Näytä suppeat kuvailutiedot

Rieska-Leader ry:n paikallinen kehittämisstrategia : Asukkaiden toiveet EU-rahoituksille

Eerola, Asko (2021)

dc.contributor.authorEerola, Asko
dc.date.accessioned2021-03-29T13:04:28Z
dc.date.available2021-03-29T13:04:28Z
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://www.theseus.fi/handle/10024/493581
dc.description.abstractOpinnäytetyön toimeksiantaja oli Rieska-Leader ry. Tämä opinnäytetyö tehtiin osana Rieska-Leaderin valmistautumista uuteen EU-ohjelmakauteen 2023–2027. Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa alueen toimijoilta, millaisia toiveita heillä oli tulevan ohjelmakauden hankerahoituksille sekä selvittää minkälaisia, pääteemoja ja kehittämisasioita halutaan painottaa Rieska-Leaderin tulevan ohjelmakauden strategiassa. Työn tietoperustassa käsitellään Leader-toimintaa yleisesti, toimintavan leviämistä, periaatteita, hallintomallia sekä siihen liittyviä säädöksiä. Toinen pääaihe tietoperustassa on EU:n yhteinen maatalouspolitiikka ja erityisesti maaseudun kehittäminen. Lisäksi tietoperustassa käydään lävitse komission tavoitteita ja kansallisia painopisteitä tulevalle ohjelmakaudelle sekä Rieska-Leaderin kehittämisstrategian vaatimuksia. Opinnäytetyön käytännön osuudessa tehtiin kysely ja yhteenveto uuden strategian pääteemoista sekä asioista, joiden kehittämistä pidetään alueella tärkeänä. Kysely toteutettiin Rieska-Leaderin sidosryhmille, toiminta-alueen järjestöille, yrityksille ja asukkaille. Työn tutkimusote oli kvantitatiivinen ja tuloksia analysoitiin tunnuslukujen avulla. Kyselyistä ilmeni, että Rieska-Leaderilta rahoitusta hakevien yritys- ja kehittämishankkeiden tulee edistää alueen hyvinvointia ja elinvoimaa, yrittäjyyttä, uusia palveluita sekä nuoriin liittyviä kehittämistavoitteita. Kerätyn tiedon perusteella voidaan päätellä, että tulevan EU-ohjelmakauden Rieska-Leaderin strategiassa tulee huomioida painopisteinä ja läpileikkaavina teemoina yritystoiminta ja elinkeinot, lasten- ja nuorten palvelut ja toiminta, lähiruoka ja paikalliset elintarvikkeet ja työikäisten palvelut. Kyselyn tulosten perusteella on mahdollista kohdentaa rahoituksia sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä ja tärkeitä alueen asukkaille.fi
dc.description.abstractThe thesis was ordered by LAG Rieska-Leader ry. It was created as part of the preparation work for the next EU-funding period 2023–2027 of LAG Rieska-Leader ry. The goal of the thesis was to collect information about the needs of the inhabitants in the area, what kind of wishes they have in case of project funding for the next period and also to find out what kind of major themes and development goals we want to have in the next strategy of LAG Rieska-Leader ry. The data base covered Leader-approach in general, its diffusion, principles, governance model and the regulations that concern it. The other main theme was the general agricultural policy in the EU and especially rural development. The thesis also went through the goals of the commission in the data base and the national focuses for the next period and the requirements of the local development strategy of Rieska-Leader ry. The practical part of the thesis made an inquiry and a summary about the main themes of the new strategy and also about the things people find important in the area. The inquiry was made for the target groups, NGO’s, businesses and inhabitants of the area. The research approach was quantitative and the results were analyzed by key ratio codes. As a result of the questionnaire it could be seen that the business-and development projects of LAG Rieska-Leader ry should contribute to the well being and vitality of the area and also to entrepreneurship, new services and development goals especially for youngsters. Based on the collected data, it can be seen that the strategy of LAG Rieska-Leader ry for the next EU-funding period should have the following as the main and horizontal themes: entrepreneurship and industry, services and activities for children and youngsters, local food and grocery and also services for employees. On the basis of the survey it is possible to allocate the funds to those projects that are significant and important for the inhabitants of the area.en
dc.language.isofin-
dc.rightsfi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|-
dc.titleRieska-Leader ry:n paikallinen kehittämisstrategia : Asukkaiden toiveet EU-rahoituksille-
dc.type.ontasotfi=Ylempi AMK-opinnäytetyö|sv=Högre YH-examensarbete|en=Master's thesis|-
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:amk-202103293957-
dc.subject.specializationLiiketoimintaosaaminen-
dc.subject.degreeprogramfi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|-
dc.subject.ysorahoitus-
dc.subject.ysomaaseutu-
dc.subject.ysokehittäminen-
dc.subject.ysokehitysstrategiat-
dc.subject.ysoaluekehitys-
dc.subject.ysojulkinen rahoitus-
dc.relation.contractorRieska-Leader ry-
dc.subject.disciplineLiiketalouden koulutus-


Tiedostot

Thumbnail

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot