KoulutusalaTeknologiaosaamisen johtaminen

  • Agile-menetelmät 

   Kainulainen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 17.06.2008)
   Ohjelmistoprojektit on perinteisesti toteutettu niin sanottuun vesiputousmalliin perustuvaa jaksottaista prosessia noudattaen. Nopeasti kehittyvällä ohjelmistoalalla on kuitenkin viime aikoina arvosteltu jaksottaisten ...
  • Alihankintakonepajan laadunvarmistuksen kehittäminen : Hyväksyntäprosessi 

   Harjunen, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä tutkittiin, yhdenmukaistettiin ja kehitettiin Komas Oy:n Jyväskylän koneistusyksikön laadunvarmistusta. Taustalla olivat tiukentuneet asiakasvaatimukset sekä uudistettu ISO 9001:2015‐standardi, jonka huomioinnissa ...
  • AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KOULUTUSPALVELUJEN TUOTTEISTAMISMALLIN KEHITTÄMINEN 

   Raudaskoski, Ari-Pekka
   Opinnäytetyön aiheena oli ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutuspalvelujen tuotteistaminen. Tavoitteena oli kuvata Savon koulutuskuntayhtymän koulutuspalvelujen tuotteistamismalli ja rakentaa koulutuspalvelujen ...
  • AMMATTIKORKEAKOULUN TEKNOLOGIAYKSIKÖN LABORATORIOYMPÄRISTÖJEN PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

   Laurikainen, Marko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli ammattikorkeakoulun laboratorioympäristöihin liittyvän palvelutoiminnan kehittäminen. Työn toimeksiantajan, Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikön, laboratorioympäristöissä toteutetaan ...
  • ASIAKASTOIMITUSTEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN 

   Nevala, Sauli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Yritysten toiminta on globalisoitunut ja niiltä edellytetään tehokkuuden lisäksi enemmän joustavuutta, yhteistoimintakykyä sekä laajempien ja monitahoisempien kokonaisuuksien hallintaa. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, ...
  • Automaatiokunnossapidon optimointi 

   Tonder, Henri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan sellutehtaan sähkö- ja automaatiokunnossapidon toimintaa ja verrata sitä UPM-Kymmenen kunnossapitostrategiaan. Kunnossapito käsittää päivä- ja ...
  • CMMI-SVC perustuva prosessien kypsyysarvioinnin menetelmän kehittäminen 

   Hytönen, Kirsi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää CMMI palveluille perustuva prosessien kypsyysarviointimenetelmä ja työkalu. Arviointimenetelmän ja työkalun on tarkoitus auttaa IT-palvelunhallinnan yrityksiä kartoittamaan omien ...
  • Dokumentoidun kunnossapidon jalkauttaminen muutosjohtamisen keinoin 

   Ruuska, Markku (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 07.04.2008)
   Projektin tavoitteena oli kehittää Ilmavoimien Viestitekniikkalaitokselle kunnossapitojärjestelmä, joka kykenee tuottamaan järjestelmien suorituskyvyn edellyttämän käytettävyyden kunnossapidon muuttuvissa toimintaympäristöissä ...
  • E-KATALOGI -HANKINTAKANAVAN KEHITTÄMINEN 

   Mikkonen, Kirsi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Sähköisten hankintatyökalujen avulla pystytään vapauttamaan osto-organisaation resursseja tilausperusteisesta ostotyöstä toimittajaperusteiseen ja strategiseen ostotyöhön. Sähköinen tuoteluettelo eli e-katalogi on yksi ...
  • Etätyön johtamismalli CallCenter-toiminnassa 

   Lempinen, Mirka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
  • Globaalien suunnitteluaikataulujen kehitys ja harmonisointi - Case Valmet Oyj 

   Hämäläinen, Jiri (2019)
   Jatkuva muutos yrityksen toimintaympäristössä, esimerkiksi globalisaation, muuttuvien tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmien sekä prosessien osalta aiheuttaa muutostarpeita ja uusia vaatimuksia myös toimitusprojektien ...
  • HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTOITUS JA KOULUTUSTARPEIDEN MÄÄRITTELY 

   Pekkala, Jyrki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tuotantohenkilöstön kunnossapidon osaamiskartoitus ja koulutustarpeiden määrittely Metsä Tissue Mäntän tehtaalle. Osaamiskartoituksen tavoitteena oli selvittää, millainen on ...
  • ICT-JÄRJESTELMIEN INTEGRAATIO TERVEYDENHUOLLOSSA 

   Aaltonen, Esa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö tehtiin Palokan terveydenhuollon kuntayhtymälle. Työssä oli tavoitteena tutkia tietoja viestintätekniikan merkitystä terveydenhuollolle ja löytää keinoja toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Työn ...
  • Ilmasotakoulun materiaalitoimintojen kehittäminen 

   Hakkarainen, Heimo (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 13.03.2008)
   Tässä Jyväskylän ammattikorkeakoululle laaditussa opinnäytetyössä on kehitetty Ilmasotakoulun materiaalitoimintoja. Kehitystyön toimeksiantaja on Ilmasotakoulu Tikkakoskelta. Kehitystyön tavoitteena oli pysyvien toimintamallien ...
  • Ilmastotavoitteiden jalkauttaminen kuntien kiinteistönpidossa 

   Rentola, Tytti (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kuntien harjoittama konkreettinen ilmastotyö ja saada aikaan suositus hyvistä toimintamalleista jaettavaksi muille toimijoille. Tavoitteena oli myös selvittää kohdatut ongelmat sekä ...
  • Ilmavoimien kunnossapidon kriittisten kumppaneiden tilannekuvan rakentaminen johtamisjärjestelmä-alan järjestelmille 

   Schroderus, Tomi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Logistiikan tilannekuvien kehitykseen on Puolustusvoimissa investoitu lähivuosina runsaasti, mutta siitäkään huolimatta ei kaikkia tarvittavia raportointi- ja tilannekuvakokonaisuuksia pystytä tuottamaan ja yhdistämään ...
  • Investointien elinkaarikustannusten hallinta 

   Honkila, Jukka-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Investointien elinkaarikustannusten tunteminen on noussut tärkeäksi yleisen kustannustietoisuuden lisääntyessä. Nykyisessä tilanteessa ei ollut selkeää menetelmää, jolla voitaisiin päästä vertailukelpoisiin kustannusmäärityksiin ...
  • IPTV-PALVELUALUSTAN VALINTA 

   Lampinen, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön konkreettisena tavoitteena oli Mikkelin Puhelin Oyj:n IPTV-palvelualustan valinta nykyisen järjestelmän tilalle ja alustan hankinta palveluna oli yksi päälähtökohdista. Tietoperustassa käytiin läpi sitä, miten ...
  • ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän integrointi 

   Jokinen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 12.09.2007)
   Työn tavoitteena oli rakentaa GE Healthcare Finland Oy:n Clinical Systems ja Diagnostic Imaging –liiketoimintayksiköille yhteinen ISO 14001-ympäristöjärjestelmä ja integroida se osaksi GE:n omaa EHS-järjestelmää (=Environment, ...
  • Jatkuvat rakennemuutokset : Miten henkilöstö jaksaa? Motivaatio, sitoutuminen ja turvallisuus 

   Kujamäki, Kai (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Ihmiset joutuvat elämään nykyään jatkuvassa muutoksessa. Työelämän muutokset koskettavat kaikkia ja saamme lukea niistä lehdistä sekä kuulla televisiosta ja radiosta. Kun selvitykset toisensa perään kohdistuvat aina samaan ...