• Asiakasymmärryksestä tuotekehitykseen 

   Mentunen, Jonna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sitä, millaisia mielikuvia ihmisille muodostuu tuotteista, joita ei vielä ole olemassa, ja millaisia Villa Hiidenmäkeen liittyviä tuotteita he ostaisivat. Toimeksiantaja oli Marjatta ...
  • Erityisliikuntapalveluiden kehittämistutkimus 

   Rantaniva, Teppo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Suomen väestön ikärakenne tulee muuttumaan tulevina vuosikymmeninä hyvin merkittävästi, kun niin sanotut suuret ikäluokat tulevat eläkeikään. Ikääntyminen vaikuttaa heikentävästi ihmisen toimintakykyyn. Heikentynyt ...
  • Jyväskylän jatkoaikaluvallisten ravintoloiden kokemukset jatkoaikaluvista, alkoholilaista ja sen tulkinnasta Keski-Suomessa 

   Laitinen, Piia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaiseksi Jyväskylän ravintolat kokevat tällä hetkellä alko-holilain, alkoholilain tulkinnan ja sen yhdenmukaisuuden koko Suomessa sekä selvittää kuluttajien ravintolakäyttäytymistä ...
  • Keski-Suomen matkailun yhteismarkkinoinnin kehittäminen : Kohderyhmänä venäläisturistit 

   Suvanto, Viivi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Keski-Suomen matkailustrategian tavoitteena on kolminkertaistaa venäläisturistien määrä Keski-Suomessa. Keski-Suomen matkailun KV-markkinointikonttori, joka on opinnäytetyön toimeksiantaja, on perustettu viemään tätä ...
  • Kohti onnistunutta tapahtumaa : case: Valotori 

   Korhonen, Marja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn toimeksiantaja oli Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry. Työn tavoitteena oli antaa Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry:lle työkaluja onnistuneen valotapahtuman toteuttamiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkittiin ...
  • Konetoimittajasta ylivoimainen palveluorganisaatio : Strategiset 2 + 8 askelta 

   Utoslahti, Jussi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Maailman voimakas muutos on vienyt konetoimittajia ahtaalle. Voisivatko tulevat vuodet tarjota jotain huomattavasti parempaa talouden taantumasta huolimatta? Asiakkaiden haastattelut ja monet muut luotettavat tietolähteet ...
  • Kuluttajien odotukset kotityöpalveluille Pohjois-Karjalassa 

   Maaranen, Eija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Alueelliset ja valtakunnalliset hankkeet ovat kehittäneet kotityöpalvelualaa. Hankkeiden tavoitteena on ollut kotityöpalveluiden laadun yhdenmukaistaminen ja yrittäjyyden edistäminen. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ...
  • Lisämyynnin kehittäminen asiakaspalvelijan näkökulmasta 

   Jyväsjärvi, Jere (2019)
   Tavoitteena oli tutkia lisämyynnin merkitystä asiakaspalvelijalle ja selvittää, miten siinä voi kehittyä. Tehtävänä oli löytää asiakaspalvelijan mielipiteitä lisämyynnistä, saada kehitysideoita toimeksiantajalle ja selvittää, ...
  • Lähiluontokohteiden saavutettavuuden kehittäminen 

   Rokkamäki, Marika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antoi toimeksiannon opinnäytetyölle, jonka tarkoituksena oli lisätä käyttäjiä lähiluontokohteissa. Tavoitteena oli selvittää, mitä tietoa käyttäjät kohteista kaipaavat ...
  • Muistisairaan aktivointi kotiympäristössä 

   Peltonen, Jari; Panina, Niina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Toimeksiantajamme Keski-Suomen Muistiyhdistyksen mukaan muistisairasta hoitavat omaiset kaipasivat arjen neuvoja ja käytännön vinkkejä siihen, kuinka kotia voisi hyödyntää kuntoutusympäristönä sekä miten ja millaisia ...
  • Nimikerekisterin päivittäminen metalliteollisuusyrityksessä 

   Alanko, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Loglift Jonsered Oy:n nimikerekisteriä. Rekisteriä ei ollut koskaan ennen tarkasteltu, vaan siihen oli lisätty tuotannon kehittyessä jatkuvasti lisää luokkia. Tämän seurauksena oli ...
  • Opetuskäytäntöjen vertailu logistiikan opetuksessa itäsuomalaisissa oppilaitoksissa 

   Kettunen, Tomi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Itä-Suomen alueella toisen asteen logistiikan opetusta annetaan lukuisissa oppilaitoksissa. Kukin kouluttaja kouluttaa ajoneuvon kuljettajia paikallisten yrityksen tarpeisiin. Eri kouluttajilla on koulutuksessaan ...
  • PITÄÄ VAIN USKOA ITSEENSÄ JA HYPÄTÄ : Erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän ohjaajansa kokemuksia parkour-ryhmästä 

   Pyykönen, Joonas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Pienkoti Aura Oy yhteistyössä Jyväskylän Parkour Akatemian kanssa perusti parkour-ryhmän Pienkoti Auran lastensuojeluyksikössä ja itsenäistyvien nuorten yksikössä asuville nuorille. Tein parkour-ryhmään liittyen ...
  • Psykogeriatrisen hoidon piirissä olevien ikääntyneiden avuntarpeen arviointi ASTA-arviointimenetelmällä 

   Iida, Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä tapaustutkimuksessa arvioidaan ja vertaillaan Harjavallan sairaalan psykogeriatrian osastolla ja vanhuspsykiatrian poliklinikalla haastatellen ja havainnoiden suoritettuja ASTA- arviointeja sekä arviointien tuottaman ...
  • Ravintola Passion Food & Baarin imago 

   Kallioniemi, Sara; Sivén, Annina (2019)
   Opinnäytetyö käsitteli imagoa eli yrityskuvaa, jossa sivuttiin brändiä, mainetta ja brändi-imagoa. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Passion Food & Bar -ravintolalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville, millainen ...
  • Suomalainen arki-valokuvakortit : Valokuvakortit haastattelun tukena 

   Bäck, Saila (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä toimintaterapeuttien tietoisuutta toiminnan profiilin selvittämisestä ja asiakaskeskeisyyden tukemisesta valokuvia haastattelun tukena käyttäen. Työn tavoitteena oli tuottaa suomalaiseen ...
  • Suomalaisesta saunaelämyksestä houkutteleva brändi yhdysvaltalaiselle Y-sukupolven matkailijalle 

   Hokkanen, Johanna; Hytönen, Jasmin (2019)
   Opinnäytetyö toteutettiin Sauna from Finland ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen avulla saatiin vastaus kysymykseen: Minkälainen suomalainen saunabrändi on elämyksellinen ja houkutteleva yhdysvaltalaiselle milleniaalille? ...
  • Tilamuutostyöt Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 

   Arnberg, Joonas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa ja kuvata Jyväskylän ammattikorkeakoulun kiinteistöissä tapahtuvien tilamuutostöiden prosessi ja kehittää töiden rytmittämiseen vuosikello. Vuosikellon avulla on tarkoitus kehittää ...
  • Yrityksen tunnettuus yritysasiakkaiden keskuudessa 

   Turunen, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää toimeksiantajan, Savutuvan Apajan, tunnettuutta keskisuomalaisten yritysasiakkaiden keskuudessa. Tutkimuksessa selvitettiin, tuntevatko potentiaaliset yritysasiakkaat ...