• Täydennyskoulutuksen merkitys seksuaaliterveyden edistämiselle ja ammatilliselle kasvulle 

   Ratia, Tarja (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella seksuaalikasvattaja- ja seksuaalineuvojakoulutukseen osallistujien kokemuksia täydennyskoulutuksen merkityksestä seksuaaliterveyden edistämisen osaamisen kehittymiselle ja ...
  • Puhdistuspalveluala - vetovoimaisuutta mielikuvista 

   Hämäläinen, Petri; Parkman, Jari-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Kehittämishankkeen tavoitteena oli etsiä toimintamalleja puhdistuspalvelualan kiinnostavuuden lisäämiseksi. Selvitimme, miksi puhdistuspalvelualan perustutkinto ei kiinnostanuoria ja onko jotain tehtävissä alan koulutuksen ...
  • Musiikkia korvakuulolta 

   Vähärautio, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyöni aiheena oli korvakuulolta soittaminen. Työ jakautuu viiteen osaan. Se alkaa kuuntelemista käsittelevällä osalla, jonka jälkeen käydään läpi oppimiskäsityksiä jotka liittyvät korvakuulolta soittoon. Kolmas ...
  • Ilmasotakoulun tutkimus- ja kehittämisosaston toimintamalli 

   Penttinen, Riitta (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Ilmasotakoulu organisoitiinuudelleen vuoden 2005 alussa, jolloin koulutuksen kehittäminen eriytettiin omaan yksikköönsä tutkimus- ja kehittämisosastolle (T&K-osasto). Samalla määritettiin osaston yleiset tavoitteet. Osaston ...
  • Paikalliseen PK-yrittäjyyteen pohjautuvat energiapuun hankintamallit kunnostusojitusalueilla 

   Rahikainen, Okko (10.01.2005)
   Työssä tarkasteltiin ja vertailtiin turvemaiden energiapuun korjuuseen soveltuvia paikallisia toimintamalleja ja menetelmiä. Toimeksiantajana oli Metsäkeskus Keski-Suomen Turvemaat Tuottamaan -hanke. Tutkimusaineistoa ...
  • Pohjoiseen Keski-Suomeen soveltuvat energiakasvilajit 

   Siivola, Johanna (04.04.2005)
   Työn tavoitteena oli perustaa energiakasvien havaintoviljelmä Saarijärvelle, seurata kasvuston kehitystä ja kasvuun vaikuttaneita tekijöitä yhden kasvukauden ajan. Työssä seurattiin, miten tuotantopanosten käytön minimointi ...
  • Hevosenlannan hyötykäytön mahdollisuudet 

   Kauppinen, Piia (04.04.2005)
   Suomessa on tällä hetkellä hieman yli 60 000 hevosta. Jokainen hevonen tuottaa keskimäärin 12 m³ lantaa vuodessa. Hevosenlanta käsitteenä tarkoittaa joko puhdasta lantaa tai lanta-kuivike -seosta. Kuivikkeina käytetään ...
  • Turvepelletin käyttö puupolttoaineen laadun tasaajana Kyyjärven lämpölaitoksessa 

   Korte, Tellervo (10.04.2005)
   Pohjoisen Keski-Suomen bioenergiaverkoston kehittämishanke teetti tämän tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää turvepelletin käytön mahdollisuuksia kokopuusta valmistetun hakkeen seospolttoaineena Kyyjärven ...
  • Biodieselkoulutusympäristön kehittämissuunnitelma 

   Tanskanen, Heidi (06.05.2005)
   Työn tilaajana oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutin koordinoima BTN-projekti, joka on kansainvälinen, EU:n osarahoittama hanke. BTN-projektin yleiset tavoitteet ovat bioenergian käytön lisääminen sekä ...
  • Monikäyttökuivurin automatisointi 

   Huupponen, Antti (08.05.2005)
   Saarijärven Kolkanlahdessa sijaitsevassa Bioenergiakeskuksessa oli suunnitteilla kylmäilmakuivuri, jonka toiminnan ohjaamiseen ja tiedonkeruuseen tarvittiin automaatiota. Opinnäytetyöni päämääränä oli suunnitella automaatio, ...
  • Puupelletti lämmönlähteenä - Helppoutta, harmoniaa ja harmaita hiuksia 

   Pasanen, Asta (09.05.2005)
   Julkaisu on raportti JAMK:n BTN-projektin tilaamasta, Pohjoisen Keski-Suomen alueella toteutetusta puupellettilämmityksen seurantatutkimuksesta. Seuranta kesti vuoden 2003 alusta loppuun ja se toteutettiin perustietolomakkeen, ...
  • Biokaasuako Peltokylälle? 

   Hintikka, Johannes (09.05.2005)
   Maatilojen yhteistyö ja lisätyövoima -hankkeen tilaaman esiselvityksen lähtökohtana on ollut selvittää kuuden tilan yhteisen biokaasulaitoksen toimintaedellytyksiä. Laitoksen tulisi pystyä käsittelemään kaiken tiloilla ...
  • Hakkeen kuivaus Bioenergiakeskuksen monikäyttökuivurissa auringon energiaa lisälämmönlähteenä hyödyntäen 

   Rahikainen, Okko (15.06.2005)
   Hakkeen kuivaus auringon energiaa lisälämmönlähteenä hyödyntämällä osoittautui tehdyn kokeen valossa toimivaksi ratkaisuksi. Kuivaus tehostuu merkittävästi lämmittämällä kuivausilmaa, jo yhden asteen lämpötilan nousu ...
  • Metsähakkeen tuotannon työllistävyys Keski-Suomessa 1995 - 2004 

   Paananen, Markku (17.08.2005)
   Metsähakkeen tuotanto ja käyttö lähtivät voimakkaaseen kasvuun Keski-Suomessa vuosituhannen vaihteen tienoilla. Kasvun myötä ala on työllistänyt merkittävästi erityisesti puunkorjuun ja kuljetuksen työvoimaa ja konekapasiteettia. ...
  • Keski-Suomen bioenergiastrategia 2010 ja 2025 

   Määttä, Timo; Paananen, Markku (15.09.2005)
   Bioenergiastrategiassa on asetettu Keski-Suomen bioenergia-alan tavoitetilat vuosille 2010 ja 2025 sekä toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategia on rajattu kiinteisiin biopolttoaineisiin. Tarkasteltavia ...
  • Kiinteistöjen energian kulutusseuranta ja kulutusseurantaohjelmistot talotekniikan koulutuksessa 

   Kettunen, Paavo (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 08.11.2005)
   Kehittämishankkeessa pyrittiin selvittämään, kuinka kiinteistöjen energiankulutusseuranta voitaisiin kytkeä osaksi kiinteistöjen käytön ja kunnossapidon tietotekniikkakoulutusta. Yhtenä työvälineenä käytettäisiin kiinteistöjen ...
  • Henkilöstön atk-taitojen päivitys aikuiskouluttajan näkökulmasta 

   Mäkelä, Marika (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Kehittämishankkeeni käsittelee henkilöstön atk-taitojen parantamista työelämässä. Työn lähtökohtana oli saattaa työntekijöiden atk-taidot ajanmukaiselle tasolle vastaamaan paremmin muuttuvan työyhteiskunnan vaatimuksia. ...
  • Taksi vie, taksi tuo : Jyväskylän vammaisneuvoston kuljetuspalvelukysely 

   Hiekkamäki, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Jyväskylän vammaispalvelun järjestämän kuljetuspalvelun asiakkaiden kokemuksia ja tyytyväisyyttä kuljetuspalveluihin sekä nostaa esille kehittämiskohteita ja miten niitä voitaisiin ...
  • Toimintasuunnitelma Keuruun esittävän taiteen talolle 

   Kolari, Maiju; Kääriäinen, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Keuruun kaupungin vanha puukoulu kunnostetaan vuoden 2006 aikana EU:n tukemana hankkeena esittävän taiteen taloksi, keuruulaisten kulttuuriharrastajienharrastustilaksi ja ulkopuolisten toimijoiden käyttöön. Opinnäytetyömme ...
  • Oppimaan saattaminen - erityisopiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen 

   Nakkila, Pirkko (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää opettajille erityisopetuksen toimintamalli, josta saa tietoa siitä miten toimitaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijan kanssa. Tavoitteena oli selvittää oppilaitoksessa ...