaminen vain kasvaviin kustannuksiin ...
  • Aktiivisesti hoidettujen indeksiosuusrahastojen kilpailukyky verrattuna passiivisiin indeksiosuusrahastoihin 

   Kemppinen, Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan aktiivisesti hoidettujen indeksiosuusrahastojen kilpailukykyä verrattuna passiivista sijoitusstrategiaa käyttäviin indeksiosuusrahastoihin. Indeksiosuusrahastolla eli toiselta nimeltään ...
  • Aktiivisten ja passiivisten rahastojen sijoitusstrategioiden vertailu 

   Laiho, Kaisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rahastosijoittamisesta on tullut viime vuosikymmenten aikana suositumpaa, ja rahastoja voidaan luokitella lukuisilla eri tavoilla. Sijoitusrahastojen strategia voi perustua aktiiviseen tai passiiviseen salkunhoitoon. Näiden ...
  • An Analysis of Aggregate Listing Costs on NASDAQ OMX Helsinki 

   Pikkanen, Panu (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   The objective of this thesis was to isolate the different costs involved in an Initial Public Offering (IPO) as well as their relative sizes to each other. While general flotation costs have been previously studied and ...
  • Arbitraging the KimChi premium with Bitcoin 

   Nagy, Mikael (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   The almost meteoric rise of Bitcoin has brought with it an investment boom in cryptocurrencies. The cryptocurrency markets however, are not functioning entirely as one would expect. Markets seem to have mispriced assets ...
  • Asumismuodon vaikutus perheen varallisuuden karttumiseen 

   Väärälä, Arttu (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten asumismuodon valinta vaikuttaa Suomalaisen nelihenkisen perheen varallisuuteen, ja erityisesti varallisuuden karttumiseen, 15 - 25 vuoden aikajänteellä. Varallisuudella tarkoitetaan ...
  • Asuntosijoittajan vaihtoehdot Suomessa 

   Malkamäki, Eetu (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   Asuntosijoittaminen on ollut hyvin runsaasti esillä viime aikoina mediassa. Tämän voidaan katsoa johtuvan pitkään jatkuneista matalista koroista, sekä vuokratason yleisestä noususta. Asuntosijoittamisen tuotot perustuvat ...
  • Asuntosijoittajan verotus - Opas sijoittajalle 

   Tapaila, Jukka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kiinnostus asuntosijoittamiseen on viime vuosina kasvattanut suosiotaan Suomessa sekä matalan korkotason, lainarahan saatavuuden että asuntojen jatkuvan arvonnousun seurauksena. Samaan aikaan vuokralla asujien määrä on ...
  • Basel III:n vaikutus PK-yrityksien rahoituksen saatavuuteen ja kustannuksiin 

   Hovi, Eero (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kun Basel III kehystyö julkistettiin ja sen pääomavaatimuksiin tuomia muutoksia päästiin analysoimaan, esitettiin toistuvasti kysymyksiä siitä, miten se vaikuttaisi pienten ja keskisuurten yritysten rahoitukseen. Basel III ...
  • Bitcoinin käyttö Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa 

   Peltola, Aleksi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kryptovaluutta Bitcoinia ja sen käyttöä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. Työn viitekehyksessä käsitellään sitä, mikä Bitcoin on ja miten se toimii. Työ sisältää ...
  • Digitalisaation vaikutus vakuutusalalla työskentelyyn työntekijän näkökulmasta 

   Lauttia, Ida (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tarkastelee vakuutusalalla tapahtuvaa digitalisaatiota työntekijän näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten vakuutusalalla työskentelevät kokevat digitalisaation tuomien muutosten vaikuttaneen ...
  • Digitalisaation vaikutus vakuutustuotteiden myyntiin yritysasiakkaille 

   Delija, Fitim (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Digitalisaation kehitys on muuttanut finassialaa pysyvästi siitä, millaisena sitä on totuttu näkemään. Monet vakuutusyhtiöt ovat joutuneet tekemään suuria strategisia muutoksia teknologian kehityksen tuomien haasteiden ja ...
  • Eettinen pankkitoiminta : Case: JAK Finland Osuuskunta 

   Bayati, Afnan (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia eettistä pankkitoimintaa maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on selvittää eettisen pankkitoiminnan periaatteet ja miten eettisyys toteutuu pankkien toiminnassa. Tietoja eettisen ...
  • Euroalueen velkakriisin vaikutuksia piensijoittajien sijoituskäyttäytymiseen 

   Eloranta, Marko (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Euroaluetta on keväästä 2010 asti koetellut velkakriisi, jolla on ollut monenlaisia vaikutuksia liike-elämän eri osa-alueilla. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia velkakriisillä on ollut ...
  • Excel VBA ohjelmoitu osakeportfolion analyysityökalu 

   Eskola, Olli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena on luoda osakeportfolion analysointiin työkalu, sekä raportoida siihen liittyvistä aihealueista ja vaiheista. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa osakkeet, sijoittaminen, Excel sekä Visual Basic for ...
  • Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman opiskelijoiden kiinnostus rahastosijoittamista kohtaan 

   Blomqvist, Niko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rahastosijoittaminen on ollut uutisotsikoissa aina satunnaisesti sen kalleuden tai helppouden takia. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia finanssi- ja talousasiantuntija koulutusohjelman opiskelijoiden mielenkiintoa ...
  • Finanssialan B2B-demoasiakastietokannan luominen opetuskäyttöön 

   Nevalainen, Vilma; Hyrkäs, Suvi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Asiakkuudenhallinnasta on tullut merkittävä osa yritysten liiketoimintaa ja myyntiprosessia. Asiakkuudenhallinnan avuksi on kehitetty erilaisia CRM-ohjelmia, joihin voidaan tallentaa runsaasti tietoja asiakkaista. Pankeissa ...
  • Finanssikriisin vaikutus Flash Forumin asiakkaiden ostokäyttäytymiseen 

   Sipi, Annika (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Finanssikriisi alkoi vuonna 2008 ja sillä on ollut vaikutuksensa myös Suomen kansantalouteen. Työssä selvennetään sitä, miten finanssikriisi on vaikuttanut kuluttajien käyttäytymiseen eli ostokäyttäytymiseen. Tavoitteena ...
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden tyytyväisyys pankkisuhteeseen 

   Ahola, Iina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Haaga-Helian tradenomiopiskelijoiden tyytyväisyyttä omaan pääasialliseen pankkisuhteeseen. Lisäksi haluttiin saada selville, kokivatko nuoret, että pankit arvostavat heitä ...
  • Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden vieraan pääoman käyttö sijoitustoiminnassa 

   Mannila, Petri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rahoituksen tra-denomiopiskelijoiden vieraan pääoman sijoitukset. Tämän tutkimuksen on tarkoitus selvittää käyttävätkö Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rahoituksen ...